Skip to content
Menu
Menu

Prešov je stále tretie najväčšie mesto na Slovensku, ale počet obyvateľov klesá

ŠÚ SR zverejnil 20. januára 2022 prvé oficiálne výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021). Pozrite si základné údaje z mesta Prešov.

Podľa výsledkov SODB 2021 bol k 1.1.2021 počet obyvateľov v meste Prešov 84 824, čím je Prešov v počte obyvateľov naďalej na 3. mieste spomedzi ostatných krajských miest SR.

Hlavné mesto SR Bratislava: 475.503 obyvateľov

  1. Mesto Košice: 229.040 obyvateľov
  2. Mesto Prešov: 84.824 obyvateľov
  3. Mesto Žilina: 82.656 obyvateľov
  4. Mesto Nitra: 78.489 obyvateľov
  5. Mesto Banská Bystrica: 76.018 obyvateľov
  6. Mesto Trnava: 63.803 obyvateľov
  7. Mesto Trenčín: 54.740 obyvateľov

V Prešove žije 40 644 mužov, čo predstavuje 47,92%, žien je spolu 44 180, čo je 52,08%.

Prešov má 57 106 obyvateľov v produktívnom veku od 15 do 64 rokov a 15 502 ľudí v poproduktívnom veku (65 a viac rokov). Detí vo veku od 0 do 14 rokov (predproduktívny vek) je 12 216. Spomedzi obyvateľov je v meste Prešov najviac 35-ročných mužov a 63-ročných žien. Vyše 95% všetkých obyvateľov Prešova sa narodilo na Slovensku.

Najviac Prešovčanov sa hlási k slovenskej národnosti, v Prešove však žijú aj obyvatelia  rusínskej, ukrajinskej, rómskej, českej, maďarskej a ďalších národostí. Z jazykov prevažuje slovenský jazyk, nasleduje rusínsky jazyk, český, ukrajinský, rómsky a maďarský jazyk.

Podľa rodinného stavu žije v Prešove 35 443 slobodných ľudí a 36 560 ženatých mužov a vydatých žien.

Mesto Prešov má vyše 26 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí a rovnako viac ako 26% ľudí s úplným stredným vzdelaním s maturitou. Základné vzdelanie má vyše 10% obyvateľov, stredné odborné vzdelanie bez maturity má viac ako 14% obyvateľov.

Najviac obyvateľov mesta Prešov v sčítaní uviedlo rímskokatolícke vierovyznanie (54,76%), nasleduje gréckokatolícke vierovyznanie (8,66%), evanjelické (4,25%) a pravoslávne vierovyznanie (1,54%). Náboženské vyznanie neuviedlo viac ako 19% obyvateľov.

Zdroj: ŠÚ SR