Skip to content
Menu
Menu

Nádoby na kuchynský odpad dostanú rodinné i bytové domy do konca roka

Prečítať článok

Technické služby mesta Prešov, na základe zmluvy s mestom Prešov, rozvážajú 23 l vedierka do ďalších lokalít mesta, pričom samotný zber kuchynského odpadu sa začne realizovať od 1.1.2023. Spolu s 23 l vedierkom obyvatelia dostávajú aj informačné letáky spolu s návratkou o prevzatí vedierka.

Letáky obsahujú informácie o tom, prečo sa zavádza zber kuchynského odpadu, čo sa smie a nesmie vhadzovať do nádoby a tiež interval zvozu kuchynského odpadu. V rodinných domoch bude interval vývozu od 1.1.2023 1x týždenne.

Obyvatelia rodinných domov v priebehu 51. týždňa dostanú aj kalendáre triedeného zberu na rok 2023, kde sú vyznačené termíny zberu jednotlivých odpadov aj kuchynského odpadu. V súčasnosti sú 23 l vedierka rozdané vo všetkých mestských častiach.

Obyvatelia bytových domov budú môcť odnášať kuchynský odpad do 240 l nádob, ktoré budú umiestnené na stanovištiach zmesového komunálneho odpadu. Informačné letáky budú vylepené na vchodových dverách bytových domov, resp. na nástenkách. Interval vývozu bude 2x týždenne.

Distribúcia 240 l nádob na zber kuchynského odpadu na sídliskách bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu: 

  • 19.12.2022 N. Šebastová, Solivar
  •  20.12.2022 – 23.12.2022 Sídlisko II, Staré mesto
  •  27.12.2022 – 30.12.2022 Sídlisko Ill, Sídlisko Sekčov

Samotný zber kuchynského odpadu sa začne realizovať od 1.1.2023.

Prečo sa zavádza zber kuchynského bioodpadu?

Mesto Prešov má zákonnú povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu najneskôr do konca roka 2022. Začali sme pilotným projektom na Sídlisku Šváby a postupne zapojíme do zberu celé mesto. 

V rodinných domoch v rámci pilotného projektu momentálne vyvážame cca 300 ks nádob – 23 l vedierok, 1x týždenne a pri bytových domoch vyvážame 35 ks nádob  – 240 l nádob, 2x týždenne. 

Cieľom zavedenia zberu kuchynského bioodpadu je znížiť, ideálne odstrániť tento druh odpadu zo zmesového komunálneho odpadu. Ak sa takýto odpad netriedi a končí na skládkach, je najväčším tvorcom skleníkových plynov a znečisťovateľom povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia. Dobre vytriedený kuchynský bioodpad sa pritom dá ďalej využiť – po spracovaní môže byť použitý napríklad ako hodnotný kompost.  

Zdroj: presov.sk