Skip to content
Menu
Menu

Prešovská nemocnica spustila do prevádzky nové lineárne urýchľovače a simulátor CT

Prečítať článok

Niekoľkoročné intenzívne úsilie prinieslo svoje ovocie v podobe otvorenia zrekonštruovaného úseku externej rádioterapie na oddelení radiačnej onkológie FNsP J. A. Reimana Prešov. Prístrojové vybavenie v celkovej hodnote 4 799 600,17 eur a rekonštrukčné práce v celkovej hodnote 841 073,88 eur, výrazne zlepšujú pracovné podmienky pre zamestnancov a posúvajú starostlivosť o onkologického pacienta na najmodernejšiu úroveň.

Samotným rekonštrukčným prácam predchádzala demontáž starého už nevyhovujúceho lineárneho urýchľovača Clinac 2100, lineárneho urýchľovača ONCOR Siemens a RTG simulátora Ximatron, ktoré v nemocnici slúžili od roku 1994.

Počas celej doby rekonštrukcie pracoviska Radiačnej onkológie a napriek veľmi ťažkým pracovným podmienkam a prebiehajúcej stavebnej činnosti bola onkologická starostlivosť pre pacientov prešovského kraja zabezpečená v maximálnej možnej miere.

Stavebné rekonštrukčné práce prebiehali na oddelení v dvoch etapách počas niekoľkých mesiacov. Technicky nesmierne náročné práce pri inštalácii dvoch lineárnych urýchľovačov a CT simulátora spolu s dozimetrickými meraniami sú výsledkom úsilia celého tímu špecializovaných odborníkov a fyzikov v odbore radiačná onkológia. Úspešné ukončenie týchto úprav umožnilo spustiť do prevádzky 2 nové lineárne urýchľovače a CT simulátora, ktoré sú špeciálne určené na liečbu zhubných nádorov u onkologických pacientov.

„Stavebnými prácami boli odstránené nedostatky s izoláciou budovy, obnovené kompletné zázemie pre prácu rádiologických technikov a fyzikov. Vynovili sme čakáreň a kabínky pre pacientov. Zlepšili sme priestory pre plánovanie rádioterapie, ako aj priestory pre inštaláciu CT simulátora a lineárnych urýchľovačov Varian TrueBeam a VitalBeam najnovšej generácie. Stavebne bola upravená aj elektroinštalácia a IT prepojenie celého pracoviska. Po ukončení stavebných prác došlo k inštalácii novej technológie s kompletne novou hardwarovou aj softwarovou výbavou v ovládacích aj plánovacích priestoroch pracoviska externej rádioterapie.“ uviedol primár oddelenia radiačnej onkológie FNsP J. A. Reimana Prešov MUDr. Marek Paľo, PhD., MBA

Uvedeniu pracoviska do prevádzky predchádzali akceptačné testy, dozimetrické merania, schvaľovací proces radiačnej ochrany a kontrola RÚVZ. Kompletné odborné zaškolenie personálu, ktoré bolo a je oveľa náročnejšie manažovať v čase pandémie ochorenia COVID-19.

Primár oddelenia radiačnej onkológie FNsP J. A. Reimana Prešov Marek Paľo, doplnil: „Otvorením nášho pracoviska prinášame výborné pracovné podmienky pre vysoko špecializovaný skúsený personál, ale najmä najmodernejšiu liečbu ionizujúcim žiarením onkologickým pacientom celého Prešovského kraja.“

FNsP J. A. Reimana Prešov môže po náročných mesiacoch svojim pacientom ponúknuť modernú onkologickú liečbu a zamestnancom bezpečné pracovisko. Pridanou hodnotou sú vkusne a esteticky upravené priestory, ktoré spĺňajú všetky štandardy modernej liečby. Najmodernejšia prístrojová technika ako aj príjemné prostredie dokážu zmierniť a v ideálnom prípade úplne eliminovať následky onkologických ochorení.

PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA
hovorkyňa FNsP J. A. Reimana Prešov
Foto: Viktor Zamborský