Skip to content
Menu
Menu

Ako sa prihlásiť do funkcie prísediaceho Okresného súdu Prešov?

Prečítať článok

Mesto Prešov informuje o možnosti občanov prihlásiť sa do funkcie prísediaceho Okresného súdu Prešov.Postup pre voľbu a podmienky výkonu funkcie prísediaceho je upravený v § 139 až § 147 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:Prísediacich volia obecné (mestské) zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí (primátori miest). Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné (mestské) zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý: v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov; je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho; je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať; má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; súhlasí so svojou voľbou k Okresnému súdu Prešov.  Predpoklady na voľbu prísediaceho a podmienku štátneho občianstva SR musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.Podľa § 145 ods. 2 vyššie citovaného zákona prísediacemu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom prísediaci dosiahol vek 65 rokov, preto kandidáti, ktorí dosiahli vek 65 rokov, nebudú  primátorom mesta Prešov za prísediaceho navrhnutí.V prípade, ak máte záujem o svoju voľbu do funkcie prísediaceho Okresného súdu Prešov a spĺňate podmienky v zmysle platnej legislatívy, vyplnené prílohy môžete doručiť na adresu:Odbor vnútornej správy Mestského úradu v PrešoveHlavná 730780 01 PrešovPrípadne môžete dokumenty doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo poslať e-mailom na adresu: martin.choma@presov.sk V predmete správy je potrebné uviesť „Prísediaci súdu“.Požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 20.5.2024.