Skip to content
Menu
Menu

Klub aktívnych občanov

Prečítať článok

Vážený Prešovčan, Prešovčanka,

každý z nás túži žiť v meste, ktoré by bolo pre nás tým najkrajším na Slovensku. Kde by sme mali vynovené chodníky a cesty, bývanie pre mladé rodiny, služby vysokej kvality, miesta na oddych, zaujímavé možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia. Kde by sme nemuseli bojovať za záchranu stromov, kúska zelene, proti výstavbe nezmyselných budov… Ak to všetko chceme, mali by sme sa v prospech dobrých vecí spojiť… Aby náš hlas bol ešte silnejší, ponúkame Vám spoluprácu a aktívnu účasť na riešení veci verejných v našom meste Prešov.

V máji 2019 sme spustili v našom meste projekt Prešovská participatívna platforma a jeho cieľom je posilnenie aktívneho prístupu občanov, tretieho sektora a podnikateľov k procesom verejnej správy stabilizovanou  platformou zameranej na verejnú kontrolu, elimináciu korupcie a klientelizmu. Projekt je reakciou na netransparentné financovanie aktivít, nerešpektovanie potrieb občanov (kultúra, šport, sociálne služby, údržba verejných priestorov a mestskej infraštruktúry, výstavby v zastavaných obytných zónach, a i.), korupčného správania sa časti zamestnancov a poslancov samosprávy. Participácia je aj formou informovania a verejnej kontroly, posilňuje dôveru občanov v právne nástroje a obmedzuje klientelizmus a korupciu. Hlavnou aktivitou je „Aktivizovanie a zapojenie občianskych kapacít do procesov v krajskom meste Prešov“.

Organizovali sme podujatia, na ktorých si mohli vyjadriť svoj názor, respektíve postoj, čo znamená, že: „nie je jedno, čo ti je jedno“. Išlo napríklad o tieto aktivity a akcie :

  • Okrúhle stoly na témy: Občania z Mukačevskej ulice; Výrub stromov na Stromoradí; Vývoz odpadu na Malkovskú hôrku;  Kandidatúra mesta Prešov – EHMK 2026.
  • Výstavy karikatúr s medzinárodnou účasťou na tému Korupcia – Skutok sa deje:  Wave – CNK, OC Eperia, Prešovská univerzita, Okresný úrad Prešov.
  • Vzdelávací blok 10-tich stretnutí pre verejnosť, ktorého obsahom bolo vzdelávanie v oblasti informovanosti a komunikácie, legislatíva v samospráve, marketing, tvorba rozpočtu mesta a tvorba participatívneho rozpočtu, vnútorná a vonkajšia kontrola v samospráve.

Projekt a jeho aktivity sa dostali z pochopiteľných dôvodov do úzadia, nakoľko COVID-19 predbehol svojou prioritou všetky problémy a témy. Preto sa nám podarilo čiastočne naše zámery zrealizovať alebo dokončiť, ale jednu úlohu máme  pred sebou a veríme, že je realizovateľná aj vďaka Vám.

Zakladáme „Klub aktívnych občanov“ (skratka KAO) mesta Prešov, ktorým nie je ľahostajné ako samospráva a jej zástupcovia reprezentujú mesto, v ktorom žijeme a ako „hospodária“ s kompetenciami, ktoré sme im vo voľbách odovzdali. Osobné stretnutia väčších skupín sú teraz obmedzované, ale plánujeme spoločné stretnutie po Veľkej noci. Ide o apolitické zoskupenie občanov, ktorí majú záujem riešiť problémy v meste, v ktorom žijú.

Aby hlas verejnosti nabral na sile a účinnosti, plánujeme zabezpečiť pokračovanie projektu, ktorý končí v 5/2021. Na základe prieskumov realizovaných v rámci projektu PPP sa ukázalo, že v našom meste chýba spojenie hlasov aktívnych jednotlivcov do výraznej, systematicky pracujúcej a vzájomne sa podporujúcej skupiny. Zámerom pokračovania  projektu je zintenzívnenie činnosti Klubu aktívnych občanov v Prešove, zapájanie sa do riešenia problémov tam, kde zlyháva mestský úrad a mestské zastupiteľstvo, reálna participácia na veciach verejných a podpora jednotlivcov v prípadnej kandidatúre za poslanca/poslankyňu, resp. primátora/primátorku v roku 2022. Komunálna politika nie je o politických stranách, ale o občanoch, ktorí  v meste žijú, majú ho radi a záleží im na ňom.

Prvým krokom k vzniku KAO je zistenie reálneho záujmu zo strany Vás – aktívnych občanov o účasť v ňom. Preto si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie záujmu podieľať sa na činnosti tohto klubu a zároveň vysloviť svoj názor, pochybnosť, otázku(otázky) súvisiace s jeho plánovanou činnosťou.

Vašu odpoveď očakávame mailom na adrese presovska.platforma@gmail.com, najneskôr do 31.3.2021.

Mám záujem byť členom KAO?

(nehodiace sa prečiarknite)

áno Nie

 

V akej oblasti vidím svoju účasť v KAO ako efektívnu:

(oblasť Vášho záujmu označte „x“)

Šport  
Podnikanie  
Kultúra  
Dopravná infraštruktúra  
Životné prostredie  
Územné plánovanie  
Sociálne veci  
Otvorená/transparentná samospráva  

 

Od KAO očakávam…, chcem vedieť…, myslím si, že….

 

 

 

 

Ďakujeme Vám za čas, energiu a názory, venované nášmu projektu.

Peter Rázus, Pola Sejková, Iveta Stromková 

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.