Skip to content
Menu
Menu

Predstavili knihu o frontových a lazaretných vojnových cintorínoch z prvej svetovej vojny

V  priestoroch Vihorlatskej knižnice v Humennom sa uskutočnilo podujatie organizované Krajským pamiatkovým úradom Prešov a Klubom vojenskej histórie Beskydy, ktorého hlavným bodom programu bolo oficiálne predstavenie publikácie „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ odbornej i laickej verejnosti, spojené s jej krstom.

Mesto Humenné bolo pre túto slávnosť zvolené jednak preto, že ide o jedno zo šiestich okresných miest, ktorých sa bojové operácie počas Veľkej vojny (1914 – 1918) priamo dotkli, a tiež preto, že práve v tomto meste, na pôde Gymnázia arm. gen. L. Svodobu, sa pred 19 rokmi v hlavách tamojšieho začínajúceho profesora dejepisu a jeho študenta zrodila myšlienka prinavrátiť frontovým a lazaretným vojnovým cintorínom, ktoré vznikli ako dôsledok tohto globálneho konfliktu, ich zašlú slávu.

Podujatie otvorila svojim príhovorom bibliografka hostiteľskej inštitúcie – Vihorlatskej knižnice v Humennom a konferencierka akcie Zuzana Švecová, ktorá privítala auditórium, prednášajúcich a hostí, špeciálne riaditeľa Krajského pamiatkového úradu Prešov Mariána Uličného a riaditeľku Vihorlatskej knižnice v Humennom Máriu Daňovú.

Po úvodných slovách konferencierky nasledovala prvá – prednášková časť podujatia. Svojím referátom ju otvoril predseda Klubu vojenskej histórie Beskydy Martin Drobňák, ktorý účastníkom podujatia v krátkosti priblížil boje, odohrávajúce sa v okolí mesta Humenné v čase prvej svetovej vojny a predstavil spôsob zakladania a konečnej úpravy vojnových cintorínov z Veľkej vojny.

Autor Anton Liška

V druhej časti svojho vystúpenia ozrejmil dôvody, pre ktoré pred 19 rokmi spolu s Radoslavom Turikom založili Klub vojenskej histórie Beskydy, vysvetlil základné princípy jeho fungovania, rámcovo opísal jeho vývoj a kľúčové aktivity, ktoré sa im podarilo počas ich niekoľkoročnej činnosti zrealizovať.

Podpredseda Klubu vojenskej histórie Beskydy Radoslav Turik sa vo svojej prednáške venoval téme pátrania po identite obetí Veľkej vojny, pričom túto problematiku priblížil auditóriu na príklade vojnového cintorína v meste Humenné. Ako posledný v rámci prednáškovej časti vystúpil so svojim príspevkom pamiatkar Anton Liška, ktorý publiku ozrejmil dejinný vývoj pamiatkovej starostlivosti o vojnové cintoríny (a aj iné pamiatky) z prvej svetovej do a po roku 2014 a oboznámil ho s aktuálnym stavom procesu vyhlasovanie týchto pietnych miest za národné kultúrne pamiatky.

Druhú – slávnostnú časť, ktorej hlavným bodom bol krst čerstvej publikačnej novinky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky pod názvom  „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“, otvoril svojím príhovorom jej autor Anton Liška. Ten vo svojej reči predstavil prítomným jej krstných otcov a „krstnú emulziu“, a súčasne zdôvodnil ich výber. Za krstných otcov si symbolicky zvolil predsedu Klubu vojenskej histórie Beskydy Martina Drobňáka a riaditeľa Krajského pamiatkového úradu Prešov Mariána Uličného, teda štatutárov inštitúcií, ktoré majú najväčšiu zásluhu na tom, že táto publikácia mohla vzniknúť.

Okrem toho ide o organizácie, ktoré sa dlhodobo a systematicky venujú výskumu, obnove, údržbe a prezentácii vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny a sú ukážkovým príkladom spolupráce tretieho sektora a štátnej inštitúcie. Ako „krstná emulzia“ bola použitá hlina z najväčšieho frontového vojnového cintorína z prvej svetovej vojny, nachádzajúceho sa na území Slovenska – národnej kultúrnej pamiatky Cintorína vojnového v obci Veľkrop, na ploche ktorého našlo posledný odpočinok 8 662 vojakov ruskej a rakúsko-uhorskej armády.

Hlina z tohto pietneho miesta symbolizuje jednak spomienku na týchto hrdinov, ktorí padli v boji za svojho cisára/cára, svoju za monarchiu a za svoj národ, jednak je pripomienkou krásnej myšlienky, s ktorou boli vojnového cintoríny počas prvej svetovej vojny budované – po smrti už niet nepriateľa a každý jeden vojak (z armády vlastnej, spojeneckej alebo  znepriatelenej) si zaslúži rovnakú úctu a pietu, a preto boli pochovávaní bok po boku na spoločných pohrebiskách. Symbolicky tak bola kniha pokrstená hlinou z vojnového cintorína, ktorý je jednak najväčší svojho druhu na našom území a v areáli ktorého spoločne, v mieri a v pokoji, odpočívajú vojaci znepriatelených armád.

Po týchto slovách nasledoval samotný akt krstu, pričom ako prvý posypal knihu hlinou riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Prešov Marián Uličný, ktorého nasledoval predseda Klubu vojenskej histórie Beskydy Martin Drobňák. Pri krste asistovali autor publikácie Anton Liška a podpredseda Klubu vojenskej histórie Beskydy Radoslav Turik. Obaja krstní otcovia následne predniesli krátke príhovory, v ktorých jednak poďakovali autorovi za vznik hodnotného diela, jednak vzájomne ich inštitúciám za korektnú a profesionálnu spoluprácu, vzájomnú akceptáciu a priateľské vzťahy.

Treťou – záverečnou časťou podujatia bola komentovaná prehliadka výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“, ktorá, podobne ako čerstvo pokrstená kniha, vznikla v roku 2022. V jej úvode Martin Drobňák a Anton Liška predstavili dva dobové artefakty – kovovú osemcípu hviezdu a plechovú náhrobnú evidenčnú tabuľku, oba z medzivojnového obdobia, pôvodne sa vyskytujúce na vojnových cintorínoch v obciach Palota (okr. Medzilaborce) a Zboj (okr. Snina).

Následne sa slova ujal autor výstavy Anton Liška, ktorý prítomným ozrejmil jej koncepciu a v krátkosti ich oboznámil s jej obsahom. Na záver svojho prejavu sa poďakoval Klubu vojenskej histórie Beskydy za odbornú pomoc pri tvorbe výstavy a osobitne aj Martinovi Drobňákovi za jej grafický návrh, sadzbu a tlač.

Záujemcovia o publikáciu si môžu jej digitálnu verziu (formát pdf) bezplatne stiahnuť na webom sídle Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, v sekcii Publikácie pamiatkového úradu.

Anton Liška , Lenka Setteyová (Krajský pamiatkový úrad Prešov)
Foto: Martin Drobňák, Luciana Hoptová, Lenka Setteytová