Skip to content
Menu
Menu

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy môžete podať od 3. mája

Prečítať článok

(len) – Rodičia môžu svoje deti prihlásiť na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2021/2022. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 môžu podávať v termíne od 03.05.2021 – 17.05.2021.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Spád* každej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov je vymedzený konkrétnymi ulicami a orientačnými číslami bytových domov. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov veku.

Prednostne sa prijímajú deti:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a materská škola je pre nich spádová,
 • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a materská škola je pre nich spádová,
 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 • detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní,
 • s trvalým pobytom v meste Prešov.

Ostatné deti sa budú prijímať podľa voľnej kapacity MŠ podľa veku:

 • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 4 rokov,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 3 rokov.

Výnimočne je možné prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené materiálne, personálne a iné, predovšetkým kapacitné podmienky. Ďalšie kritériá pre prijatie dieťaťa si stanovuje každá materská škola individuálne po odsúhlasení so zriaďovateľom.

 • Podávanie žiadostí:
 • Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19 a ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia elektronickou formou.
 • Žiadosť môže podať zákonný zástupca/rodič: osobne, poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.
 • Zákonný zástupca/rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom: elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školyelektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 • K žiadosti o predprimárne vzdelávanie je potrebné doložiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží zákonný zástupca/rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy rozhodnutie do 15.06.2021.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z.

Ilustračné foto: presov.sk