Skip to content
Menu
Menu

Peter Kónya obhájil post rektora Prešovskej univerzity

V súlade s novým zákonom o vysokých školách bol za rektora Prešovskej univerzity (PU) v Prešove právoplatne zvolený profesor Peter Kónya. Univerzitu tak povedie ďalšie funkčné obdobie.

V súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách § 10 ods.3 sa dňa 24. októbra na pôde Prešovskej univerzity uskutočnilo volebné zhromaždenie, na ktorom sa historicky prvýkrát stretli členovia Akademického senátu PU a Správnej rady PU. Na uvedenom volebnom zhromaždení došlo k vypočutiu kandidáta na rektora PU prof. Petra Kónyu, ktorý predstavil svoj strategický zámer, pričom priblížil súčasné postavenie univerzity, jej silné a slabé stránky a neopomenul ani jej ohrozenia. „Hlavné ohrozenia pre univerzitupredstavuje v súčasnosti vonkajšie prostredie a jeho ťažko predvídateľné zmeny. S krokmi zameranými proti vysokým školám úzko súvisí prebiehajúce znižovanie dotáciezo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy. Doterajšie zníženie dotácie o 54 miliónoveur pre Prešovskú univerzitu znamená stratu takmer 4 miliónov eur, čo už vážneohrozuje jej riadny chod. Ďalšie avizované zníženie dotácie na budúci rok by už mohloohroziť uskutočňovanie študijných programov, ako aj vedu a výskum na univerzite,“ zdôraznil Kónya. Za významné ohrozenie považuje taktiež súčasnú energetickú krízu s očakávaným mnohonásobným zvýšením cien energií.

V rámci vypočutia pred volebným zhromaždením predstavil Peter Kónya aj návrh rozvoja univerzity v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, rozvoja a vonkajších vzťahov. „V oblastivzdelávania je potrebné v prvom rade obhájiť všetky, alebo aspoň veľkú väčšinu z 205študijných programov, ktoré sa stanú na konci roka predmetom posudzovania. Poúspešnej akreditácii bude potrebné uvažovať o možných nových študijných programocha záujem by sa mal orientovať najmä na prakticky orientované študijné programy voblasti prírodných, humanitných aj spoločenských vied,“ uviedol Kónya.

V oblasti vedy a výskumu by sa mala univerzita podľa neho sústrediť na posilnenie svojej medzinárodnej pozície a v nasledujúcich rokoch by mala byť doplnená sieť spolupracujúcich zahraničných vysokých škôl a nadviazaná spolupráca s ďalšími, najmä stredo- a západoeurópskymi partnermi. „Z objektov univerzity by mala byť prioritou budovaVŠA, ako jej najväčší a energeticky najnáročnejší objekt. Po v súčasnosti prebiehajúcomvypracovávaní projektov dokumentácie bude nutné nájsť prostriedky na zateplenie akomplexnú rekonštrukciu budovy,“ pokračoval Kónya.

Zároveň doplnil, že potrebné bude rozšíriť aj budovu Fakulty zdravotníckych odborov či získať nové bytovacie kapacity pre študentov, ktoré sú dlhodobo nepostačujúce. Po skončení verejného vypočutia kandidáta následne pristúpilo volebné zhromaždenie k voľbe kandidáta na rektora tajným hlasovaním, ktoré za rektora Prešovskej univerzity zvolilo prof. Petra Kónyu. „Chcem sa úprimne poďakovať volebnému zhromaždeniu, že mivyslovilo jasnú podporu a zároveň vysloviť svoje presvedčenie a sľub, že v nasledujúcomobdobí vašu dôveru opäť nesklamem. Beriem to ako ocenenie môjho doterajšiehopôsobenia na poste rektora Prešovskej univerzity, ako ohodnotenie toho, ako naša univerzita vyzerá a o čo sa za posledné roky úspešne snaží, a to aj napriek tomu, žesituácia veľakrát nie je priaznivo naklonená akademickému prostrediu,“ povedal rektor Kónya po zvolení.

Dr.h.c. prof. PhDr.. Peter Kónya, PhD. sa narodil 20.augusta 1966 v Prešove. V súčasnosti zastáva funkciu rektora PU, pôsobil taktiež ako prorektor pre vedu, výskum a akreditáciu PU a zároveň je od roku 2010 riaditeľ Centra excelentnosti socio-historického a kultúrno-historického výskumu PU.

Na svojom konte ma množstvo publikačných jednotiek, je autorom 4 vedeckých monografii vydaných v zahraničí, 44 vedeckých monografií vydaných v domácich vydavateľstvách a autor desiatok vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch, či množstva vedeckých prác v zahraničných a v domácich recenzovaných zborníkoch.

Zúčastnil sa šiestich zahraničných pobytov na univerzitách v Rakúsku a v Nemecku, vystupoval na domácich a zahraničných konferenciách s vyžiadanými prednáškami, ktoré boli následne publikované. Je členom vedeckých rád, nielen na fakultách PU, ale aj na ôsmych slovenských univerzitách, dvoch univerzitách v Maďarsku a taktiež na Karlovej univerzite v Prahe.

Prof. Kónya je zodpovedným riešiteľom viacerých domácich a zahraničných výskumných projektov a zároveň nositeľom viacerých významných ocenení doma aj v zahraničí. Je členom 11 redakčných a vedeckých radách časopisov nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, Maďarsku a v Česku.

Anna Polačková
Foto: PU