Skip to content
Menu
Menu

ÚRSO rozhodol o regulovaných cenách plynu pre rok 2023

Prečítať článok

Úrad rozhodol o cenách za distribúciu plynu ako aj o cenách za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov na rok 2023. Vplyvom nárastu trhových cien plynu dochádza k celkovému zvýšeniu regulovaných poplatkov za distribúciu plynu pre všetkých odberateľov v priemere o 20 % a maximálnych regulovaných koncových cien plynu pre zraniteľných odberateľov, vrátane domácností, v priemere o cca 200 %.

Avšak v prípade domácností a vybraných zraniteľných odberateľov, na základe mimoriadnych opatrení Vlády SR, sa skutočne uplatňované ceny za dodávku plynu v roku 2023 zvýšia priemerne o necelých 16 %. Prijaté mimoriadne opatrenia Vlády SR majú totiž prednosť pred cenovými rozhodnutiami úradu.

Distribúcia plynu

Regulované poplatky za distribúciu plynu v priemere vzrástli v priemere o 20 % v porovnaní s rokom 2022. Zatiaľ čo úroveň infraštruktúrnych nákladov na prevádzku distribučnej siete ostáva stabilná, výrazne narástli náklady na nákup zemného plynu pre účely pokrytia fyzických strát v distribučnej sieti. 

Miera fyzických strát v distribúcii sa síce znížila v súlade s nastavenou metodikou regulácie, avšak dramatický nárast trhových cien plynu v priebehu roku 2022 mal zásadný vplyv na uvedené náklady. Prevádzkovateľ distribučnej siete totiž nakupuje plyn na neregulovanom trhu. Výsledkom je stabilná úroveň poplatkov za prístup do distribučnej siete a nárast variabilných poplatkov reflektujúcich zvýšené náklady na straty v distribúcii.   

Preprava plynu

Regulované poplatky za prepravu plynu pre domácnosti ostávajú nezmenené v porovnaní s rokom 2022.

Dodávka plynu pre domácnosti a iných zraniteľných odberateľov

Maximálna regulovaná cena za dodávku zemného plynu pre domácnosti a iné skupiny zraniteľných odberateľov na rok 2023 vzrastie v priemere o viac ako trojnásobok v porovnaní s rokom 2022. Úrad zohľadnil v regulovaných cenách dodávky plynu oprávnené náklady dodávateľov na nakúpený plyn pre svojich zraniteľných odberateľov v súlade s platnou legislatívou. Dodávatelia totiž nakupujú plyn na voľnom trhu, kde trhové ceny plynu za rozhodujúce obdobie vzrástli v priemere o viac ako 350%.

Upozornenie ohľadne dopadu mimoriadnych opatrení Vlády SR na uplatňované ceny za dodávku zemného plynu pre vybrané skupiny zraniteľných odberateľov, vrátane domácností

V závere roka 2022 Vláda SR prijala viacero mimoriadnych opatrení na zmiernenie dopadov vysokých cien energií na vybrané skupiny zraniteľných odberateľov, vrátane domácností.

Vláda SR schválila dňa 01.12.2022 uznesenie k návrhu na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok plynu pre domácnosti v SR, v ktorom ukladá ministrovi hospodárstva uložiť dodávateľovi plynu, ktorý dodáva plyn v roku 2023 odberateľom plynu v domácnosti, povinnosť dodávať v priebehu kalendárneho roka 2023 plyn odberateľom plynu v domácnosti za maximálnu cenu vypočítanú v súlade s rozhodnutím o uložení povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.

Znenie uznesenia Vlády SR je tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/20553/1

Následne dňa 15.12.2022 prijala Vláda SR nariadenie Vlády SR č.465/2022 Z.z., na základe ktorého sú dotknuté regulované subjekty povinné uplatniť voči vybraným skupinám zraniteľných odberateľov stanovené cenové stropy a limity nárastu cien za dodávku plynu. Znenie nariadenia Vlády SR č.465/2022 Z.z, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 20.12.2022 je tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/465/20221220

V súlade s uznesením vlády SR vydalo Ministerstvo hospodárstva SR (MHSR) dňa 23.12.2022 rozhodnutie vo VHZ udeľujúce dodávateľom plynu povinnosť uplatniť stanovené cenové stropy a limity nárastu cien za dodávku plynu pre domácnosti v roku 2023.

V prípade domácností a vybraných skupín zraniteľných odberateľov sú dodávatelia povinní uplatniť cenníky za dodávku plynu podľa uvedených mimoriadnych opatrení Vlády SR, ktoré majú prednosť pred regulovanými cenami za dodávku plynu stanovenými úradom v cenových rozhodnutiach pre rok 2023. Ostatné regulované poplatky – za distribúciu a prepravu plynu – sa, aj v prípade domácností, uplatnia na základe cenových rozhodnutí úradu a legislatívneho rámca cenovej regulácie dodávok plynu pre zraniteľných odberateľov úradu na rok 2023. 

Na základe uvedených skutočností sa celková koncová cena zemného plynu pre domácnosti na rok 2023 zmení v priemere o necelých 16 % v porovnaní s rokom 2022. 

V prípade vybraných zraniteľných odberateľov plynu uvedených v nariadení vlády SR č. 465/2022 Z.z. (napr. zariadenia sociálnych služieb, bytové kotolne, …), dodávatelia uplatnia cenníky za dodávku plynu tak, aby bol medziročný nárast variabilných sadzieb a fixných platieb približne rovnaký ako u domácností. Ostatné regulované cenové položky koncovej ceny – distribúcia a preprava plynu  – sa uplatnia na základe cenových rozhodnutí úradu na rok 2023. 

Z tohto dôvodu dopady na koncovú cenu za dodávku plynu pre tieto skupiny odberateľov budú približne podobné ako u domácností. 

Vyššie uvedené reflektuje porozumenie úradu ohľadne aplikácie uvedených mimoriadnych opatrení Vlády SR.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Úrad nemá kompetenciu na právne-záväzný výklad daných mimoriadnych opatrení, avšak našou snahou je prispieť k lepšej orientácii odberateľov o uplatňovaných cenách a podmienkach v regulovaných odvetviach. Odporúčame odberateľom pozorne preskúmať uvedené opatrenia vo VHZ a nariadenie Vlády SR, sledovať zverejnené cenníky za dodávku  zemného plynu a dôsledne uplatňovať svoje práva u dodávateľov zemného plynu.“

Zdroj: ÚRSO