Skip to content
Menu
Menu

Iniciatíva Rozumieme nadaným objavuje silné stránky nadaných detí

Bez cvičenia niet umenia – hovorí sa. V duchu tohto hesla rozvíjali nadané deti rozmanité talenty a nadanie. A to na pôde klubu, ktorý združuje nadané deti v Prešove.

Hľadali vlastné nadanie

Predmetom stretnutia nadaných detí sa stalo sedem oblastí nadania a ich silné stránky. Zaujímavé podujatie sa uskutočnilo v Klube nadaných detí pri Základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove pod hlavičkou iniciatívy Rozumieme nadaným.

Predstavené testy nadania boli orientované na skupinu detí vo veku 6 až 12 rokov. Cieľom práce s nimi bolo poskytnúť pomoc a podporu nadaným deťom pri otázkach, zameraných na druh nadania, ktorým disponujú. Významnú úlohu pri testovaní zohrávala podpora detí zo strany školy, ale aj domáceho prostredia. Výrazné nadanie u detí, osobné vlohy a ich rozvoj môžu napomôcť k úspechu v živote.

Preverili sedem oblastí talentu

Ako už bolo spomenuté, úlohou detí na stretnutí nadaných bolo rozvíjať sedem oblastí nadania: logické myslenie, rečové schopnosti, priestorovú predstavivosť, tvorivosť, praktické nadanie, pohyblivosť a koordináciu tela a hudobné nadanie.

Schopnosť správne myslieť, postupovať od jednotlivostí k všeobecnému a opačne, vedieť zaobchádzať s abstraktnými symbolmi a číslami deti preverili v oblasti nadania, ktoré sa nazýva logické myslenie. Číselné rady, chronologické radenie, pokračovanie radu a rešpektovanie pravidiel v úlohách zas preskúšali logiku.

V oblasti rečových schopností sa žiaci venovali rozlišovaniu, prešmyčkám, významu slov a aktívnej slovnej zásobe. Jazykové nadanie určuje schopnosť vyjadriť sa, veľkosť slovnej zásoby, výraznú plynulosť reči, či záujem o skúmanie jazykov. Orientácia, perspektíva, vnímanie detailov, rozpoznanie tvarov a vzorov, ako tiež reprodukcia tvarov a vzorov boli podstatnými pri úlohách zameraných na priestorovú predstavivosť.

Tvorivosť využili pri kreslení aj písaní

Nadané deti zaujali úlohy o schovaných plochách, pohybe v priestore, obrázkové skladačky i doplňovanie chýbajúceho obrázka. Spomedzi všetkých úloh pre rozvíjanie druhov nadania najviac zarezonovali úlohy tvorivosti. Deti mali dokresliť nedokončenú kresbu, naplno využiť fantáziu pri nadväzujúcej kresbe (nakresliť z každého geometrického tvaru obrázok plný fantázie), rečovú tvorivosť (vymyslieť slová na vopred určené písmená) a tvorivosť „zachraňujúcu život“ (určiť, koľkými spôsobmi sa dá prejsť cez rieku, pri čom poslúžil situačný obrázok).

Praktické nadanie si nadaní precvičili len teoreticky, a to umením poznania účelne a obratne riešiť technické problémy. Pri rozvoji tohto druhu nadania im postačili labyrinty, obkresľovanie tvarov, ceruzková rally, ale aj prstové cvičenia.

Pri pohybovom nadaní vystačili s jednoduchými cvičeniami

Nadanie na pohyb a schopnosť realizácie v športovej činnosti bolo limitované prostredím, v ktorom sa stretnutia Klubu nadaných detí realizujú. Najmenší realizovali jednoduché cvičenia na pohyblivosť a koordináciu tela, napr. státie na jednej nohe, poskakovanie na jednej nohe, jednonohý slalom, sila a výdrž a cvičenia zamerané na koordináciu tela.

Posledným druhom nadania, ktorému sa nadané deti venovali, bolo hudobné nadanie. Hudba, tóny, hlasy, zvuky a schopnosť porozumieť im správne počuť, interpretovať, kombinovať a reprodukovať – to všetko bolo potrebné precvičiť.  Tieto úlohy (cvičenia) boli zamerané na opakovanie tónov, rytmus a zmeny výšky tónu.

Potrebné je pozorovanie a podpora rodičov a prostredia

Oblasti nadania sú medzi ľuďmi rozdelené v rôznej miere. Je dôležité podporovať a rozvíjať talent detí. Okrem pozorovania pomáha podpora pri napredovaní a raste dieťaťa. Nie je nič ľahšie! Rozoznať pravý talent dieťaťa, jeho správna identifikácia a podpora vplyvom jeho prostredia je to najlepšie, čo pre svoje dieťa môže urobiť každý rodič.

Text: Dušan Guman
Foto: Ľuboš Lukáč