Skip to content
Menu
Menu

Prešovská univerzita ocenila prácu pedagógov aj študentov z radov dobrovoľníkov

Na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie, na ktorom vedenie univerzity bilancovalo výsledky svojej činnosti za uplynulé obdobie. Pri príležitosti Dňa učiteľov sa udeľovali aj medaily.

Spoločné zasadnutie akademickej obce a Akademického senátu PU patrí k tradičným univerzitným podujatiam. Uskutočňuje sa za účelom prezentovania informácií vedenia univerzity a zároveň odovzdania ocenení zamestnancom a hosťom univerzity.

„Profesia učiteľa je jednou z najstarších v kultúrnych dejinách a vôbec nie je ľahká. Vyžaduje si veľa trpezlivosti, ochoty, pochopenia a lásky. Vyžaduje si veľa úsilia, lebo dáva každému jedincovi spoločnosti nové poznatky, informácie, pretvára ich v pevné vedomosti, návyky i praktické zručnosti. V súčasnosti prežívame náročné obdobie v oblasti vzdelávania, vyučovania a odovzdávania vedomostí našej mladej generácii,“ zdôraznila vo svojom úvodnom slove Helena Galdunová, predsedníčka Akademického senátu PU.

V súčinnosti s jednotlivými fakultami následne rektor univerzity Peter Kónya udelil zamestnancom univerzity bronzovú, striebornú a zlatú medailu za významnú pedagogickú, výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj univerzity. „Chcem sa vám úprimne a srdečne poďakovať za všetko, čo ste počas uplynulého roka, a nielen počas neho, priniesli pre rozvoj univerzity, za vašu prácu pre univerzitu, vďaka ktorej môže napredovať. Ďakujem, nielen tým, ktorí si preberú medaily, ale vám všetkým,“ uviedol rektor Kónya.

Z jeho rúk si prevzali medailu viac ako tri desiatky ocenených. Ocenenia sa dostalo i študentom, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít súvisiacich s vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Súčasťou zasadnutia bola aj prezentácia činnosti univerzity, nakoľko súčasné vedenie univerzity má za sebou tri roky svojho funkčného obdobia. Rektor prítomných hostí informoval o tom, čím žila univerzita v uplynulom roku. „Máme za sebou náročné obdobie pandémie, dištančného vzdelávania či práce z domu. Keď konečne pandémia zoslabla, tak sa stretávame s vojnou, ktorá zúri východne od našich hraníc. Vojna na Ukrajine vytvára opäť inú situáciu, plnú napätia, stresu, komplikácii aj pre našu univerzitu, ktorá nemôže stáť bokom ani tohto diania. Tento konflikt, i keď nepriamo, vstupuje do života každého z nás, aj do života našej univerzity,“ poznamenal Kónya.

Vo svojej príhovore neopomenul ani schválenú novelu vysokoškolského zákona, zmenu financovania vysokých škol i prebiehajúci akreditačný proces. Rektor sa v rámci odpočtu za minulý rok dotkol aj výsledkov v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, priblížil významné investičné aktivity univerzity a nechýbali informácie o stabilizácii počtu univerzitných študentov za uplynulé obdobie.

Po oficiálnom formálnom zasadnutí, ktorého sa v Študentskom dome a jedálni PU zúčastnilo takmer 200 zamestnancov a hostí, nasledoval krátky hudobný program pod taktovkou univerzitných umeleckých telies.

Anna Polačková
Foto: František Franko


ZOZNAM OCENENÝCH

BRONZOVÉ MEDAILY boli udelené:

Filozofická fakulta:

doc. Mgr. Martinovi BLAHOVI, PhD.

Gréckokatolícka teologická fakulta:

ICDR. Jurijovi POPOVIČOVI, PhD.

Fakulta humanitných a prírodných vied:

doc. RNDr. Radoslavovi KLAMÁROVI, PhD.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu:

doc. Ing. Miroslavovi GOMBÁROVI, PhD.

PhDr. Márii OLEÁROVEJ, PhD., MBA

Pedagogická fakulta:

PaedDr. Monike MIŇOVEJ, PhD.

Fakulta športu:

Mgr. Ivanovi MATÚŠOVI, PhD.

Návrhy rektora PU v Prešove:

doc. akad. mal. Petrovi KOCÁKOVI, PhD.

Bc. Yulii KOVALCHUKOVEJ

Mgr. Anne KRAJŇÁKOVEJ

Mgr. Anne POLAČKOVEJ, PhD.

Mgr. Iryne SEMANOVEJ

Mgr. Drahomíre ŠČEŠŇÁKOVEJ

STRIEBORNÉ MEDAILY boli udelené:

 Filozofická fakulta:

prof. PaedDr. Alene KAČMÁROVEJ, PhD.

doc. PhDr. Petrovi KARPINSKÉMU, PhD.

Fakulta humanitných a prírodných vied:

Milanovi DEMKOVI, PhD. – in memoriam.

PaedDr. Alene MADZIKOVEJ, PhD.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu:

prof. Ing. Štefanovi LYÓCSOVI, PhD.

Pedagogická fakulta:

doc. Mgr. Tatiane DUBAYOVEJ, Ph.D.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

prof. PaedDr. Milanovi SCHAVELOVI, PhD.

Fakulta zdravotníckych odborov:

PhDr. Ivete ONDRIOVEJ, PhD.

Návrhy rektora PU v Prešove:

Mgr. Mykhailovi KOLIBABCHUKOVI

doc. PhDr. Vladislavovi DUDINSKÉMU, PhD.

prof. Mgr. Kamilovi KARDISOVI, PhD.

Mgr. Ľuboslavovi KRAJŇÁKOVI

prof. Mgr. art. Irene MEDŇANSKEJ, PhD. – in memoriam.

ZLATÉ MEDAILY boli udelené:

Filozofická fakulta:

prof. PhDr. Beáte BALOGOVEJ, PhD., MBA

Fakulta humanitných a prírodných vied:

prof. RNDr. Robertovi IŠTOKOVI, Ph.D.

doc. Ruslanovi MARIYCHUKOVI, CSc.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu:

doc. Ing. Sylvii JENČOVEJ, PhD.

Pedagogická fakulta:

prof. PhDr. Ivete KOVALČÍKOVEJ, PhD.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

doc. ThDr. Štefanovi PRUŽINSKÉMU, PhD.

Fakulta športu:

doc. PhDr. Květoslave PEREČINSKEJ, PhD.

Fakulta zdravotníckych odborov:

prof. MUDr. Jánovi KMECOVI, PhD., MPH, FESC