Skip to content
Menu
Menu

Bytová výstavba na Stavenci by sa mala začať už v októbri

Prečítať článok

(ako) – Zámer postaviť na ploche 61 hektárov pôdy 418 rodinných domov, 16 bytoviek, 17 objektov služieb a športový areál existuje už od roku 2014. Má ísť o lokalitu Stavenec v mestskej časti Solivar, kde by našlo bývanie okolo dvetisíc ľudí. Odhadované náklady zámeru sú 120 miliónov eur.

Už v roku 2014 tento zámer pripomienkovali obyvatelia obce Ruská Nová Ves. Obávajú sa odlesňovania lokality a možných zosuvov pôdy. Zorganizovali aj petíciu proti výstavbe a podpísalo ju vyše 600 obyvateľov obce. Okrem protestu chceli dosiahnuť aj zmenu územného plánu mesta Prešov, ale neuspeli. Dosiahli len to, že developerovi bola uložená podmienka urobiť v lokalite Stavenec podrobný geologický prieskum.

Za zámerom zastavania lokality Stavenec stojí prešovská spoločnosť Nail trading, s. r. o. Zámer, vrátane posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA proces) už predložili na pripomienkovanie verejnosti aj odborných orgánov. Obec Ruská Nová Ves ho už zverejnila na svojej úradnej tabuli. Plynie už teda lehota 3 týždne na pripomienkovanie. Mesto Prešov ešte zámer nezverejnilo.

Pritom, otázok by mohlo byť veľa. Napríklad by sa ľudia mali zaujímať o to, ako bude vyriešená doprava a prístup do lokality. Situácia je už teraz napätá a otázka dopravy pre ďalších dvetisíc obyvateľov by mala byť premyslená ešte pred výstavbou. Druhou otázkou je odvodnenie poľnohospodárskej pôdy a jej stability pre takú rozsiahlu výstavbu.

Mimochodom, na dôsledné posúdenie tohto zámeru najmä z hľadiska možných dopravných problémov už dlhodobo upozorňuje vedenie mesta aj poslanec za mestskú časť Solivar Ľudovít Malaga. Navrhoval, aby kompetentní zamestnanci radnice rokovali s developerom a našli spoločné riešenie. Či sa uskutočnilo zatiaľ nie je známe.


Obytná štvrť v lokalite Stavenec

  • Nový obytný súbor Stavenec má podľa zámeru vyrásť na ploche, ktorá je v súčasnosti poľnohospodársky využívaná.
  • Severná až východná hranica dotknutej lokality je súčasne hranicou katastrálneho územia Solivar a Ruská Nová Ves.
  • Zo západu, juhu a čiastočne aj východu je obkolesená lesom.
  • Priamo dotknutý areál lokality Stavenec bude dopravne napojený novou cestnou komunikáciou s dĺžkou viac ako 3,2 kilometra.
  • Súčasťou budú aj cyklistické chodníky a chodníky pre peších.
  • V celom areáli je navrhnutých celkovo 318 parkovacích miest.
  • Predpokladaný termín začatia výstavby je október tohto roka.
  • Predpokladaný termín ukončenia je plánovaný na november 2025 a prevádzka sa má podľa zámeru spustiť od roku 2026.

„Zámerom vytvorenia novej obytnej štvrte v danej lokalite sa navrhovateľ činnosti zaoberá už viac ako 20 rokov od kúpy príslušných pozemkov a predloženia prvotnej urbanistickej štúdie,“ uvádza sa v predloženom zámere.