Skip to content
Menu
Menu

Aj učitelia sa vzdelávaním posúvajú vpred

Prečítať článok

Priaznivé prostredie vytvára priaznivé výsledky – tento podnázov zahŕňa inovatívne metódy, praktické ukážky i odovzdávanie znalostí a skúseností odborných lektorov a lektoriek v rámci celomestského Metodického dňa 2024, ktorý realizovalo Oddelenie školstva, mládeže a Školského úradu pri MsÚ v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže v Prešove. Zúčastnilo sa ho 750 prešovských pedagógov základných škôl a škôl spoločného Školského úradu v rámci 25 prednáškových a workshopových skupín, ktoré viedlo 40 lektorov z rôznych oblastí vzdelávania a výchovy žiakov a mládeže.Aktuálne problémy na školách, nové trendy vo výučbe a výzvy odrážajúce aktuálne otázky v školskom prostredí a spoločnosti, inovatívne prístupy či nové metódy vo vzdelávaní boli obsahom už piateho ročníka celomestského dňa v dvanástich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.Odborní lektori a lektorky v stredu 27. marca na 25 „stanovištiach“ vzdelávali a školili 750 pedagogických, odborných a výchovných zamestnancov z prešovských základných škôl, vrátane škôl združených v rámci spoločného Školského úradu. Tohtoročný prešovský metodický deň otvoril Peter Krajňák, viceprimátor mesta Prešov pre oblasť vzdelávania, ktorý vyzdvihol širokú ponuku, aktuálnosť tém a spoluprácu naprieč inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v školskom prostredí. „Cieľom metodického dňa v základných školách bolo predstaviť nové vzdelávacie metódy, edukačné postupy, odovzdanie vzájomných vedomostí, skúseností, ale aj reflektovanie na aktuálne problémy a výzvy v našom školskom prostredí,“ uviedla Jitka Semivanová, vedúca oddelenia školstva, mládeže a ŠÚ MsÚ v Prešove (OŠMaŠÚ). „Ak chcú učitelia vo vzdelávaní posunúť žiakom latku vyššie, ich progres je toho neoddeliteľnou súčasťou,“ dodala.Vzdelávacie prednášky boli rozdelené do tematických okruhov podľa predmetov, ale záujem a dopyt bol v procese tvorby obsahovej náplne programu aj o nadpredmetové oblasti, ako napr. predchádzanie nežiaducemu správaniu na školách, rozvoj kritického myslenia vo výučbe, práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či ochrana dieťaťa pred násilím a pod.Na tvorbe programu OŠMaŠÚ participoval so vzdelávacím inštitútom NIVAM a externými lektormi, ktorí svojimi témami obohatili zostavenie programu a ponuku prednášok odrážajúcich aktuálnu problematiku v školskom prostredí, ako IPčko, NO Trojlístok, SCPP Bambicentrum, EDUSTEPS, ABC CVČ, Fakulta športu PU, Regionálne centrum podpory učiteľov v Prešove, ÚPSVaR a ďalší. Súčasťou tohto vzdelávacieho stretnutia pedagógov a vychovávateľov boli aj ukážkové hodiny, prezentácie, praktické ukážky k určenej téme aj tvorivé diskusie za účasti odborníkov a pozvaných hostí.Text: PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD., http://www.skolskyurad.presov.sk/Foto: lektorský workshop EDUSTEPS, lektorské bloky z prešovských základných škôl