Skip to content
Menu
Menu

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach. Zisťovanie sa uskutoční od 1.7. do 30.11.2022.

Účelom zisťovania je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania budú využité na účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných viac ako 490 obcí, medzi nimi aj mesto Prešov. Do zisťovania je celkom zaradených 6 650 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční v termíne od 1. júla do 30. novembra 2022. V tomto období budú vybrané domácnosti oslovené listom a navštívi ich pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opatrovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na webovej stránke ŠÚ SR www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 051/7735 321 u Ing. Ivety Popovcovej.

Zdroj: presov.sk