Skip to content
Menu
Menu

ZMOS bol upozornený Bruselom na problémy s eurofondmi   

Prečítať článok

Združenie miest a obcí Slovenska bolo Radou európskych obcí a regiónov upozornené na vážne problémy s eurofondami, ktoré znepokojujú európsku asociáciu samosprávnych združení. 

Združenie miest a obcí Slovenska je ako jediné samosprávne združenie na Slovensku členom Rady európskych obcí a regiónov (Council of European Municipalities and Regions, ďalej len „CEMR“), s ktorým intenzívne komunikujeme o situácii na Slovensku. V kontexte toho, bol ZMOSu koncom minulého týždňa doručený list, ktorý potvrdil naše obavy a dokazuje určité znepokojenie významnej európskej samosprávnej platformy.

Niektorí finišujú, my sme ani nezačali 

Podľa konštatovania CEMR sa „podpora Európskej únie pre rozvoj vidieka na Slovensku zastavila. Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) upozorňuje na implementáciu programov EÚ pre vidiecke oblasti na obdobie rokov 2014 – 2020 (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka). Zatiaľ čo sa Rada a Parlament Európskej únie snažia dohodnúť na novej Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) po roku 2021, v niektorých krajinách sa programy na podporu vidieckych oblastí na roky 2014 – 2020 ani nezačali! To platí najmä na Slovensku, kde miestne akčné skupiny, ktoré spravujú finančné prostriedky v území, nemohli začať svoju činnosť z dôvodu chaotického riadenia zo strany národných orgánov. Združenie miest a obcí Slovenska neustále vyzývalo k zlepšeniu riadenia na národnej úrovni, zatiaľ však bez úspechu. ZMOS a CEMR teraz žiadajú o podporu európske inštitúcie.“

V spomínanom liste sa ďalej uvádza: „Metóda LEADER / Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) je metóda určená na inovatívny spôsob podnecovania rozvoja miestnych vidieckych komunít prostredníctvom zapojenia miestnych aktérov do navrhovania a realizácie stratégií, rozhodovania a prideľovania zdrojov na rozvoj prostredníctvom svojich miestnych akčných skupín (MAS). Tento prístup zdola nahor umožňuje čo najlepšie využitie miestnych zdrojov, či už prírodných, ekonomických alebo ľudských, na zlepšenie života vidieckeho obyvateľstva, zachovanie tradícií, vytváranie pracovných miest alebo riešenie sociálno-ekonomických problémov na konkrétnom území. Toto riešenie je zvlášť vhodné a efektívne pre komunity vo vidieckych oblastiach. Aby sa však mohlo realizovať, musí si každá úroveň riadenia plniť svoje povinnosti.“ 

Nejasné pokyny a nekonečné prieťahy

Podľa CEMR „sa vo väčšine krajín metóda LEADER / CLLD implementuje od roku 2007 s neustálym zlepšovaním, ale s jasne identifikovanou pridanou hodnotou pre vidiecke komunity. Prieskum, ktorý v roku 2017 uskutočnila Európska sieť pre rozvoj vidieka (ENRD), však ukázal, že MAS sa vnímajú byť obmedzené úrovňou administratívnych a reportovacích požiadaviek a súčasnými národnými / regionálnymi systémami riadenia.“

V čase prieskumu neboli miestne akčné skupiny na Slovensku predmetom prieskumu, pretože stratégie MAS ešte neboli schválené a neboli vyhlásené prvé výzvy na predkladanie žiadostí. Od začiatku programovania v roku 2014 sa proces na Slovensku vyznačoval opakovanými nejasnosťami, neinformovaním žiadateľov včas, netransparentným správaním a viacerými zmenami v metóde výpočtu alokácie. Na začiatku roku 2021 je situácia na Slovensku obzvlášť znepokojujúca, pretože MAS stále neboli schopné začať implementáciu svojich stratégií!

Lepšie plánovanie na ďalšie obdobie

Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti z listu ešte vyberá: „To, čo vidíme na Slovensku, môže byť výnimočná situácia, ale Európska komisia a členské štáty by si mali všímať ťažkosti pri plánovaní fondov EÚ na nové obdobie. Hlavnými ťažkosťami, na ktoré poukazujú slovenské samosprávy, sú najmä: príliš vysoké byrokratické požiadavky, nejednotné prístupy a požiadavky riadiacich orgánov, odlišné pravidlá a postupy pre rôzne fondy v rámci tej istej stratégie, ako aj nedostatočné personálne kapacity riadiaceho orgánu. V porovnaní s veľkými mestami sú rozpočty malých miestnych samospráv vo vidieckych oblastiach obzvlášť krehké: vidiecke miestne samosprávy na Slovensku majú v dobrej viere predfinancované projekty buď z miestnych rozpočtov, čo ohrozuje plnenie ich ďalších priorít a verejných služieb, alebo dokonca z komerčných pôžičiek, ktoré si vyžadujú splácanie bez ohľadu na nedostatky riadiaceho orgánu.“ 

Združenie miest a obcí Slovenska konštatuje, že informácie a vyjadrená podpora zo strany CEMR budú spolu s ďalšími dôležitými argumentami využité pre postoje a aktivity ZMOS vo vzťahu k návrhu riešení, východísk a odporúčaniam odporúčania voči národným inštitúciám. Mnohé z nich predstavíme už v nasledujúcich dňoch.

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS