Skip to content
Menu
Menu

Prešovčania vlani vytriedili 3 400 ton odpadu

Prečítať článok

Prešovčania vlani vytriedili o 350 ton odpadov viac ako v predchádzajúcom roku. Technické služby mesta Prešov (TSmP) vyzbierali z domácností spolu takmer 3 400 ton základných triedených komodít – papiera, skla, plastov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM).

Najviac, takmer 1 200 ton, predstavovali plasty. Objem vyzbieraného skla presiahol 1 100 ton a papieru sa nazbieralo necelých 970 ton. Viacvrstvové kombinované materiály vyzbierané v Prešove za minulý rok vážili spolu takmer 140 ton.

Množstvo vytriedeného odpadu v krajskom meste každoročne rastie. V roku 2019 predstavovali vytriedené komodity 3 000 ton, kým v roku 2014 to bolo len necelých 1 100 ton. Triedené komodity smerujú na triediacu linku na Jesennej ulici, kde sa odpad dotrieďuje.

Súčasťou triediacej linky je aj plnoautomatický lis, ktorý vytriedený odpad zlisuje do balíkov. Balíky zlisovaného odpadu si odvážajú odberatelia, ktorí ho ďalej zhodnocujú. V prípade, že by sme tento odpad rozložili na plochu, tak zaplníme 2,5 futbalových ihrísk.

Postupný nárast triedeného odpadu Technické služby mesta Prešov pripisujú viacerým faktorom: „Kedysi sa triedil len papier a sklo. Separovať sa začalo najprv na sídliskách, vrecový systém zberu odpadov v rodinných domoch sme zaviedli v roku 2006. Postupne sme začali triediť ďalšie komodity – kovy, viacvrstvové kombinované materiály a v rodinných domoch aj biologicky rozložiteľný odpad. Kým na začiatku bolo v celom Prešove rozmiestnených 34 kontajnerov, dnes ich je viac ako tisíc. Postupne sa stále viac snažíme zamerať aj na osvetu. Teší nás, že obyvatelia sú zodpovední a zaujíma ich triedenie odpadu. Stále je to však málo,“ vysvetľuje Ingrid Mihaľová z oddelenia obchodnej stratégie a legislatívy TsmP.

Medzi triedené komodity dnes patria aj biologicky rozložiteľný odpad, drobný stavebný odpad, elektronické zariadenia, farby, batérie a akumulátory, oleje a ďalšie. Od 1. júla 2021 sú mestá a obce povinné zabezpečiť aj zber kuchynského odpadu. Prešov bude túto novú povinnosť riešiť v priebehu prvého polroka, pričom bude závisieť od koncového spôsobu nakladania s komunálnym odpadom, či pôjde na skládku, alebo sa bude energeticky zhodnocovať. To ukáže prebiehajúce verejné obstarávanie.

Hoci množstvo triedeného odpadu v posledných rokoch rastie, stále prevláda niekoľkonásobne väčšie množstvo zmesového komunálneho odpadu. S ním sa nedá nič robiť a končí na skládke. Za rok 2020 Technické služby mesta Prešov odviezli zo sídlisk a štvrtí rodinných domov v krajskom meste 18,8 tisíc ton zmesového komunálneho odpadu.

Ako dopĺňa Ingrid Mihaľová, „predchádzajúce tri roky sme neklesli pod 19 tisíc ton. To je veľmi veľa. Žijeme v blahobyte. Najviac to vidno na odpade. Aj zavedením zberu bio odpadu z rodinných domov, zberom elektroodpadu systémom door to door sa snažíme znižovať tieto množstvá odpadov, ktoré by inak skončili na skládke.“

Pritom Slovensko sa snaží splniť požiadavku Európskej únie a dosiahnuť 50-percentnú mieru separácie a recyklácie odpadu. Pôvodné plány predpokladali, že sa nám tento cieľ podarí naplniť do roku 2020.

Aktuálne čísla ukazujú, že v minulom roku sme v Prešove vyseparovali 45,01 % odpadu. „Za posledné roky sa nakladanie s odpadmi u nás už zlepšilo, ale stále máme čo robiť. Potrebujeme zintenzívniť práce na zlepšení systému odpadového hospodárstva. Nie je to však úloha len pre Technické služby mesta Prešov. Môže k tomu prispieť každý obyvateľ mesta. Tým, že si dôkladne rozmyslí, čo urobí s odpadom. S každou fľašou, novinami či umelohmotným téglikom,“ pripomína Ingrid Mihaľová.

Technické služby mesta Prešov preto apelujú na obyvateľov, aby triedili všetky druhy odpadov a maximálne využívali kapacity kontajnerov tým, že budú zmenšovať objem odpadových obalov.

Nestlačené kartónové krabice, PET fľaše, plechovky a nápojové kartóny zaberajú veľa miesta. Aby sa kontajnery nezapĺňali len vzduchom v obaloch, treba ich pred vhodením stlačiť, zošliapnuť, alebo rozložiť na menšie časti. „Triedenie odpadu nám zaberie minútu, možno dve. Prínos pre planétu je však nepredstaviteľný,“ uzatvára Ingrid Mihaľová z TSmP.

Veronika Fitzeková

Ilustračné foto: archiv