Skip to content
Menu
Menu

Je zložité začať s podnikaním? Kde nájsť pomoc?

Prečítať článok

Poradňa Žetka ako jedinečný projekt

„Uvažujem nad tým, že by som chcela začať podnikať, no ešte zatiaľ neviem v akej činnosti. Práca v kancelárii ma nebaví, potrebujem zmenu. Chcela by som Vás poprosiť o radu, ako začať, čo všetko bude potrebné vybaviť na začiatok, za kým ísť…“  Jeden z príbehov, s ktorým počas takmer troch rokov najčastejšie prichádzali ženy  do Poradne Žetka. A jeden z dôvodov, prečo vznikol a realizoval sa v období od 1.2.2020 do 31.12.2022 projekt  s názvom  Podporovanie diverzity so zameraním na podnikanie žien, ktorý bol podoprený z OP Ľudské zdroje poskytnutím nenávratného finančného príspevku zo ŠF ESF a štátneho rozpočtu SR.

Jeho hlavným cieľom bolo zvýšiť sebarealizáciu žien na území okresu Prešov za účelom odstraňovania rodových stereotypov a diskriminácie v rodinnom a pracovnom prostredí, zabezpečiť prístup k poradenským službám s pomocou ako riešiť rôzne situácie v rodine, v zamestnaní, resp. vo svojom okolí. Zlepšiť informovanosť o možnostiach využitia svojich zručností v zlepšení kvality svojho života, motivovať ich k sebarealizácii a uplatnenia sa, s porozumením odprezentovať legislatívne nástroje, práva a nároky,  ale aj  podporiť ich angažovanosť na ich presadzovaní a zmenách.

Špecifickým cieľom projektu bola podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho  a psychologického poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce. „Zriadili sme Poradňu Žetka, kde klientky vďaka odborníčkam, poradkyni a psychologičky, získajú bezplatné základné  poradenstvo- psychologické a sociálne. Poradenstvo bolo poskytované osobne, ale aj  prostredníctvom telekomunikačných technológií (telefón, internet). Išlo o 391 základných poradenstiev, z toho opakovaných  163,“ vysvetľuje projektová manažérka Veronika Fitzeková. Ide o nový druh služby poskytovaný občianskym združením Pro Felicitate, ktorá vyplynula z potreby vybratej cieľovej skupiny.

Ďalším špecifickým cieľom projektu  bolo zvýšenie informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou. Na to boli zamerané jednotlivé podaktivity, išlo o sériu stretnutí s názvom  Päť odtieňov čiernej alebo Reštart ( 4 cykly po 5 tém= 20 seminárov, 3 workshopy), besedy  Som diskriminovaná ?! ( 12 prednášok na stredných školách) a podaktivitu  Som žena, som podnikateľka ( články a rozhovory , semináre a workshopy). Súčasťou bolo aj ocenenie Podnikateľka roka( roky 2020 a 2021, rok 2022) – Príklady dobrej praxe. Žiaľ, rok 2021 ako aj časť roka 2022 boli poznačené pandémiou Covid 19, kedy sme nemohli realizovať skupinové podujatia, čo spôsobilo predĺženie projektu.

Odborné prednášky  boli zamerané na informovanie a vzdelávanie, vedúce k rodovému scitlivovaniu a zvýšenej informovanosti o predchádzaní všetkým formám diskriminácie a spôsoboch ochrany pred ňou. „Cieľom bolo priblížiť obidvom skupinám, t.j. mužom aj ženám legislatívne a spoločenské rámce rodovej rovnosti a diskriminácii žien v súvislosti s rodovými stereotypmi pretrvávajúcimi v rodine a v zamestnaní. Zámerom bolo zároveň vyvolať diskusiu a zbierať podnety na nadväzujúce  workshopy,“ povedala nám Iveta Stromková, zástupkyňa riaditeľky občianskeho združenia Pro felicitate. Na realizácii projektu sa podieľalo spolu osem zamestnankýň.

  Výzva: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01, ITMS kód projektu: 312041V278

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk                      www.employment.gov.sk                    www.ia.gov.sk

Ilustračné foto: freepik