Skip to content
Menu
Menu

Čo schválili na začiatku leta krajskí poslanci?

(pv) – Poslanci krajského zastupiteľstva zasadali koncom júna. Na rokovaní zaujali postoj aj k aktuálnemu problému. Vyjadrili nesúhlas s avizovanou optimalizáciou siete nemocníc ministerstvom zdravotníctva a navrhli iniciovať rokovania v tejto veci.

Rozdelili dotácie

Poslanci PSK na svojom pondelkovom rokovaní schválili v rámci Výzvy pre región sumu 2,4 milióna eur. Dotácie rozdelili na zámery v štyroch programoch – podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu, podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti.

V rámci hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie bol zo strany poslancov kladený dôraz na podporu športovísk a jednotlivej športovej infraštruktúry. Keďže v ostatných troch programoch nedošlo k naplneniu celkovej alokácie, tak tú, ktorá nebola poskytnutá, poslanci presunuli práve na podporu športovísk v rámci PSK o viac ako 311-tisíc eur a celkovo táto dotácia predstavuje viac ako 1,1 milióna eur na tento rok

Schválená ďalšia optimalizácia župných stredných škôl

Poslanci krajského parlamentu sa po niekoľkomesačnej prestávke stretli na prezenčnom rokovaní 21. júna. Schválením prešla optimalizácia ďalších stredných škôl v pôsobnosti župy. Zmeny nastali v prípade stredných škôl v Prešove, Medzilaborciach a Stropkove s platnosťou od 1. septembra 2021. Optimalizáciou došlo k zlúčeniu škôl, ktorá zabezpečí vzdelávanie, ich financovanie a prevádzku na kvalitatívne vyššej úrovni.

Nenávratný finančný príspevok na zníženie dopadov koronakrízy

Schválením prešlo aj predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok o spolufinancovania v rámci výzvy na predkladanie žiadostí číslo IROP-PO2- SC214-2020-63 „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“. A to vo výške 61 764,71 eur, čo predstavuje 5% celkového rozpočtu projektu.

Analyticko-strategický dokument o rómskych komunitách

Zelenú dostal analyticko-strategický dokument o rómskych komunitách na území PSK „Quo vadis, Romale?“ Jeho cieľom je analyzovať stav rómskych komunít v Prešovskom samosprávnom kraji v oblasti demografie a v ďalších strategických oblastiach a prezentovať situáciu Rómov ako riešiteľnú. Súčasťou dokumentu je aj strategický rámec PSK, ktorý obsahujúci návrhy systémových riešení pri práci s rómskymi komunitami, ako aj podnety, návrhy a odporúčania pre národnú politiku.

Plán dopravnej obslužnosti PSK

Schválil sa Plán dopravnej obslužnosti PSK, ktorý je podkladom na udeľovanie dopravných licencií, na uzatváranie zmlúv o službách a na zostavovanie cestovných poriadkov v pravidelnej doprave. Plán rieši efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia. A to racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvoriť funkčnú nadväznosť pravidelnej dopravy na železničnú dopravu a mestskú dráhovú, aby podporoval integrované dopravné systémy.