Skip to content
Menu
Menu

Poslanci budú rokovať online 7. februára

Krajskí poslanci sa budúci týždeň stretnú prostredníctvom videokonferencie na 33. zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Na programe majú 19 bodov rokovania.

Krajský parlament, ktorý zasadne online formou už 7. februára, sa bude zaoberať úpravou rozpočtu, voľbou členov do výboru pre otázky zamestnanosti, či návrhom na rozdelenie finančného príspevku na tento rok pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území kraja. Prideliť by im mal spolu 115 500 eur.

Poslanci budú schvaľovať aj predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) a spolufinancovanie v rámci výzvy IROP pre tri školy. A to pre SOŠ gastronómie a služieb SDH 3 v Prešove, SOŠ technickú v Poprade a Obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou.

Takisto sa budú zaoberať schválením predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovanie na projekt „Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina“. Čo by malo zahŕňať najmä výdavky na realizáciu hydrogeologických prieskumných vrtov, monitoring, projektovú prípravu do úrovne dokumentácie pre územné rozhodnutie, externé zabezpečenie služby majetkovoprávneho vysporiadania a inžiniersku činnosť vo fáze územného konania.

V programe zasadnutia majú poslanci tiež pasportizáciu cyklistických trás v Prešovskom kraji za okresy Bardejov, Svidník, Stropkov a Vranov nad Topľou, ale aj schvaľovanie dofinancovania projektu modernizácie úseku Spišský Štvrtok – Kežmarok.