Skip to content
Menu
Menu

Prešovská univerzita pomáha svojim ukrajinským študentom a zamestnancom

Prešovská univerzita v Prešove (PU) vzhľadom na aktuálnu situáciu pripravila súbor opatrení s cieľom pomôcť zmierniť ťažkú situáciu, v ktorých sa ukrajinskí študenti a zamestnanci univerzity ocitli.

Na PU v tomto akademickom roku študuje 904 ukrajinských študentov, ktorým univerzita vyjadruje maximálnu podporu a súčasne vyhodnocuje ich aktuálne potreby. Tie, vzhľadom na svoje možnosti, aj promptne rieši v prostredníctvom konkrétnych opatrení.

Jedným z prvých krokov je vyčlenenie voľných ubytovacích kapacity svojich študentských domovov na dočasné ubytovanie rodinných príslušníkov študentov a zamestnancov univerzity. Ponuka bezplatného ubytovania je otvorená aj pre rodinných príslušníkov študentov a zamestnancov ďalších univerzít, i ostatných obyvateľov Ukrajiny.

V priebehu posledných dní bolo v študentských domovoch ubytovaných 14 rodinných príslušníkov, prevažne mladších súrodencov ukrajinských študentov, ako aj rodinných príslušníkov ukrajinských lektorov.

Študenti z Ukrajiny, ktorí sa ocitli v obzvlášť nepriaznivej sociálnej situácii môžu požiadať o jednorazové mimoriadne štipendium, pričom finančné prostriedky vo výške 150 eur budú študentom vyplatené v hotovosti.

Univerzita zároveň dotknutým ukrajinským študentom a zamestnancom ponúka ako podporu psychologickú poradňu. Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu za týmto účelom zriadila na Katedre manažérskej psychológie krízové centrum psychologickej pomoci a Psychologické poradenstvo ponúka aj Inštitút psychológie Filozofickej fakulty prostredníctvom svojho Poradensko-psychoterapeutickej ambulancie.

V gescii Inštitútu prekladateľstva a tlmočníctva Filozofickej fakulty sa zároveň študenti v spolupráci s organizáciami tretieho sektora zapájajú do komunitného tlmočenia pri aktivitách spojených s migráciou. Univerzita taktiež finalizuje databázu dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť pri tlmočení alebo s výučbou/doučovaním žiakov školopovinných ukrajinských detí. Aktuálne sa do danej výzvy prihlásilo 50 študentov.

Nezisková organizácia Universitaes Prešov, n.o., PU zriadila transparentný účet, na ktorý môžu darcovia prispievať svojimi finančnými príspevkami. Vyzbierané zdroje budú slúžiť ako finančná pomoc pre ukrajinských študentov univerzity, ktorí sa ocitli v tejto neľahkej situácii.

Nemenej dôležitým opatrením je aj zohľadnenie zhoršenej možnosti účasti študentov na výučbe. Vedenie univerzity poprosilo pedagogických zamestnancov o vyššiu mieru tolerancie v prípade neúčasti študentov na vyučovaní, či už z dôvodov ich zapojenia do  dobrovoľníckej činnosti, alebo z iných osobných dôvodov.

K pomoci ukrajinským študentom, ale aj ostatným obyvateľom Ukrajiny sa pridali i mnohí študenti a zamestnanci univerzity v podobe zapojenia sa do rôznych charitatívnych zbierok alebo dobrovoľníckej činnosti na hraničných priechodoch, kde aktívne vypomáhajú aj seminaristi Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove.

Univerzita taktiež zriadila jednotný kontaktný bod (ukrajina@unipo.sk) pre ukrajinských študentov a zamestnancov, na ktorý môžu adresovať svoje aktuálne požiadavky.

Anna Polačková