Skip to content
Menu
Menu

Obce a VÚC dostanú z podielových daní o 131,7 milióna eur viac

(pv) – Starostovia, primátori a župani majú k dispozícii viac prostriedkov z podielových daní. Za minulý rok celkovo získali 3,3 miliardy eur, čo medziročne predstavuje nárast o viac ako 131,7 milióna eur. Dáta k vývoju podielových daní sú dostupné na transparentnom OpenData portáli finančnej správy, ktorá ich aktualizuje na mesačnej báze.

Obce a vyššie územné celky dostanú viac peňazí z podielových daní. Túto skutočnosť spôsobil vyšší výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) oproti roku 2020. Obce a mestá si prilepšili o 92,2 milióna eur a VÚC o 39,5 milióna eur. Celkovo dostali 3,3 miliardy eur, čo je medziročne viac o 131,7 milióna eur.

Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu DPFO do rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC, ako aj rozpočtové určenie a termíny, upravuje zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V súlade s ním je príjmom rozpočtov obcí 70 % a VÚC 30 % výnosu DPFO.

Rozdeľovanie výnosu DPFO obciam a VÚC upravuje Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. a to podľa zadefinovaných kritérií (napr. počet obyvateľov s trvalým pobytom; počet žiakov základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; nadmorská výška obce; veľkosť obce; dĺžka ciest II. a III. triedy vo vlastníctve VÚC; rozloha VÚC atď.).

Vývoj prevodu DPFO územnej samospráve nájde odborná aj laická verejnosť na OpenData portáli spracovaný prehľadne formou grafov po jednotlivých rokoch a mesiacoch.

Za pomoci filtrov si môžu návštevníci portálu vyhľadať údaje za jednotlivé obce a mestá, resp. VÚC a vedia si zobraziť konkrétne poukázané sumy od roku 2018. Dva grafy prezentujú kumulatívnu sumu poukázanú obciam a VÚC po mesiacoch a ďalšie dva grafy ponúkajú možnosť získať informácie za konkrétnu obec, resp. VÚC a zobraziť si sumy poukázané v jednotlivých mesiacoch rokov 2018 až 2021.

Verejnosť, ako aj starostovia a primátori, tak majú prehľad o tom, s akými zdrojmi z podielových daní jednotlivé samosprávy hospodária a koľko financií môžu využiť na svoje aktivity, reformy, nové investície či opravy. Preto ak sa chce verejnosť pozrieť aké financie boli z podielových daní poukázané danej obci alebo mestu či samosprávnemu kraju, tak tieto údaje nájde na  https://opendata.financnasprava.sk/opendata/category/160-prevod-dpfo-uzemnej-samosprave.

OpenData portál spustila finančná správa v novembri minulého roka s cieľom stransparentniť údaje finančnej správy a sprístupniť občanom, či laickej a odbornej verejnosti všetky údaje, ktoré má k dispozícii. Dáta sú rozdelené do 8 tematických kategórií akými sú Finančná správa, Výber daní a cla, Výkon správy daní, Výkon správy cla, Nedoplatky, Vymáhanie a exekúcie, Daňová kontrola, Poskytovanie informácií a Byť zdravý je výhra.  Na projekte pracovala finančná správa od začiatku minulého roka a na vytvorenie portálovej časti vynaložila 33 915 eura vrátane DPH.