Skip to content
Menu
Menu

21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Prečítať článok

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová 21. zasadnutie Mestského zastupitel’stva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2021 (streda) so začiatkom o 10:00 hod. prostredníctvom videokonferencie.

Priamy prenos môžete sledovať tu: www.vafec.sk/live

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov v znení zmien a doplnkov.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

3. Plán opráv a údržby mestských komunikácií.
Predkladá: Ing. Viliam Majda, PhD., vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

4. Vyhodnotenie Akčného plánu na roky 2018–2020 za rok 2020.
Predkladá:PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru služieb pre občanov MsÚ

5. Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

6.01. Návrh na schválenie MP –odkúpenie pozemkov –Ul. Jarková
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –predaj pozemkov -IPZ Záborské (Prysmian Kablo, s.r.o.)
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –predaj pozemku –Ul. Vajanského
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –dlhodobý nájom –Námestie osloboditeľov
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer zámeny 20 m 2 –Ul. Kamfiteátru
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.05. Návrh na schválenie MPako PHOZ –zámer zámeny 39 m 2 –Ul. Kamfiteátru
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer predaja –Ul. Tehelná
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.07. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer predaja 123 m 2 –Ul. Tajovského
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.08. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer predaja 183 m 2 –Ul. Tajovského
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

7.09. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer prenájmu –Ul. Sibírska
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

8. Návrh na zrušenie Združenia LAPANČ.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku

9. Rôzne.

10. Interpelácie.

11. Všeobecná diskusia.

12. Záver.