Skip to content
Menu
Menu

Mesto bude hľadať nového hlavného kontrolóra

Prečítať článok

(ako) – Hlavný kontrolór mesta Prešov Martin Brilla sa svojej funkcie vzdal v decembri 2020. Mesto teraz musí nájsť novú osobnosť, ktorá bude bdieť nad správnym hospodárením samosprávy. Mestská rada na stredajšom zasadnutí rozhodla o termíne doručenia žiadostí na úrad aj o tom, že nástup nového kontrolóra by mal byť od apríla 2021.

Podľa zákona o obecnom zriadení hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

Mestská rada preto uznesením poverila prednostu úradu, mimochodom tiež nového, Ferdinanda Exnera, aby obvyklým spôsobom vyhlásil výberové konanie a zostavil komisiu. Zároveň schválila, že voľba kontrolóra sa v zastupiteľstve uskutoční tajným hlasovaním.

Termín ukončenia doručenia prihlášok je do 10.3.2020 do 14.00 hod. a predpokladaný deň nástupu hlavného kontrolóra do práce je od 1.4.2021 so 100 % pracovným úväzkom.

Každý kandidát/kandidátka má právo v deň konania voľby na vystúpenie pred poslancami mestského zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne 5 minút.

Na zvolenie kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MsZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.

V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

Foto: tv7, pk