Skip to content
Menu
Menu

Svetový deň obezity 2023: Rozprávajme sa o obezite

Svetový deň obezity každoročne pripadá na 4. marca. Tento rok sa celosvetová osvetová kampaň
nesie v duchu témy „Zmeňme perspektívu: Rozprávajme sa o obezite“.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije väčšina svetovej populácie v krajinách, kde
obezita zabíja častejšie než nedostatok potravy. Nadhmotnosťou celosvetovo trpia asi 2 miliardy ľudí,
predpokladá sa, že asi 800 miliónov má obezitu. Je alarmujúce, že obezita celosvetovo postihuje aj
250 miliónov detí.

Neznáme faktory

Obezita je celosvetovo na vzostupe a úsilie o jej riešenie sa častokrát komplikuje pre mylné predstavy
o faktoroch zvyšujúcich riziko vzniku obezity a ich vplyve na zdravie človeka. Celosvetová kampaň sa
preto tento rok sústredí najmä na dialóg o menej známych príčinách obezity a poukazuje na také
faktory, ktoré jednotlivec nemá pod kontrolou. Obezita jednotlivcov totiž môže mať rozličné príčiny,
prípadne sa na nej môže podieľať viacero faktorov naraz. Odporúčanie viac cvičiť a menej jesť síce
môže pomôcť niektorým ľuďom s obezitou, no ignoruje ostatné hybné sily obezity – napríklad
podlomené duševné zdravie, významné životné udalosti, nedostupnú liečbu, stigmu alebo robustný
marketing potravín, ktoré nepatria na zdravý jedálniček. Až keď pochopíme komplexné korene
obezity, dokážeme podniknúť také kroky, ktoré fungujú pre našu populáciu, naše komunity a naše telá.

Vážne dopady na fungovanie tela

Výskyt obezity na Slovensku sledujeme aj prostredníctvom pravidelného reprezentatívneho prieskumu
Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. Predbežne spracované údaje za rok 2022
ukázali, že s obezitou žije vyše 17 % dospelých obyvateľov Slovenska. K nadváhe sa v prieskume
prihlásilo dokonca až 37 % účastníkov. Obezita spôsobuje vážne komplikácie zdravia, ktoré znižujú
kvalitu života jednotlivca a v neposlednom rade zvyšujú náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej
starostlivosti. Dochádza k nahromadeniu tuku v ľudskom organizme, ktoré vedie k zhoršeniu
zdravotného stavu obézneho človeka.

Obezita vo veľkej miere prispieva k rozvoju ďalších chronických neprenosných ochorení, ktorými sú
napríklad: choroby srdca, obličiek a pečene, vysoký krvný tlak, diabetes mellitus či viaceré druhy
rakoviny (rakovina prsníka, maternice, hrubého čreva, prostaty a pod.). Obezita môže taktiež
negatívne vplývať na psychiku daného jednotlivca, ktorý môže trpieť depresiami a byť
stigmatizovaný. U obéznych pacientov je v porovnaní s osobami s primeranou hmotnosťou až trikrát
väčšie riziko, že budú čeliť rôznym onkologickým ochoreniam, cukrovke, či artériovej hypertenzii.
Keďže obezita patrí medzi komplexné ochorenia s vážnymi dopadmi na fungovanie tela, jej liečbu sa
oplatí zveriť do rúk lekára – špecialistu. Vyškolený zdravotník posúdi významné faktory, ktoré sa
u jednotlivca podieľali na vzniku obezity, a pomôže nastaviť primerané a udržateľné ciele.

Zdravý jedálniček farebne

Úrad verejného zdravotníctva organizuje súťaž vo výtvarnom zobrazení princípov zdravej
životosprávy zameraná na základné školy. Deti tak ukážu, ako sa pozerajú na zdravý jedálniček a
život. Ak žijú zdravo už ako školáci, je to dobrý začiatok, pretože si zdravý životný štýl ľahšie udržíte
aj ako dospelý.

Zapojiť sa môžu triedy základných škôl a výsledné kolektívne diela jednotlivých tried budú zaradené
do celoslovenskej súťaže. Súťaž je organizovaná v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného
zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z. (Pravidlá a priebeh súťaže nájdete tu.)

Hrozí vám obezita? Dozviete sa!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu ponúka v dňoch od 6. do 10. marca 2023 možnosť zistenia rizikových faktorov obezity. Ide o poradenstvo zamerané na zdravý životný štýl doplnené meraním na váhe Omron (analýza telesného tuku, BMI, kostrového svalstva a rizikového viscerálneho tuku), meraním celkového cholesterolu, cukru z kvapky kapilárnej krvi z prsta a meraním krvného tlaku. Bližšie informácie na č. t. 051/7580328.