Skip to content
Menu
Menu

Dokedy budú bytové domy spravované oprávnenými osobami?

Prečítať článok

Každý bytový dom na Slovensku musí mať svojho správcu. V praxi to však vyzerá inak. Bytový dom môže byt v správe spoločenstva vlastníkov bytov (ďalej ako „SVB“) alebo profesionálnej fyzickej alebo právnickej osoby v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Pre obidve formy správy je potrebná registrácia v samostatnom registri, avšak ani to nie je postačujúce.

Dôkazom toho sú posledné nešťastné udalosti v Prešove a v Bratislave. Správca a SVB, ktorí nie sú zapísaní vo svojich registroch, nemôžu vykonávať správu bytového domu. Výkon správy bytového domu neoprávnenou osobou môže mať viacero nepriaznivých, až životu nebezpečných následkov, ako tomu bolo v prípade tragického úmrtia novorodenca v dome na Legionárskej ulici č. 2 v bratislavskom Starom Meste.

V tomto dome prišlo k zbytočnej tragickej smrti dvoch ľudí po páde výťahu, v ktorom mala byť jazda v tom čase blokovaná. Aj keď výsledky vyšetrovania nie sú ešte ukončené, nie je možné na prípad nazerať bez riešenia otázky správy domu. Je za udalosti zodpovedný správca domu? V prieniku udalostí totiž nájdeme skutočnosti, za ktoré nesie zodpovednosť osoba spravujúca bytový dom a to z dôvodu riešenia otázok povinných revízii technických zariadení akým je aj výťah.

Problémom bytového domu na Legionárskej ulicu 2 v Bratislave je skutočnosť, že formálnu správu bytového domu vykonáva jej vlastník, ktorým je Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ďalej len ako „ECAV“). Napriek tomu, že ide o vlastníka budovy, bývajú v nej nájomcovia a zdržujú sa v nej aj iné osoby, ktoré užívajú výťah a ostatné technické zariadenia.

Aj na tejto situácii je viditeľné, že odborná a správna správa budov si vyžaduje viac ako len formálne určenie podmienok, navyše bez kontroly. Nedostatočná regulácia a kontrola má za následok škody na majetku, zdraví a na životoch.

Za Združenie pre lepšiu správu bytových domov v tejto oblasti navrhujeme, aby bola správa bytového domu povinne zavedená v tých bytových domoch a budovách, v ktorých sú evidované spoločné časti, spoločné zariadenia, príslušenstva a pod., a to bez ohľadu na veľkosť podlahovej plochy určenej na bývanie a počet bytov. Uvedená zmena by znamenala benefit nielen pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale pre všetky osoby, ktoré sa zdržujú v bytových domoch.

V prípade podrobnejších informácií o danej problematike nás neváhajte kontaktovať buď na tel. čísle 0911 230 012 alebo e-mailom na sovic@lepsiasprava.sk.

Mgr. Nina Sovič
výkonná riaditeľka ZLSBD