Skip to content
Menu
Menu

Pamätné medaily na vojenské manévre v okolí Stropkova a Svidníka konané v septembri roku 1911

V septembri 1911 sa oblasť v okolí mestečiek Stropkov a Svidník (vtedy Vyšný Svidník), nachádzajúca sa v hornom Uhorsku, stala na niekoľko dní jednou z najvýznamnejších častí územia v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Táto oblasť sa na pár dní stala centrom veľkých manévrov rakúsko-uhorskej armády. Tie prebiehali na rozsiahlom území Rakúsko-Uhorska od Innsbrucku po Sedmohradsko, od pobrežia Jadranského mora až po Halič. Na tomto vojenskom cvičení cisársko-kráľovskej armády sa zúčastnilo približne 100 000 vojakov a 20 000 koní.

Manévre v priestore Svidníka a Stropkova sa konali v dňoch 12. až 15. septembra 1911. Na geografickom priestore medzi Košicami na východnom Slovensku a pevnosti Przemyśl v Haliči boli počas priebehu manévrov rozmiestnení vojaci šiesteho armádneho zboru (sídlo zboru Košice), desiateho armádneho zboru (centrum v Przemyślu) a jedenásteho armádneho zboru (Ľvov) rakúsko-uhorskej cisársko-kráľovskej armády.

Hlavným motívom prebiehajúcich manévrov bola simulácia možného útoku jednotiek cárskeho Ruska z priestorov východnej Haliče (dnešnej časti juhovýchodného Poľska a západnej Ukrajiny) do oblasti Rakúsko-Uhorskej monarchie.

V rámci rakúsko-uhorskej cisárskej a kráľovskej armády bolo prakticky štandardným postupom, že pri podobných vojenských cvičeniach boli ich absolventi dekorovaní pamätnými medailami. V prípade vojenských manévrov v okolí Stropkova v roku 1911 boli vyhotovené dokonca medaile v dvoch prevedeniach. Krajské múzeum v Prešove uchováva v zbierke Numizmatika obidva exempláre týchto pamätných medailí.

Ide o medaily z mosadze, zavedené za vlády cisára Františka Jozefa I. Obe prevedenia merajú v priemere 30 mm. Do zbierkového fondu Krajského múzea v Prešove sa medaily dostali na prelome 50. a 60. rokov 20. storočia. Zatiaľ čo medaila s vyobrazením Františka Jozefa I. na averze bola darovaná, druhú medailu s dvojportrétom odkúpili pracovníci múzea od súkromnej osoby.

Prvé prevedenie malo na averze cisára Františka Jozefa I. s nápisom v maďarskom jazyku – „I. FERENCZ JÓZSEF“. Pri druhom prevedení bol na averze medaile prítomný dvojportrét cisára Františka Jozefa I. (v popredí), doplnený o následníka trónu Františka Ferdinanda d´Este (obaja otočený z ľavého profilu). Dvojportrét averznej strany dopĺňal nápis „FRANC. JOSEPHUS I. FRANC FERDINANDUS D‘ ESTE“.

Reverznú stranu tvoril v prvom prípade nápisy v maďarčine a nemčine: „A FELSÖMAGYARORSZÁGY SZTROPKÓ FELSÖVIZKÖZ MELLETTI KIRÁLYHADGYAKORLATOK EMLÉKEÜL 1911 SZEPTÉMBER 12.“; resp.: „ZUR ERINNERRUNG AN DIE GROSSEN KAISERMANÖVER IN OBERUNGARN BEI SZTROPKÓ – FELSÖVIZKÖZ AM 12. SEPTEMBER 1911.“, ktoré v preklade zneli: „Na pamiatku veľkých cisárskych manévrov v Hornom Uhorsku pri Stropkove – Vyšnom Svidníku 12. septembra 1911“.

Pri druhom prevedení bol nápis doplnený ešte o tretí jazyk, poľštinu, čím sa však celkový text v jednotlivých jazykoch skrátil: „EMLÉK A NAGYAKORLATRÓL SZTROPKÓ MELLETT 1911.“; resp.: „ZUR ERINNERUNG A.D. ARMEEMANÖVER BEI SZTROPKÓ 1911.“; a nakoniec: „NA PAMIATKE WIELKICH MANEWROW WOJSKOWYCH KOLO STROPKOWA W ROKU 1911.“ Preklad týchto textov je nasledovný: „Na pamiatku veľkých vojenských manévrov pri Stropkove v roku 1911“. Obe medaily mali na vrchnej strane závesný krúžok na pripevnenie stuhy, ktorá bola spravidla v zlato-čiernom prevedení.

V súčasnosti pripravujeme v Krajskom múzeu v Prešove v spolupráci s mestom Stropkov, Prešovským klubom vojenskej histórie Dukla a jednotlivcami – nadšencami vojenskej histórie, novú výstavu, ktorá sa bude venovať aj téme vojenských manévrov v Stropkove v roku 1911. Výstavu budeme realizovať pri príležitosti 110. výročia vojenských manévrov v okolí Stropkova a Svidníka.

Sprístupnená bude návštevníkom múzea v polovici septembra 2021 v kaštieli v Stropkove, ktorý tvorí jednu z organizačných jednotiek Krajského múzea v Prešove. Návštevníci sa budú môcť na tejto výstave dozvedieť informácie o priebehu manévrov v roku 1911 či bojov o mesto Stropkov v prvej svetovej vojne. V rámci výstavy bude prezentovaných množstvo exponátov dobovej vojenskej výstroje a výzbroje, či predmetov osobnej povahy. Súčasťou výstavy budú aj obe prevedenia pamätných medailí, ktoré sme spomínali v tomto článku.

Mgr. Erik Ondria, PhD, historik
Krajské múzeum v Prešove