Skip to content
Menu
Menu

Mesto Prešov ocenilo pedagógov škôl

Prečítať článok

Mesto Prešov pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo pedagógov prešovských škôl. Ocenených bolo 11 významných osobností.  Deň učiteľov je v Prešove každoročne spojený s oceňovaním pedagogických zamestnancov. Laureátov ocenil primátor mesta Prešov František Oľha spolu s viceprimátorom Petrom Krajňákom, predsedníčkou Komisie MsZ pre školstvo a šport Štefániou Andraščíkovou, vedúcim Odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Prešove Igorom Hodžiom a vedúcou oddelenia školstva, mládeže a školského úradu Jitkou Semivanovou. „Povedané slovami klasika, vzdelanie má horké korienky, ale prináša sladké ovocie, preto nech sú pre Vás sladkým ovocím výsledky a úspechy Vám zverených žiakov a žiačok. Prajem z tohto miesta všetkým, aby toto ovocie žali počas celého školského roka a želám, aby ste – nie len dnešný deň – prežili v atmosfére, aká Vám zaslúžene patrí,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol prácu, poslanie i posolstvo povolania učiteľa a všetkým zaželal veľa úspechov.Ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov:Mgr. Ľubica Kohániová, riaditeľka ZŠ Československej armády 22, PrešovĽubica Kohániová je riaditeľkou jednej z najväčších škôl na Slovensku. Pod jej vedením sa vyprofilovala na mimoriadne úspešnú školu v meste a regióne, a to vďaka podpore všestranného rozvoja žiakov, ktorí pravidelne dosahujú úspechy na celoslovenskej úrovni. Dlhoročná práca pedagogičky a riaditeľky školy sa spája s riadiacou a organizačnou zložkou práce so športovo nadanými žiakmi, na medzinárodných projektoch Comenius, na bilaterálnej spolupráci s partnerskou školou v poľských Marklowicziach, podporou projektov Mierová škola, keď sa ako jediná prešovská škola pýši Stĺpom mieru od japonskej asociácie Za svetový mier, podporou projektu Škola priateľská k deťom, jej činnosť sa spája s koordinátorskou činnosťou na vzdelávacom projekte Interaktívne vyučovanie, podieľaní sa na rekonštrukcii školy, projekte eTwinning, či partnerstvách škôl v medzinárodnom projekte Erasmus +. Pani riaditeľka patrí k významným odborníčkam nielen vo svojich predmetoch, ale aj v kruhoch odbornej verejnosti a na svojom konte má viacero významných ocenení.Renáta Brozáková z MŠ BudovateľskáV školstve pracuje viac ako 39 rokov a stále sa s chuťou púšťa do realizácie nových aktivít a tvorivých nápadov. Každoročne pripravuje ľudové pásma a ich prezentácia nám počas roka robí výnimočné sviatočné dni. Je výbornou hudobníčkou, výtvarníčkou, folkloristkou, čo zúročuje pri príprave detských vystúpení pre rodičov i verejnosť. Heslom a programom „Zober ma von“ žije, miluje prírodu a preto sú jej blízke tzv. zelené témy a s nimi súvisiace tvorivé projektové aktivity pre deti.Eva Gáborová, DiS. art., ZUŠ M. MoyzesaEva Gáborová sa už 40 rokov s veľkou láskou venuje deťom a vychováva ich k objavovaniu krásy hudby a k hre na klavíri. Svoje dlhoročné skúsenosti trpezlivo a s láskou odovzdáva žiakom, v ktorých sa odzrkadľuje jej kvalitná práca učiteľky. Dôkazom toho je účinkovanie žiakov na koncertoch a vystúpeniach organizovaných školou. Svojou ľudskosťou, trpezlivosťou a láskavým slovom i prístupom si získala dôveru a rešpekt nielen u žiakov a rodičov, ale aj u všetkých kolegov. PaedDr. Anna Molitorisová, Súkromná ZŠ DSA, Mukačevská 1, PrešovPani učiteľka je dlhoročnou skúsenou a empatickou pedagogičkou, ktorej záleží na žiakoch, a ktorej nie sú ľahostajné problémy školy. Na škole zastáva funkciu výchovnej a kariérovej poradkyne už 20 rokov. Je členkou celoslovenskej komisie technickej olympiády a predsedníčkou okresného a krajského kola technickej olympiády. Svojich žiakov pripravovala a doviedla k rôznym úspechom a umiestneniam na technických a fyzikálnych olympiádach. Svojou ochotou, skromnosťou a prístupom k svojej práci je vzorom pre mladších kolegov. Mgr. Jana Kolšovská, ZŠ Šrobárova 20 v PrešoveS menom pani zástupkyne sa spája získanie certifikátu a vlajky medzinárodného programu Zelená škola, vynikajúce odborné vedomosti z oblasti pedagogiky a jej tvorivý, ľudský prístup k žiakom. Jej výnimočnosť je v posúvaní hraníc tradičnej výučby tak, aby sa klasické vyučovanie zmenilo na zážitok z poznávania. Má veľmi pozitívny vzťah k environmentálnej výchove, čoho dôkazom je záujmový útvar pod názvom Plamienok, aktivity k sviatku Deň vody, je dlhoročnou vedúcou metodického združenia, cvičnou učiteľkou Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity a koordinátorkou finančnej gramotnosti. Spolupracovala s  organizáciou Talentída, realizovala celoslovenské vedomostné súťaže Maks, Klokan a Všetkovedko a s jej osobou sa spájajú projekty ako Učíme radi, Čitateľský oriešok či Planéta vedomostí. Aktívne riadi prácu poradných orgánov a pracovných skupín školy zaoberajúcich sa metodikou tvorby ŠkVP a mnoho ďalších. Jej dlhoročná pedagogická práca v edukačnom procese i v mimoškolských aktivitách, v ktorých sa významným spôsobom pričinila o rozvoj školstva z hľadiska výchovy a vzdelávania žiakov, zanecháva stopu, vďaka ktorej sa dnes školy hrdo pýši prívlastkom modernej a úspešnej školy.Mgr. Viera Štroncerová, riaditeľka MŠ Mirka NešporaPočas svojej takmer 50-ročnej pedagogickej praxe pracovala celý život ako učiteľka a riaditeľka predprimárneho vzdelávania a od roku 1993 pôsobí v materskej škole Mirka Nešpora v Prešove vo funkcii riaditeľky. Svojím úsilím a vytrvalosťou dopomohla k tomu, aby sa táto materská škola mohla rozvíjať. Deti, rodičov a kolegov si získala svojou ľudskosťou, empatiou, zodpovednosťou a múdrosťou. Podieľala sa na neustálom skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a rozvoji materskej školyPaedDr. Monika Kormaníková, PhD., ZŠ Šmeralova 25, PrešovPani učiteľka sa v rámci svojej dlhoročnej pedagogickej činnosti vo veľkej miere podieľa na motivácii žiakov k učeniu sa. Ako učiteľka najmä 1. stupňa ZŠ sa snaží o medzipredmetový prístup k vyučovaniu a získavaniu jazykových a digitálnych zručností, a to aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce medzi školami. Na to využíva hlavne platformu eTwinning, za čo bola ocenená aj Európskym certifikátom kvality za projekt „Earth-Rangers“. Ten získal 1. miesto v národnej súťaži v kategórii medzinárodných projektov žiakov 1.- 4. roč. Významnou mierou prispieva k rozvíjaniu talentov žiakov, vrátane žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V pedagogickej praxi sa snaží individuálne pristupovať ku každému dieťaťu. Často využíva inovatívne, aktivizujúce, zážitkové metódy, rovesnícke učenie a digitálne technológie. Zapája žiakov do rôznorodých aktivít a súťaží. Spolupracuje s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na príprave edukačných materiálov, príprave a realizácii tvorivých či kultúrnych podujatí.Mgr. Marianna Butková, ZŠ Prostějovská 38, PrešovJej aprobáciou je matematika a technika, a jej meno je so školou spojené od roku 1998, keď tu pôsobila ako pedagogička, 15 rokov ako zástupkyňa a rok aj ako riaditeľka. Pani učiteľka je svedomitá, pracovitá, usilovná. Zapája sa do všetkých školských aktivít. Teší sa z každého úspechu žiakov aj kolegov. Charakteristické sú pre ňu výborné manažérske a organizačné schopnosti. Vďaka jej zodpovednému prístupu a dôslednej príprave žiaci školy pravidelne dosahujú veľmi dobré výsledky v testovaniach. Ľudmila Repková, MŠ Solivarská 51, PrešovPani učiteľka Ľudka je dlhoročnou členkou výboru Občianskeho združenia pri MŠ Solivarská: Solivarskí škriatkovia, kde koordinuje činnosť výboru. Realizuje a koordinuje činnosť projektu environmentálnej výchovy v MŠ, prostredníctvom ktorého sa škola zapája do rôznych externých projektov v rámci recyklácie, triedenia odpadu, Dňa zeme, ochrany životného prostredia, projektov na zníženie energetickej náročnosti. Zapája sa do rôznych aktivít školy, kde ako bývalá členka tanečného súboru Šarišan prezentuje s deťmi pohybové aktivity, tanečné ľudové tradície, venuje sa aktivitám pre seniorov.PaedDr. Eva Soroková, Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, PrešovPedagogická aprobácia špeciálnej pedagogičky, ale i povahové vlastnosti, schopnosti a záujmy ju od začiatku viedli k aktívnej práci so žiakmi a mladými ľuďmi so špecifickými potrebami a deficitmi. Je ochotná pomôcť a poradiť aj kolegom a rodičom, ktorí sa na ňu obracajú ako na pedagogičku s mnohými teoretickými vedomosťami aj dlhoročnými praktickými skúsenosťami s výchovou a vzdelávaním osôb s diagnózou z oblasti porúch pervazívneho autistického spektra. Vo svojom obore je špecialistkou a počas svojej praxe stále sleduje nové trendy vo vyučovaní, zúčastňuje sa vzdelávaní spojených so svojou špeciálnopedagogickou aprobáciou a ustavične hľadá inovácie, ako žiakom efektívne sprostredkovať vedomosti a zručnosti potrebné pre ich ďalší každodenný život s cieľom spraviť ho aktívnym a zaujímavým. So svojimi žiakmi pracuje individuálne podľa ich potrieb a schopností a je tvorkyňou mnohých učebných pomôcok. Mgr. Jozef ŽarnaySlovenský spisovateľ, autor vedeckej fantastiky pre deti, dlhoročný pedagóg a výchovný poradca pôsobiaci na prešovských školách – ZŠ Lesnícka, ZŠ Zimná, CZŠ sv. Gorazda. Na svojom konte má množstvo literárnych aktivít a diel, či už v knižnej podobe ako jeho známe prózy pre deti a mládež, alebo vo forme spoluprác s časopismi pre deti, televíznymi produkciami na programoch pre deti a mládež, či filmovou produkciou filmu pre mládež Tretí šarkan. Počas svojho pracovného života získal za svoju činnosť množstvo ocenení. Program oceňovania dotvárali hudobné vstupy skupiny JP Band pôsobiacej pri ZUŠ Jána Pöschla v Prešove a sprievodné slovo Veroniky Kmetóny Gazdovej.Všetkým oceneným pedagógom srdečne blahoželáme!Informácie a aktuality zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov nájdete aj na webovej stránke www.skolskyurad.presov.sk