Skip to content
Menu
Menu

Počet poslancov a volebných obvodov sa v Prešove nezmení

(ako) – Na stredajšom mestskom zastupiteľstve poslanci rozhodovali aj o tom, aký bude počet volebných obvodov a poslancov v nasledujúcom období, teda v rokoch 2022-2026. Prešov má v súčasnosti 84 515 obyvateľov, vrátane cudzincov s trvalým pobytom na Slovensku. Podľa zákona môže mať teda 19 až 31 poslancov.

Odborný referent kancelárie prednostu Jozef Smetana, predložil poslancom 21 variantných návrhov, ktoré vznikli na základe podnetov od dvoch poslancov a Občianskeho združenia Náš Prešov.

Poslanec Miroslav Benko navrhol variant H, podľa ktorého by malo byť v zastupiteľstve len 29 poslancov a 3 volebné obvody. „ V meste klesá počet obyvateľov a je zbytočné mať 31 poslancov. Keby ich bolo 29, na 1 poslanca by pripadalo 2 914 obyvateľov. To isté platí o obvodoch. Teraz máme 7 mestských častí, ale keby sme mali len 3, vedeli by sme sa lepšie dohodnúť na rozdelení financií,“ argumentoval Benko a trval na tom, aby sa o jeho návrhu hlasovalo osobitne.

Kolega Peter Krajňák mu oponoval, že súčasný systém je už overený a mali by v ňom pokračovať. „ Problém nie v počte mestských častí. Probléme je v tom, že úradníci nechodia na zasadnutia a neodpovedajú na podnety obyvateľov. Všetky procesy sa tak spomaľujú,“ dodal Peter Krajňák.

O Benkovom návrhu H sa hlasovalo osobitne. Za bol len 1 poslanec, 3 boli proti, 13 sa zdržali a 5 nehlasovali.

Napokon poslankyňa Svetlana Pavlovičová podal návrh, aby odhlasovali variant I, teda súčasný stav. To znamená 31 poslancov a 7 volebných obvodov. Tento návrh získal podporu 18 poslancov, 1 bol proti, 1 sa zdržal a 2 nehlasovali.