Skip to content
Menu
Menu

Poznáte novinky novely o policajnom zbore?   

Národná rada SR dala dnes „zelenú“ novele zákona o Policajnom zbore z dielne ministerstva vnútra, ktorou sa zavádza základná štruk Národná rada Slovenskej republikytúra Policajného zboru, nové oprávnenia policajtov, rušia sa menovky na rovnošatách či upravuje činnosť dronov. Účinnosť je od júla 2022.

ŠTRUKTÚRA POLICAJNÉHO ZBORU

Základnú štruktúru Policajného zboru bude tvoriť Prezídium Policajného zboru, útvary s pôsobnosťou pre celé územie SR a útvary s miestnou pôsobnosťou.

Špecificky sa upravuje postavenie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.

Základné pravidlá o zriaďovaní a zrušovaní útvarov ostávajú nezmenené (minister vnútra na návrh policajného prezidenta).

MENOVKY

Vypúšťa sa povinnosť používať na služobnej rovnošate aj menovku policajta. Rovnošata bude však naďalej obsahovať identifikačné číslo policajta.

Dôvodom tejto zmeny je, že v mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov dochádzalo k osočovaniu a vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov.

Používaním menovky na rovnošatách policajtov je Slovenská republika ojedinelá v rámci okolitých štátov EÚ.

DRONY

Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa zakazuje činnosť bezpilotných lietadiel do výšky 120 m nad vymenovanými objektmi (pracovisko, bydlisko alebo rezidencia prezidenta, predsedu Národnej rady SR, predsedu vlády a predsedu Ústavného súdu SR a objekt, v ktorom sa konajú pravidelné rokovania parlamentu, vlády a Ústavného súdu SR).

ROZŠÍRENIE OPRÁVNENÍ POLÍCIE

Použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku a použitie služobného psa ako donucovacích prostriedkov pri ohrození alebo narušení bezpečnosti alebo plynulosti železničnej dopravy sa rozširuje aj na ich použitie pri ohrození alebo narušení iných druhov dopráv.

Rozširuje sa oprávnenie použiť putá alebo spútavací opasok aj na osobu, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby, alebo ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo poškodzuje majetok. Ide najmä o prevozy psychicky chorých osôb do nemocnice.

Dopĺňa sa oprávnenie vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu na alkohol alebo inú návykovú látku, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu.

Možnosť použiť informačno-technické prostriedky aj v rámci boja proti extrémizmu.Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta sa navrhuje aj pri hromadnom porušení verejného poriadku alebo pri hrozbe hromadného porušenia verejného poriadku.

Zdroj: MV SR