Skip to content
Menu
Menu

Mesto navrhuje zvýšiť sadzby miestnych daní a poplatky za odpady

Predkladaný návrh zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2023 by priniesol do rozpočtu mesta navýšenie o približne 531 000 € a návrh na zvýšenie poplatkov za odpady navýšenie o približne 3 647 000 €.

Mesto Prešov predkladá návrh na zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2023 o 6,9 %.

Pokiaľ by návrh schválilo Mestské zastupiteľstvo Prešov, majitelia jednoposchodového domu (120 m2) by v roku 2023 mesačne zaplatili 5,74 €. Oproti roku 2022 by tak išlo o navýšenie sadzby o 0,29 €. Majitelia bytu (68 m2) by mesačne zaplatili 2,57 €. Oproti roku 2022 by tak išlo o navýšenie sadzby o 0,164 €. Majitelia garáže (19 m2) by mesačne zaplatili 2,10 €. Oproti roku 2022 by tak išlo o navýšenie sadzby o 0,134 €. Majitelia záhrady (382 m2) by mesačne zaplatili 1,73 €. Oproti roku 2022 by tak išlo o navýšenie sadzby o 0,121 €.

Mesto Prešov zvyšovalo dane z nehnuteľností naposledy v roku 2020, a to o 25% v porovnaní s rokom 2019.

Mesto Prešov predkladá aj návrh na zvýšenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za osobu na kalendárny deň na sumu 0,1777 €.

 V doposiaľ platnom Všeobecne záväznom nariadení mesta Prešov o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady pre rok 2022 je stanovená sadzba 0,0808 € za osobu na jeden kalendárny deň. Pôvodná suma 29,49 € za osobu na jeden kalendárny rok by sa po schválení návrhu zvýšila na 64,86 € za osobu na jeden kalendárny rok. Pri takto nastavených sadzbách mesto Prešov navýši rozpočet na odpady o približne 3 647 000 €. Pôjde o účelové financie, ktoré bude možné využiť len v súvislosti s odpadmi. Táto suma je potrebná na vykrytie výdavkov na zber, prepravu a likvidáciu odpadov v roku 2023.

„V meste tvoríme odpadu toľko, že na jeho prevoz a likvidáciu doplácame z iných peňazí. To zákon zakazuje. Bývalé vedenia mesta Prešov to nerešpektovali. Preto v meste roky chýbajú prostriedky na údržbu ciest a chodníkov, kosenie, kultúru a športovú infraštruktúru. Návrh mesačného poplatku je 5,40 € na osobu. Poplatky sa zvýšia aj pre právnické osoby a živnostníkov. Vízia je zefektívniť nakladanie s odpadmi a znížiť ich produkciu. V budúcnosti chceme ponúknuť obyvateľom množstvový zber, aby tí, ktorí produkujú menej odpadu, zaplatili menej,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Zdroj: presov.sk