Skip to content
Menu
Menu

Prešovská univerzita má dvoch nových profesorov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu vymenovala 22 nových vysokoškolských profesorov. Za Prešovskú univerzitu v Prešove (PU) si v Prezidentskom paláci prevzali vymenúvacie dekréty prof. Peter Babinčák a prof. Radovan Bačík.

Prezidentka vo svojom príhovore zdôraznila, že poslanie profesorov si vyžaduje dostatočne vnímavý prístup k študentom, no predovšetkým kladie nároky na ich ďalší profesijný a odborný rast. „Stávate sa autoritami s významným vplyvom na formovanie vysokoškolského prostredia a na vzdelanostnú úroveň našej spoločnosti,“ vyzdvihla Zuzana Čaputová. Zároveň novovymenovaným profesorom pripomenula, že ich vymenovaním sa im vkladá do rúk aj veľká zodpovednosť s tým, že reprezentujú akademický svet navonok a ich postoje môžu rámcovať úroveň verejnej diskusie.

Z Prešovskej univerzity bol za vysokoškolského profesora vymenovaný prof. Peter Babinčák, ktorý si prevzal menovací dekrét v odbore všeobecná a experimentálna psychológia. „Bolo mi cťou zúčastniť sa na slávnostnom akte vymenovania za profesora a prijať z rúk prezidentky SR menovací dekrét. Bola to zaujímavá skúsenosť ocitnúť sa v spoločnosti vynikajúcich odborníkov z rôznych oblastí poznania a vedy a tiež príležitosť opätovne sa zamyslieť nad poslaním profesora na našej fakulte a univerzite. V tejto chvíli som predovšetkým vďačný svojej rodine a kolegom, bez podpory ktorých by sa toto menovanie nemohlo uskutočniť, “ uviedol prof. Babinčák, ktorý od roku 2013 zastáva pozíciu riaditeľa Inštitútu psychológie Filozofickej fakulty PU.

Za profesora v odbore manažment bol za PU vymenovaný aj prof. Radovan Bačík. „Úspechy Vašich študentov, budú aj Vašimi úspechmi a Vaše úspechy, budú úspechmi celej našej spoločnosti, slová, ktoré odzneli v Prezidentskom paláci z úst pani prezidentky, ma sprevádzajú celým mojím akademickým životom. Úspechy mojich študentov ma vždy tešili viac ako moje vlastné. Z môjho pohľadu patrila táto slávnostná chvíľa všetkým mojím blízkym, kolegom a priateľom, ktorí boli nezanedbateľnou súčasťou pri dosiahnutí tohto krásneho cieľa,“ povedal novovymenovaný prof. Radovan Bačík, vedúci Katedry marketingu a medzinárodného obchodu Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu (FMEO) PU.

prof. Mgr. Peter Babinčák, PhD.

Je absolventom Prešovskej univerzity, na Filozofickej fakulte získal v roku 2008 akademický titul PhD. v odbore psychológia a v roku 2013 mu bol udelený vedecko- pedagogický titul docent v odbore Všeobecná a experimentálna psychológia. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa dlhodobo venuje problematike subjektívne hodnotenej kvality života a vybraným témam psychológie rodiny s aktuálnym zameraním na rolu otca v sociálnom, kognitívnom a emocionálnom vývine dieťaťa v súčasnej spoločnosti.

Ako pedagóg sa venuje najmä metodológii psychologického výskumu a psychológii morálky. Je autorom a spoluautorom 4 monografií a viac než 100 ďalších vedeckých a odborných štúdií s bohatým citačným ohlasom doma i v zahraničí.

prof. PhDr. Radovan Bačík PhD., MBA, LL.M.

Je zamestnancom Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu PU, kde od roku 2013 pôsobí ako vedúci Katedry marketingu a medzinárodného obchodu. Pôsobí taktiež ako lektor Slovak Business Agency a lektor European Institute. V súčasnosti zastáva funkciu predsedu Akademického senátu FMEO, je členom vedeckých rad, Rady pre kvalitu a Odborovej komisii doktorandského štúdia fakulty, ako aj členom Akademického senátu univerzity a Správnej rady PU. Pôsobí taktiež ako Koordinátor pre PR, komunikáciu so študentmi a absolventmi fakulty.

V autorstve a v spoluautorstve publikoval množstvo vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov. Ohlasy na jeho publikačnú činnosť odzrkadľujú najmä celosvetové citácie registrované v databázach WoS a Scopus. Pôsobil v 14 ukončených výskumných projektoch a dôkazom jeho vedeckovýskumnej činnosti sú výsledky premietnuté do takmer 370 publikačných výstupov.

Anna Polačková
Foto: PU