Skip to content
Menu
Menu

Mesto 1. júna otvára všetky materské a základné školy

Prečítať článok

(ako) – Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, radnica dala pokyn na otvorenie všetkých materských a základných škôl v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Konkrétne už od pondelka od 1. júna, teda to bude darček na Deň detí. Do školy sa však nevrátia všetky deti.

Ako informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, školy a školské zariadenia v týchto dňoch finalizujú prípravy na otvorenie svojich brán. „Prevádzkový čas všetkých škôl je stanovený od 07:00 do 16:00, maximálne deväť hodín denne. Prevádzka bude prebiehať za dodržiavania prísnych hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel v záujme ochrany žiakov a zamestnancov škôl. V rámci prevencie pred šírením nákazy COVID-19 bude zabezpečené dôkladné čistenie a dezinfekcia priestorov škôl, dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky,“ uviedol hovorca prešovskej radnice.

Zo 4 050 žiakov nastúpi do školy 2 546

Jednotlivé materské a základné školy v uplynulých dňoch zisťovali záujem zo strany rodičov o nástup detí do škôl k 1. júnu, nakoľko účasť žiakov na vyučovaní v základných školách bude dobrovoľná. Do 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta má nastúpiť od prvého júnového týždňa 2 546 žiakov, z celkového počtu 4050 žiakov, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú 1. – 5. ročník. V jednotlivých triedach môže byť maximálne 20 detí (tento počet platí aj pre školské kluby detí). „Kapacity škôl nám však  umožňujú pokryť dopyt zo strany rodičov, keďže máme k dispozícii aj triedy žiakov 6. – 9. ročníka. Pre žiakov uvedených vyšších ročníkov bude pokračovať vyučovací proces formou dištančného vzdelávania,“ vysvetlil Tomek.

Vráti sa aj vyše tisíc pedškolákov

Do 19 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa vráti od začiatku júna 1196 detí, z celkového počtu 2 538 škôlkárov. V každej materskej škole platí, že v jednej skupine môže byť maximálne 15 detí. Vzhľadom na kapacitné, personálne a priestorové možnosti budú do materských škôl prednostne umiestnené deti rodičov zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského zboru a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, predavačiek,pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ďalej deti, ktoré é od 1. septembra 2020 idú do prvého ročníka základnej školy. Tiež deti, ktorých rodičia musia byť prítomní na pracovisku a deti samoživiteľov.

Priestorové možnosti

Organizácia a prevádzka škôl bude prispôsobená priestorovým, personálnym a materiálno – technickým možnostiam danej školy tak, aby boli dodržané odporúčané pokyny z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek a úroveň vedomostí, znalostí a zručností detí.

„V prípade, že u niektorého z detí vznikne podozrenie, alebo sa objavia príznaky ochorenia COVID-19, zamestnanci školy budú situáciu bezodkladne riešiť izoláciou dieťaťa a budú kontaktovať jeho rodiča alebo zákonného zástupcu. Túto skutočnosť taktiež oznámia Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Prešove a zriaďovateľovi školy,“ upozornil hovorca Tomek.

Materské školy budú otvorené aj v lete

Všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov budú  fungovať aj počas letných prázdnin, pričom každá MŠ bude otvorená 4 týždne. Posledný augustový týždeň budú otvorené všetky škôlky s výnimkou tých, kde prebieha rekonštrukcia. Podrobný harmonogram prevádzky materských škôl bude zverejnený v priebehu mesiaca jún.

Ilustračné foto: msbernolacik.sk, skolskyservis.sk