Skip to content
Menu
Menu

Pripomíname si sto rokov od narodenia Eleny Lackovej

Prečítať článok

(pv) – Sté výročie od narodenia Eleny Lackovej si pripomenieme 22. marca. Štátna vedecká knižnica v Prešove vydala koncom roka 2020 viac ako dvestostranovú monografiu o významnej rómskej spisovateľke Elene Lackovej (1921 – 2003). Vydanie 800 ks publikácie bolo podporené prioritným projektom Ministerstva kultúry SR. Autorom tejto monografie je prešovský romista a kultúrny antropológ Alexander Mušinka, ktorý pôsobí na Prešovskej univerzite.

V prvom vydaní s podtitulom Život s novinami Romano nevo ľil sa čitateľ dozvie o významnej časti jej života spojenej s rómskymi novinami, ktoré zakladala v roku 1991 pod organizáciou Kultúrny zväz občanov rómskej národnosti.

„Našim pôvodným zámerom bolo vydať komplexnú monografiu o Elene Lackovej. Rok 2020 bol však poznačený pandémiou koronavírusu čím bolo výrazne obmedzené cestovanie a uzatvorené boli aj pamäťové a fondové inštitúcie nie len na Slovensku. Rozhodli sme sa pre čiastkové vydania, ktoré budú mapovať jej život spojený s určitými organizáciami, udalosťami a osobami. Prvou publikáciou je teda jej život s novinami, ktoré sama zakladala a v ktorých publikovala,“ uviedol Roman Čonka, vedúci oddelenia dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.

Život a diela Eleny Lackovej neboli doteraz komplexne spracované a častokrát boli niektoré fakty opomenuté, prípadne zavádzajúce. Monografia obsahuje vedeckú štúdiu o živote a diele autorky, výber jej diel a bibliografiu jej publikovaných prác spojených s rómskymi novinami Romano nevo ľil. Maľbu na obálke knihy vytvoril rómsky výtvarník Jozef Fečo.

„Väčšina článkov a publikácií Eleny Lackovej je uverejnená v rôznych domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch, ktoré sú pre verejnosť málo dostupné. Všetky tieto materiály sa nachádzajú vo fondoch niekoľkých archívov, a preto spracovanie uvedenej témy si vyžadovalo prieskum archívnych fondov v Múzeu kultúry Rómov na Slovensku, ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea v Martine, v Múzeu rómskej kultúry v Brne, fondov Krajského centra pre rómske otázky Prešov a združenia Jekhetane-Spolu z Prešova, ktoré je vydavateľom najstaršieho rómskeho periodika na Slovensku – Romano nevo ľil, na stránkach ktorého Elena Lacková často publikovala,“ uviedol autor knihy Alexander Mušinka.

O opodstatnenosti tohto zámeru sa vyjadril aj recenzent uvedenej publikácie, významný slovenský romista a etnológ Arne B. Mann: „Pri utváraní pozitívneho etnického sebauvedomenia zohráva významnú úlohu pre príslušníkov každého národa existencia významnej osobnosti z jeho radov. V procese etnickej identifikácie Rómov – tzv. romipenu – túto úlohu jednoznačne spĺňa Elena Lacková, vzdelaná Rómka, spisovateľka, ktorá celý svoj život venovala svojmu národu. Preto poznanie jej života a diela je v tomto aktuálnom procese veľmi dôležité.“

Potvrdzujú to aj slová jedného z recenzentov uvedenej publikácie Jaroslava Skupníka, PhD. Z Univerzity Komenského v Bratislave: „Elena Lacková je jedna z najvýznamnejších osôb a symbol rómskeho emancipačného hnutia. Jej život a dielo neboli v takomto rozsahu doposiaľ spracované. Som presvedčený, že Mušinkova práca sa stane bohatým zdrojom informácií pre laickú ale aj odbornú bádateľskú verejnosť“.

Štátna vedecká knižnica v Prešove predstavila publikáciu o Elene Lackovej online besedou aj počas nedávneho Týždňa slovenských knižníc. „V predstavovaní Eleny Lackovej a jej diel v online prostredí plánujeme pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch pre rôzne špecifické skupiny. Zároveň budeme pracovať na druhej publikácii, v ktorej budú zahrnuté všetky diela Eleny Lackovej publikované v novinách Romano nevo ľil. To by malo byť zatiaľ len v elektronickej verzii,“ dodal Roman Čonka, vedúci oddelenia dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry.

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry je oddelením Štátnej vedeckej knižnice v Prešove od roku 2013. Centrum vzniklo v rámci národného projektu podporeného z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Od roku 2015 je centrum v období trvalej udržateľnosti.

Stručne o Elene Lackovej

Elena Lacková rod. Gzigozevičová sa narodila 22. marca 1921 v rómskej osade vo Veľkom Šariši (okr. Prešov). Jej otec bol hudobník Mikolaj Doktor a matka Mária Gzigozevičová – Nerómka pôvodom z Poľska.

Elena Lacková mala spolu 7 vlastných a 2 nevlastných súrodencov. Vo Veľkom Šariši navštevovala ľudovú školu a meštianku. Už počas štúdia začala písať. Prvá publikovaná správa o literárnej činnosti pochádza už z júna roku 1940. V rokoch 1947 – 1948 žila v Kladne a Chebe, avšak už koncom roka 1948 sa vrátila späť do Veľkého Šariša.

Tu napísala a naštudovala jej najznámejšiu divadelnú hru – Horiaci cigánsky tábor (premiéra 28. apríla 1949), ktorá mala veľmi pozitívny ohlas v dobovej tlači. Hercami boli rómski divadelní ochotníci – jej príbuzní a obyvatelia veľkošarišskej rómskej osady. Následne založila Kočovné rómske divadlo, s ktorým do roku 1950 úspešne odohrala po celom Československu 106 repríz tejto hry. V roku 1955 hru znovu naštudovala s rómskym súborom v Prešove.

O rok neskôr hra vyšla knižne v oboch hlavných vtedajších vydavateľstvách zameraných na divadelné hry – bratislavskej LITA a pražskej DILIA. Táto divadelná hra bola unikátna nie len tým, že ju napísala rómska autorka a uviedli rómski ochotníci, ale aj tým, že tému utrpenia Rómov počas druhej svetovej vojny Elena Lackova prezentovala o niekoľko desaťročí skôr, než sa o tom začalo v spoločnosti nahlas hovoriť.

Téma rómskeho holokaustu sa do všeobecného povedomia dostala až v 70.-80. rokoch minulého storočia. Medzi najvýznamnejšie práce Eleny Lackovej bezpochyby patrí jej autobiografická spomienková kniha Narodila som sa pod šťastnou hviezdou, ktorú na konci 80. rokov minulého storočia na základe spomienok a rozprávania Eleny Lackovej napísala a pripravila do tlače najvýznamnejšia československá romistka Milena Hübschmannová.

Táto kniha, ktorá doposiaľ vyšla v českom (1. vydanie 1997, 2. vydanie 2002, 3. vydanie 2010), anglickom (2000), francúzskom (2000) a maďarskom (2001) jazyku na svoje vydanie na Slovensku stále iba čaká. V roku 1992 vyšla Elene Lackovej prvá autorská kniha v rómskom jazyku vydaná na Slovensku – Rómske rozprávky. Svoje diela Elena Lackova publikovala v mnohých periodikách a vydavateľstvách primárne na Slovensku a v Čechách.

Košické divadlo Romathan uviedlo na scéne nie len jej divadelné hry ale zdramatizovalo aj jej poviedky. Podobne boli spracované aj jej diela vo forme rozhlasových hier. Prvý krát tak urobil Český rozhlas ešte v roku 1988, kde bola zdramatizovaná jej hra Žužika (réžia Jozef Velč).

Hra získala niekoľko ocenení a mala hviezdne obsadenie. V jednotlivých postavách sa v nej predstavili takí významní českí herci ako Rudolf Hrušinský, Viera Galatíková, Ladislav Mrkvička, Ilja Prachař, Iva Janžurová, Hana Maciuchová, Martin Dejdar, Martin Stropnický a ďalší.

V roku 2001 Elena Lacková, ako prvá Rómka, prevzala od prezidenta Rudolfa Schustera štátne vyznamenanie – Rad Ľudovíta Štúra.

Mgr. Roman Čonka
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Foto zdroj: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou