Skip to content
Menu
Menu

„Za odvahu a statočnosť“

Prečítať článok

Vyznamenania v podobe symbolov poznali už v antickom Grécku a v starom Ríme. Vyznamenávanie zásluh, najmä vojenských, počas stredoveku panovníci riešili formou rôznych  privilégií, majetkami a pod.. Ako nositeľné a neprenosné ocenenia zásluh sa  od 18. storočia vyprofilovali  aj v rôznych  stavovských združeniach a spolkoch. Patria k nim aj  hasičské vyznamenania, ktoré rovnako predstavujú  hmotné, nositeľné a neprenosné symboly. 

V európskom prostredí je hasičstvo výsledkom humanizačného procesu, ktorý vyústil v jeho vznik v 19. storočí.  Idea dobrovoľného hasičstva prišla k nám, rovnako ako aj do ostatných  krajín rakúsko-uhorskej monarchie z Nemecka.

Výstava „Za odvahu a statočnosť“, sprístupnená 22. marca 2024 v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou,  približuje hasičstvo ako významnú altruistickú organizáciu, ktorej základným poslaním sa stala záchrana majetku i ľudských životov  pred ničivými účinkami ohňa. Zameraním a charakterom prezentovaných exponátov (pamätné medaily, plakety, odznaky, dekréty, diplomy…) má výstava okrem dokumentárnej zložky aj výrazný pietny aspekt. Približuje hasičstvo netradične, návštevníkom predstavuje hasičské ocenenia a vyznamenania, ktoré boli udeľované členom dobrovoľných hasičských zborov SR za ich službu a obetavú prácu v rokoch 1922 až 2001.

Základ tvoria oficiálne vyznamenania Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku  (1922-1951) –  pamätné medaily, služobné medaily za odslúžené roky, medaily za mimoriadne výkony, za vynikajúce zásluhy v službe záchrannej a službe samaritánskej, pamätné kríže, kríže za organizačné zásluhy, za zásluhy o hasičstvo, za zásluhy o výcvik, odznaky čestných členov, zakladajúcich členov a iné. Prevažná časť týchto vyznamenaní bola vyrábaná firmou Karnet a Kyselý Praha-Žižkov a v Štátnej mincovni v Kremnici. Ku všetkým vyznamenaniam boli vydané  legitimácie či dekréty oprávňujúce ich nosenie iba na slávnostných rovnošatách a pri slávnostných príležitostiach.  Ich nositeľnosť na občianskom odeve a rovnošate je definovaná v stanovách, ktoré riešili zároveň tvar a farbu  stúh  jednotlivých vyznamenaní a pravidlá pri ich udeľovaní. Podľa stanov je definovaná aj neprenosnosť vyznamenania udeleného za  individuálne zásluhy na iné osoby.

Najčastejšou formou vyznamenaní ako dekorácií sú kríže, medaily, medailóny či odznaky. Udelené boli ako druh odmeny či ocenenia jednorazových alebo opakovaných zásluh, osobného hrdinstva, dlhoročnej služby a pod.. Stali sa jedným z motivačných prvkov a symbolickou odmenou za obetavú dobrovoľnú činnosť svojich členov. Do roku 1951 bolo udelených vyše 1600 vyznamenaní Kríž za  organizačné zásluhy. Zemská hasičská jednota so širokou sieťou dobrovoľnej hasičskej ochrany sa stala najmasovejšou dobrovoľnou organizáciou na Slovensku. V roku 1939 združovala 3221 dobrovoľných hasičských zborov s 65 471 členmi, v súčasnej dobe je na Slovensku 2189 dobrovoľných hasičských zborov s počtom 80 165 členov.

Ocenenia za dobrovoľnú a obetavú prácu pri boji  s ničivými účinkami ohňa  boli udeľované jednotlivcom i kolektívom  aj v nasledujúcich desaťročiach. Základná škála hasičských vyznamenaní  bola rozšírená o nové súťažné ocenenia v hasičskom športe a  pamätné medaily či plakety vydané pri  jubilejných výročiach a významných príležitostiach dobrovoľných hasičských zborov. Výstava potrvá do 17. mája 2024.

Autor: Mgr. Igor Lazorík