Skip to content
Menu
Menu

Konzorcium Prešovského kraja spochybňuje výsledky Národnej súťaže Európske centrá digitálnych inovácií na Slovensku

Cieľom tlačovej konferencie bolo poukázať na nedávne diskriminačné rozhodnutie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o nominovaných inštitúciách, ktoré sa budú uchádzať o grantovú finančnú podporu z programu Digitálna Európa a následne etablovať ako Európske centrá digitálnych inovácií na Slovensku (ďalej len ECDI).

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásili v auguste 2020 národnú súťaž „Európske centrá digitálnych inovácií na Slovensku“ s cieľom podporiť digitalizáciu hospodárstva a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských malých a stredných podnikov, s tým, že na Slovensku vznikne tri až päť ECDI.

Tieto centrá následne získajú národnú nomináciu do súťažného kola Európskej komisie, kde môžu získať vo forme grantu prevádzkové zdroje na obdobie 3-4 rokov. Čo je ale dôležitejšie, prostredníctvom týchto centier bude možné podporovať konkrétne projekty digitalizácie relevantných subjektov európskymi investíciami, ročne v objeme niekoľko desiatok miliónov eur.

Vyhlasovatelia súťaže na základe návrhu hodnotiacej komisie vybrali v dvoch kolách národnej súťaže siedmych uchádzačov/konzorcií, z ktorých päť sídli v Bratislave, a po jednom v Žiline a v Košiciach.

Na základe tejto stručnej charakteristiky obsahu národnej súťaže a jej výsledkov v súvislosti s podmienkami súťaže uvádzame nasledovné tvrdenia:

  • Je zrejmé, že niektoré z týchto inštitúcií boli účelovo etablované, bez akýchkoľvek dlhodobejších skúseností súvisiacich s podporou MSP. Navyše, tieto inštitúcie vo svojich konzorciách zahŕňajú aj vplyvné IT spoločnosti, ktoré budú, podľa nás, v konflikte záujmov s podmienkami neskoršej realizácie digitálnych služieb pre vybraných klientov. Takéto IT spoločnosti majú byť samozrejme prostredníctvom ECDI súčasťou ním organizovaného ekosystému, ale nie priamo súčasťou jeho štruktúry. Medzi úspešnými uchádzačmi je tiež príspevková organizácia MH SR, kde je jednoznačne preukázaný konflikt záujmov v súvislosti s členmi hodnotiacej komisie.
  • Piati, zo siedmych úspešných uchádzačov, sú inštitúcie so sídlom v Bratislave, a teda sa dá predpokladať, že budú geograficky pôsobiť skôr v regiónoch západného Slovenska. Tým je vážne porušovaný princíp subsidiarity a totálne diskriminovaný najmenej rozvinutý región Slovenska – Prešovský kraj. Európska komisia vo svojich pracovných dokumentoch k etablovaniu ECDI v členských štátoch jasne uvádza, že ECDI by malo byť nekomerčným subjektom, ktorý pôsobí lokálne, s ohľadom na najmenej rozvinuté regióny, kde je dopyt priemyslu a verejnej správy po službách v oblasti digitalizácie najväčší.

V porovnaní s úspešnými uchádzačmi:

  • Členovia konzorcia DIGI East – Centrum digitálnych inovácií dlhodobo pôsobia v oblasti podpory a rozvoja MSP v regióne Prešovského kraja a implementovali množstvo projektov v oblasti inovácií a digitalizácie.
  • Žiadateľ – Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov dlhodobo upozorňuje na absenciu systémovej štátnej podpory v oblasti technologického rozvoja, inovácií a digitalizácie pre malé a stredné podniky na regionálnej úrovni, a tým zvýšenia ich konkurencieschopnosti. Aj preto sa RPIC Prešov v roku 2017 zapojilo do iniciatívy Európskej komisie, ktorá v spolupráci so spoločnosťami PricewaterhouseCoopers a Oxentia spustila projekt s názvom „Smart Factories in new EU Member States“. RPIC Prešov uspel v predmetnej výzve EK a stal sa tak jednou z troch inštitúcií na Slovensku a jednou z 34 inštitúcií v regióne strednej a východnej Európy, ktoré boli úspešné a následne absolvovali spoločný školiaci a mentoringový program. Tieto inštitúcie sa tak mali stať súčasťou národných centier digitálnych inovácií, tzv. Digital Innovation Hubs. Žiaľ, ignorovanie ďalšieho postupu zo strany vedenia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Ministerstva hospodárstva SR bývalej vlády zastavili tento proces. RPIC Prešov sa teda muselo znovu uchádzať o pozíciu ECDI v novej národnej súťaži. Paradoxne, prešlo sitom Európskej komisie, v národnej súťaži však už nebolo vybrané.
  • Jednotliví členovia konzorcia pôsobia v najmenej rozvinutom regióne s nízkym ekonomickým výkonom a nízkou konkurencieschopnosťou podnikov, ako dôsledkov ich nízkej technologickej úrovne, nízkeho stupňa inovácií a digitalizácie ich firemných procesov. Bez systémovej podpory relevantnej regionálnej inštitúcie a cielených investícií bude takmer nemožné zastaviť ďalší sociálno-ekonomický úpadok Prešovského kraja.

Berúc do úvahy vyššie uvedené fakty a argumenty, vyzývame vedenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na zrušenie druhého kola národnej súťaže – Európske centrá digitálnych inovácií na Slovensku a vyhlásenie nového kola s cieľom nezávislého a nestranného prístupu v rámci hodnotiaceho procesu, rešpektovaním princípov subsidiarity a nediskriminácie, bez klientelizmu a konfliktu záujmov.

Konzorcium DIGI East – Centrum digitálnych inovácií

Členovia konzorcia DIGI East – Centrum digitálnych inovácií:

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (RPIC Prešov)

Slovak Smart City Cluster

Inovačné partnerské centrum

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove TUKE