Skip to content
Menu
Menu

Pomôžte oceniť tých, ktorí robia Prešovu dobré meno

Prečítať článok

(ako) – Prešovská radnica vyzvala verejnosť, aby predložili svoje návrhy na udelenie verejných ocenení za rok 2020. Návrhy na Cenu mesta Prešov a Opálové zrnko mesta Prešov môžu posielať do konca februára na adresu mestského úradu.

CENA MESTA PREŠOV je verejným ocenením, ktoré udeľuje mesto Prešov  fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho  a kultúrneho života.

Udeľuje sa za vynikajúce tvorivé činy najmä v umeleckej, vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, publicistickej, hospodárskej, športovej a verejno – prospešnej  činnosti, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí, za výnimočný čin pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pri záchrane ľudských životov, zdravia, majetku občanov a mesta alebo  za mimoriadny prínos a prezentáciu mesta Prešov na základe dlhodobej aktívnej, tvorivej a činorodej práce.

OPÁLOVÉ ZRNKO MESTA PREŠOV  je verejným ocenením mesta Prešov pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Prešov za mimoriadne aktivity v oblasti výroby, obchodu a služieb.  Pri výbere podnikateľských subjektov sa zohľadňuje úroveň dosiahnutých výsledkov v ekonomickej oblasti, zamestnanosti, prílevu investícií, prínosu pre verejné financovanie, inovatívnosti a pod., ako aj miera prínosu pre rozvoj a prezentáciu mesta prostredníctvom podnikateľskej činnosti.

Opálové zrnko  sa nemôže udeliť podnikateľskému subjektu, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii, má evidované nedoplatky voči mestu Prešov, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni SR a miestne príslušnému daňovému úradu. Opálové zrnko sa nemôže udeliť ani podnikateľskému subjektu, ktorého štatutárny orgán alebo jeho člen bol alebo je  právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, korupciou, poškodzovaním finančných záujmov európskych spoločenstiev, s legalizáciou príjmu z trestnej činnosti, prípadne porušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

Čo musí návrh obsahovať?

  1. osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, v prípade kolektívu, inštitúcie, podnikateľského subjektu presný názov a sídlo zriaďovateľa),
  2. zdôvodnenie návrhuna udelenie Ceny mesta Prešov, Opálového zrnka mesta Prešov, podrobné zhodnotenie činnosti a dosiahnuté úspechy, za ktoré je navrhované ocenenie,
  3. kontaktné údaje navrhovateľa(najmä meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, tel. č., prípadne e-mailová adresa).

Foto: presov.sk