Skip to content
Menu
Menu

Dielo Ľudovíta Čordáka získalo vďaka reštaurovaniu druhý dych

Pred búrkou, 1926, olej, lepenka, O 623

Ľudovít Čordák patrí medzi významných predstaviteľov slovenskej krajinomaľby prelomu 19. a 20. storočia. Jeho krajinárska tvorba, spolu s tvorbou dobre známeho autora z prostredia Tatier – Ladislava Medňanského, „predstavuje klasické hodnoty našej výtvarnej minulosti.“ (Němcová, 1997, s. 3)

Krajská galéria v Prešove vo svojich zbierkach opatruje niekoľko diel od tohto talentovaného umelca, ktorý svojou tvorbou prispel k problematike slovenskej krajinomaľby. Na rozdiel od tvorby Ladislava Medňanského, ktorý na svojich cestách za hľadaním nových umeleckých impulzov presiahol až za hranice našej zeme.

Čordak – pred reštaurovanim.

Ľudovít Čordák upriamil svoju pozornosť na tvorbu v domácom prostredí. „Malo to svoje obmedzenia a nevýhody, ale aj istú prednosť v tom, že tieto danosti umožnili rozpoznať názorové tendencie a tvorivú schopnosť domáceho úsilia, odkázaného na vlastné sily, na samostatnú interpretačnú schopnosť videného.“ (Vaculík, 1972)

Už v počiatkoch svojej umeleckej cesty sa prejavil ako veľmi zdatný krajinár, ktorý svojou tvorbou ohúril aj svojho pedagóga na Akadémii výtvarných umení v Prahe – Júliusa Mařáka. Jeho impulzy v podobe neskorého romantizmu sa v tvorbe Ľudovíta Čordáka objavujú až do roku 1900, kedy sa postupne vzďaľuje od mařákovej koncepcie a začína sa vyrovnávať so zásadami luminizmu v podobe farbenej skladby obrazu.

„Upustil od lokálnej farebnosti a okolo roku 1900, rozvinul farebne kultivovanú plenérovú interpretáciu krajiny v jej atmosférických premenách.“ (Groško, 1987)

Dielo Pred búrkou z roku 1926 prítomné v zbierkach galérie, je príkladom uplatnenia spomenutej koncepcie, ktorá v sebe nesie aj duchovné kvality domáceho prostredia. Spoločne s umelecko–estetickými kvalitami, predstavujú základnú charakteristiku umelcovej výtvarnej tvorby. V spontánnosti farieb a uvoľnenej tvarovej skladbe Ľudovít Čordák zachytil premeny farieb krajiny v momente jej upokojenia sa pred búrkou.

Dielo je panoramatickým zachytením východoslovenskej roviny, ktorú doplnil o skupinu ľudí. Tak ako sa v priebehu času mení vzhľad krajiny, tak za zmenili i pôvodné kvality diela Pred búrkou.

Podľahlo zubu času a bolo nutné venovať mu zvýšenú pozornosť pod odborným dohľadom. Maľba na lepenke bola silne znečistená prachom, špinou a starým stmavnutým lakom. Sondážny prieskum odhalil nečakanú farebnosť a intenzitu maľby v čase jej vzniku, typickú pre luminizmus. Použitím syntetického rozpúšťadla a mydlovej vody bolo dielo očistené a zafixované záverečným voskovo-damarovým lakom. Dielo vďaka odbornému prístupu získalo druhý dych a svojou farebnou a svetelnou intenzitou maľby zapôsobí na mnohých návštevníkov galérie.

Dielo Pred búrkou zastáva významné miesto v zbierkovom fonde Krajskej galérie. Bolo súčasťou mnohých výstav, z ktorých spomenieme výstavu Metamorfózy krajiny z prelomu rokov 2020 – 2021, ktorá ponúkla návštevníkom pohľad do malebných krajín meniacich sa pod vplyvom ročných období.

Dielo Pred búrkou od Ľudovíta Čordáka si môžete bližšie pozrieť na webovej stránke galérie v sekcii virtuálne prehliadky.

Andrej Liščinský