Skip to content
Menu
Menu

Prešovská univerzita ocenila tri osobnosti Univerzity Karlovej v Prahe

Prešovská univerzita (PU) v Prešove na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady PU udelila čestný titul Dr. h. c. odborníkovi na dejiny umenia prof. Janovi Roytovi, ktorý je zároveň aj prorektorom Univerzity Karlovej (UK) v Prahe. Pri tejto príležitosti bola udelená aj zlatá medaila prof. Tomášovi Zimovi, rektorovi UK a prof. Janovi Blahoslavovi Lášekovi, prodekanovi Husitskej teologickej fakulty UK.

Akademická slávnosť konajúca sa v Dvorane Evanjelického kolégia za prítomností plne zaočkovaných hostí a prísnych hygienických opatrení sa dňa 20. januára niesla v znamení ocenení. „Som rád, že ste prijali pozvanie na toto významné podujatie a prišli ste medzi nás aj napriek súčasnej situácii, keď celú spoločnosť už dva roky traumatizuje a do veľkej miery paralyzuje pandémia. Život, ani ten akademický sa však zastaviť nedá. K nemu popri vzdelávaní  a výskume patrí aj uctenie si a ocenenie svojich partnerov,“  uviedol vo svojom úvodnom príhovore rektor PU prof. Peter Kónya.

Zároveň zdôraznil, že je jednak ako rektor, ale aj ako historik osobne veľmi rád, že univerzita udelil titul doctor honoris causa významnej osobnosti stredoeurópskej historickej a kunsthistorickej vedy prof. PhDr. Ing. Janovi Roytovi, PhD., DSc.

Profesor Royt je jedným z popredných českých historikov a historikov umenia, venujúcich sa staršiemu umeniu a ikonografii od raného kresťanstva až do konca baroka, dobre známym v medzinárodnom akademickom priestore, na Slovensku, ako aj v prostredí historikov a teológov Prešovskej univerzity.

Je autorom niekoľkých desiatok významných vedeckých prác, monografií a zásadných štúdií, publikovaných doma i v zahraničí. Zároveň za viac ako tri desaťročia pôsobenia na Filozofickej a Katolíckej teologickej fakulte Univerzity Karlovej, ako aj na Akadémii výtvarných umení a ďalších akademických inštitúciách vychoval stovky absolventov, z ktorých mnohí pokračujú v jeho vedeckom diele alebo vedú významné kultúrne inštitúcie.

„Dovoľte mi poďakovať sa Vám za udelenie čestného doktorátu Vášho vysokého školstva. Nesmierne si to vážim a je to pre mňa veľká česť. Názov Prešova v latinčine znie ako Fragopolis, v maďarčine – Eperjes a v nemčine – Eperies, odkazujúc tak na jahodník (Fragaria vesca), ktorý svojimi trojpočetnými listami pripomína toho, ktorý nás stvoril, za nás sa obetoval a ktorý nám dáva dar Múdrosti a sám je najvyššou Múdrosťou, ktorá si postavila dom,  Múdrosti, ktorú nie je možné nahradiť sebeľúbivejšou modlou, Múdrosti, na ktorej stoja základy európskej identity a kultúry,“ zdôraznil v prednáške prof. Royt, podľa ktorého univerzity dostali do vienka jeden cenný dar – dar univerzitnej slobody, ktorá sa na univerzitách zasnúbila s múdrosťou a pravdou.

Profesor Royt za svoju vedeckovýskumnú, pedagogickú a ďalšiu činnosť dostal viacero významných ocenení. V roku 1994 mu bola Uměleckohistorickou společností  v Českých zemích udelená Cena Josefa Krásy. V roku 2009 dostal Zlatú medailu sv. Vojtěcha, ktorú mu udelil pražský arcibiskup Dominik Duka.

V roku 2015 ho pápež František menoval za rytiera Pápežského  rádu sv. Gregora Veľkého. V roku 2016 mu bola v Senáte Parlamentu Českej republiky udelená spoločne s prof. Jiřím Kuthanem cena ministerky školstva, mládeže a telovýchovy za rok 2016 za mimoriadne výsledky výskumu, experimentálneho vývoja a inováciu.V minulom roku (2021) mu Česká biskupská konference udelila  Řád sv. Cyrila a Metoděje.

Slávnostné zasadnutie vedeckej rady bolo jedinečné aj v tom, že popri udelení čestného titulu boli odovzdané aj dve zlaté medaily dvom čestným doktorom: Dr. h. c. prof. MUDr. Tomášovi Zimovi, DrSc., rektorovi Univerzity Karlovej v Prahe a Dr. h. c. prof. ThDr. Janovi Blahoslavovi Lášekovi, bývalému dekanovi a v súčasnosti prodekanovi Husitskej teologickej fakulty a členovi Kolégia rektora Univerzity Karlovej v Prahe.

Obaja profesori sú významné osobnosti českého i stredoeurópskeho vedeckého a akademického života, poprední činitelia vedy a univerzitného vzdelávania, s pevnými väzbami na slovenské akademické inštitúcie, vrátane Prešovskej univerzity.

S pôsobením obidvoch profesorov vo vedení Univerzity Karlovej je spojený aj výrazný rozvoj a upevnenie akademickej spolupráce medzi UK a PU. „Chcem vyjadriť poďakovanie pánovi rektorovi profesorovi Tomášovi Zimovi, pánovi prodekanovi profesorovi Janovi B. Lášekovi a pánovi prorektorovi profesorovi Janovi Roytovi za ich nesporný vklad do mnohostranných akademických, výskumných, vzdelávacích a ďalších kontaktov našich dvoch univerzít, iste najväčší od vzniku Prešovskej univerzity,“ vyzdvihol rektor Peter Kónya.

Spoluprácu oboch univerzít ocenil aj dosluhujúci rektor UK prof. Tomáš Zima. „Chcel by som sa poďakovať Prešovskej univerzite a pánovi rektorovi za toto vysoké univerzitné ocenenie, ktoré vnímam nie ako ocenenie mojej osoby, ale ocenenie veľmi úspešnej spolupráce medzi Univerzitou Karlovou a jej fakultami a fakultami Prešovskej univerzity. Tá sa v posledných rokoch veľmi intenzívne rozvíja v mnohých oblastiach, som rád, že stúpa vzájomná výmena študentov, pedagógov, ale aj spoločných projektov,“ uzavrel Zima.

Titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.) ako čestný titul je najvyšším ocenením udeľovaným akademickou inštitúciou poprednej osobnosti, ktorá svojim celoživotným dielom podstatne prispela k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, a to v oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo politiky, pričom svojim významom prekročila hranice štátu, v ktorom pôsobí a zaslúžila sa aj o rozvoj vzdelania v Slovenskej republike.

Anna Polačková
Foto: Viktor Zamborský