Skip to content
Menu
Menu

Opustila nás zakladateľka prešovskej estetiky a pedagogička prof. Jana Sošková

Prof. PhDr. Jana Sošková, CSc. (Prešov, 23. 11. 1950 – Prešov, 18. 10. 2021) nás nečakane opustila vo veku nedožitých 71 rokov. Jej život bol bytostne spätý s pôsobením na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde pôsobila ako pedagogička, garantka odboru estetika, prodekanka fakulty a riaditeľka Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry.

Jej vedecké, publikačné i pedagogické aktivity však mali pevný bod: lásku k umeniu a vášnivú apologetiku estetiky – jej dôležitého miesta v tkanive humanitných vied. Poslucháči prednášok pani profesorky zaiste nezabudnú na jej charizmatický prejav, nástojenie na kritickom čítaní textov a citlivé interpretácie umeleckých diel. Pre mladú generáciu estetikov zanechala dôležité dedičstvo v podobe nezlomnej snahy o odhaľovanie kvalít slovenského estetického myslenia, o jeho presun z „periférie“ do „centra“ nášho záujmu.

Myšlienkovou bázou profesorky bola kantovská estetika, no významne rozvinula aj diskurz vzťahu estetiky a filozofie, filozofické uchopovanie moderného a súčasného umenia, estetiku škaredého a preverovanie koncepcií „koncov umenia“. Je zakladateľkou edície Studia Aesthetica a Spoločnosti pre estetiku na Slovensku.

Svoj vedecký, pedagogický a ľudský odkaz zanechala stovkám absolventov, celej plejáde učiteľov, kultúrno-umeleckých osobností, praktizujúcich umelcov a vedcov – mladých estetikov a teoretikov umenia.

S úctou a láskou spomíname. Ďakujeme.

Inštitút estetiky a umeleckej kultúry


Profesijný životopis:

  • 1969 – 1974: štúdium na Filozofickej fakulte v Prešove (UPJŠ v Košiciach), odbor filozofia – nemecký jazyk.
  • 1975: Obhájenie rigoróznej práce Determinácia hodnotiaceho vzťahu ľudí ku skutočnosti
  • 1984: Obhájenie kandidátskej dizertačnej práce Náboženstvo, ateizmus a umelecká kultúra (SAV, Bratislava)
  • 1986: menovanie za docentku v odbore filozofia
  • 2002: habilitačná prednáška Estetika Michala Greguša, odbor dejiny filozofie
  • 2004: inauguračná prednáška Immanuel Kant a súčasná estetika, udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti profesor.