Skip to content
Menu
Menu

Mesto ide od projektanta cykloželezničky vymáhať vyše pol miliónovú škodu

Krajský súd v Prešove potvrdil rozsudok prvostupňového súdu vo veci vadného projektu týkajúceho sa stavby cykloželezničky. Rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť a pre spoločnosť A.P.H. ateliér, s. r. o. tak vzniká povinnosť zaplatiť mestu Prešov zmluvnú pokutu a náhradu spôsobenej škody vo výške takmer 550 tisíc eur.

Mesto Prešov si u spoločnosti A.P.H. ateliér, s. r. o. objednalo projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a dokumentáciu pre stavebné konanie, ktoré mali byť podkladom pre úspešnú realizáciu výstavby cykloželezničky.

Zhotoviteľ, ktorým bola na základe verejného obstarávania firma Swietelsky-Slovakia spol. s  r. o., predložil mestu Prešov potrebu navýšenia ceny diela o viac ako 500- tisíc eur z dôvodu nedostatkov v projekte, v dôsledku ktorých mali byť vykonané takzvané práce navyše. Projektant však pochybenie odmietol a mesto Prešov sa preto rozhodlo brániť súdnou cestou.

Mesto Prešov sa od júna 2019 domáhalo, aby súd uložil projektantovi cykloželezničky zaplatiť zmluvnú pokutu a náhradu škody vo výške 548.704,73 eur, ktorú projektant spôsobil mestu dodaním vadnej projektovej dokumentácie. Okresný súd Prešov v januári 2020 vyhovel žalobe mesta Prešov voči projektantovi cykloželezničky. Projektant následne proti tomuto rozsudku podal odvolanie, avšak Krajský súd v Prešove ho označil ako nedôvodné a potvrdil rozsudok Okresného súdu v prospech mesta Prešov.

„Po dva a pol roka trvajúcom spore s projektantom cykloželezničky sa nám podarilo dokázať, že v dôsledku chybného projektu bola mestu Prešov spôsobená viac ako pol miliónová škoda. Túto sumu budeme od projektanta bezodkladne vymáhať v plnej výške,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Odvolací súd zároveň priznal mestu Prešov nárok na náhradu trov konania v 100% rozsahu. Odvolanie voči uzneseniu Krajského súdu v Prešove už nie je prípustné. Mesto Prešov už podalo návrh na exekúciu, keďže projektant nesplnil svoju povinnosť zaplatiť v lehote stanovej v rozsudku súdu.

Zdroj: presov.sk