Skip to content
Menu
Menu

KOĽKO ZARÁBALI MINULÝ ROK RIADIACI PRACOVNÍCI NA RADNICI?

Úradníci prešovského mestského úradu si vybrali životnú pracovnú cestu slúžiť nám obyvateľom mesta. Majú v rukách páky ako zlepšiť podmienky života v Prešove, ako ho posúvať dopredu. Vedúci úradníci mestského úradu sú tí, ktorí by mali zodpovedať za chod mesta, za jednotlivé kroky svojich podriadených pracovníkov. Myslím si, že by sme sa my obyvatelia mesta mali viac zaujímať o veci verejné. Posúďme, či výsledkom práce prešovských mestských úradníkov je adekvátne ich mzdám, ktoré za prácu dostávajú.

Primátorka mesta je odmeňovaná v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. Plat primátorky sa počíta ako násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve v danom roku a od toho koľko obyvateľov má mesto. Primátorka mesta je zaradená do 8. platovej skupiny s počtom obyvateľov 50 001 do 100 000, čomu prislúcha násobok vo výške 3,54. Mestské zastupiteľstvo svojím rozhodnutím môže primátorke plat zvýšiť až o 60 %. V súčasností má 36 %. Na základe toho primátorka môže mať každý rok iný plat. V roku 2019 jej základný plat bol 3 586 eur bez navýšenia. Andrea Turčanová mala v roku 2019 mzdu 4 486 eur. Okrem toho za poslaneckú činnosť v krajskom zastupiteľstve mala odmenu 514 eur mesačne.

Ako sú odmeňovaní zástupcovia primátorky

Dvaja viceprimátori sú odmeňovaní v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. Plat zástupcom schvaľuje primátorka mesta. Prvý zástupca primátorky mesta mal vlani plat 3 233 eur. Druhý zástupca zarobil 2 927 eur a to aj preto, že sa funkcie ujal v priebehu roku 2019. Okrem toho obaja dostávajú odmeny za poslaneckú činnosť a v orgánoch mestských spoločnosti. Prvý zástupca dostal odmenu 460 eur mesačne a druhý zástupca dostal odmenu 475 eur mesačne.

Mzdy zamestnancov radnice

Odmeňovanie ostatných zamestnancov sa riadi Poriadkom o odmeňovaní zamestnancov mesta a Kolektívnou zmluvou.

Priemerný mesačný zárobok v roku 2015 bol 980 eur a v roku 2019 bol 1 351 eur. Za päť rokov nárast miezd bol o 371 eur, čo predstavuje navýšenie o 37,86 %. Znova posúďte, či práca je rovná pláci.

Považujem za dobré, že pod vedením primátorky mesta Andrei Turčanovej platy úradníkov od roku 2015 vzrástli o 371 eur, ale otázkou je, či aj výkony pracovníkov mestského úradu rástli za toto obdobie adekvátne, teda 37,86 %. Som presvedčený, že niektorí úradníci si také platy nezaslúžia, pretože ich výsledky smerom k občanom mesta Prešov sú na nízkej ľudskej aj odbornej úrovní. Často sa mestskému úradu v Prešove stáva, že na požiadavky a podnety občanov neodpovedá v zákonnej lehote a keď reagujú, ich odpoveď je „jalová“.

Napríklad, Správa zimnej údržby prešovských ciest vybudovala tri parkovacie státia pre autá tryskovou metódou na ulici Škultétyho 7-9. Áno, ale pravda je taká, že na Škultétyho ulici urobili postrek tryskovou metódou a nie parkovacie státia pre autá. Alebo úradník na mestskom zastupiteľstve predkladá žiadosť obyvateľa o schválenie kúpy mestského pozemku, aby cez neho mohol mať vjazd a vstup do rodinného domu. Pritom v tom čase, keď úradník na zastupiteľstve občanovu žiadosť o schválenie ešte len predkladá, dotyčný žiadateľ už dávno na pozemku, ktorý vraj chce kúpiť vybudoval garáž. Takýchto zavádzajúcich a klamlivých prešľapov sa úradníci dopúšťajú často. Bez následkov.

Koľko ľudí poskytuje Prešovčanom služby?

Počet úradníkov na mestskom úrade v roku 2018 bol 241. V roku 2019 už len 221 a to preto, že bol v roku 2019 urobený audit, ktorý potvrdil prezamestnanosť. V porovnaní s rokom 2018 o 20 úradníkov. Finančné prostriedky neboli efektívne využité. V roku 2018 bolo len na mzdách vyplatených 200 000 eur bez odvodov a režijných nákladov. Tieto prostriedky sa radšej mali využiť na zlepšenie životného prostredia v meste a v obytných zónach.

Ako funguje úrad?

Chod mestského úradu zabezpečuje obslužný personál ako sú upratovačky a vodiči, čo je 14 ľudí. Opatrovateľskú službu vykonáva 90 pracovníkov. Prácu v denných centrách 16 pracovníkov, v denných stacionároch 1 a terénnu sociálnu prácu robí 8 pracovníkov.

Gazdujú s našimi peniazmi

Transparentnosť a hospodárnosť s finančnými prostriedkami by mala byť garantovaná zodpovedným a zákonným postupom pri plnení úloh úradníkmi mestského úradu. Úradníci radnice totiž nehospodária so svojimi peniazmi, ale s peniazmi, ktoré dostavajú do rozpočtu od pracujúcich, teda z podielových daní. Ďalším príjmom sú miestne dane a poplatky od obyvateľov mesta. Lenže ako vlastne úradník s peniazmi daňovníkov narába? Nuž, napríklad aj tak, že prepláca faktúry vo výške 21 294 eur za prácu, ktorá nebola urobená! Opravuje parkovisko na súkromnom pozemku obchodnej spoločností na Konštantínovej ulici pre obchodom NORMA za 2 000 eur. Neziskovej organizácii URBANISTIKA preplatí nákup materiálu za 1934 eur. Zaplatí spoločnosti MP Kanál za opravu profilovej dlažby na Hlavnej ulici Za 74 metrov štvorcových 13 779 eur. Za jeden meter štvorcový mesto zaplatilo 187 eur. To je ale sumička! No a takých príkladov je viac. Ak budú úradníci takto gazdovať, finančných prostriedkov na zlepšenie životného prostredia a krajší Prešov nebude nikdy dosť. Faktom je aj to, že ani jeden úradník za sledované obdobie nebol hmotne zodpovedný za plnenie vecných úloh a za množstvo aj kvalitu prevzatých prác. Jediným dokladom pre výpočet mzdy úradníka je jeho čipová karta, čo znamená, že bol v práci. Nie je to málo za také platy?

Obyvatelia mesta Prešov, by mali vziať zodpovednosť za stav vecí v našom meste do vlastných rúk. Predsa my občania svojou prácou a humánnymi aktivitami tvoríme hodnoty pre mesto, v ktorom žijeme. Úradníctvo sme si vytvorili pre správu toho, čo vytvoríme, preto úradníkov kontrolujme dôsledne a pravidelne. Pretlačme túto funkciu do základných noriem správania štátu tak, aby obyvatelia mesta boli vo výboroch mestských časti, aby sa mohli podieľať na riadení samosprávy. Pýtam sa, prečo primátorka mesta a poslanci boja prijať obyvateľov mesta, medzi seba do výborov mestských časti? Veď zákon o Obecnom zriadení to umožňuje. Pritom všetci sme obyvatelia a občania počas celej dĺžky svojho života, úradníkmi a primátormi sme len časť svojho bytia. Napriek tomu ťaháme voči úradníkom, poslancom a vedúcim činiteľom za kratší koniec povrazu. Žijeme v strese, kým oni si bez zodpovedností voľkajú na svojich celkom dobre platených postoch.

Ľudia v Prešove očakávajú, že vedenie radnice nebude len zvyšovať dane a poplatky, ale začne sa správať k mestským peniazom a majetku ako k vlastnému, nie ako k cudziemu.

Text a foto EMIL OSAVČUK