Skip to content
Menu
Menu

Prešovskí žiaci sa v jarných školách učili hrou

Prečítať článok

(pv) – Tri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov pripravili pre svojich žiakov jarné školy. Žiaci sa v nich učili hravou formou.

Pedagógovia a vychovávatelia zo ZŠ Važeckej si pre žiakov pripravili „važecké dobrodružstvá“ s rôznorodými vedomostno – zábavnými a kooperatívnymi aktivitami.

Učitelia na I. stupni využili bohatú paletu metód, napríklad rôzne didaktické a interaktívne hry, žiakmi vlastnoručne vyrobené stolové hry, vedomostné duely a súťaže. Najmenších účastníkov jarnej školy potešili aj tvorivé dielne či športové a pohybovo-eskimácke aktivity v exteriéri, ako napr. stavanie iglu, súťažné disciplíny v skoku do diaľky alebo v hode snehovou guľou.

 

Program vzdelávacích aktivít na II. stupni bol zas zostavený tak, aby vzbudil u žiakov zvedavosť, túžbu po poznaní a aby podporoval učenie sa v súvislostiach. Pozornosť bola venovaná najmä overovaniu teoretických vedomostí v praxi prostredníctvom pokusov a experimentov v rámci prírodovedných predmetov. Metódou CLIL nadobudli žiaci zaujímavé poznatky o rôznych krajinách sveta a diskutovali o významnom míľniku, pristátí Perseverance na planéte Mars. Atraktívne boli aj únikové miestnosti, tzv. escape rooms, ktoré vyžadovali aplikovanie nadobudnutých poznatkov z anglického jazyka. Vyučovanie žiakov 9. ročníka bolo prioritne zamerané na Testovanie 9 a prijímacie pohovory. Pobyt na čerstvom vzduchu si žiaci spríjemnili hraním bedmintonu.

V súčasnej pandemickej situácii si žiaci formou stolovej hry „Poplach! Vírus v Nižných Domasedoch!“ pripomenuli a objasnili dôležitosť sociálneho odstupu a dodržiavania protiepidemických opatrení. „Ďakujeme externej pani učiteľke, pánovi učiteľovi a takisto praktikantom z Prešovskej univerzity v Prešove za spoluprácu v rámci realizovania Jarnej školy. Ďakujeme aj našim pani učiteľkám, pánom učiteľom, pani vychovávateľkám a hlavne žiačkám a žiakom za úspešný týždeň nabitý hravým bádaním, pozitívnymi emóciami a zábavou,“ uviedla Mgr. Lenka Kobulská.

Na Šmeralovej sa pripravovali aj na testovanie

Jarná škola na ZŠ Šmeralova v Prešove bola určená pre žiakov 1. – 4. ročníka a pre deviatakov. Kým mali ostatní žiaci jarné prázdniny, 47 žiakov prvého stupňa nezaháľalo a prišlo do jarnej školy. V nej si zopakovali, čo sa počas dištančnej výuky naučili.

Žiaci na I. stupni si zopakovali učivo zábavnými hrami a rôznymi aktivitami. Deviataci sa do jarnej školy prihlásili s cieľom prípravy na Testovanie T-9 a na prijímacie pohovory na stredné školy. Prihlásilo sa 19 žiakov deviateho ročníka, a to najmä pre upevňovanie vedomostí a tiež aj chýbajúcu socializáciu a osobný kontakt počas dištančného vzdelávania.

Žiaci pracovali v skupinách po 5 žiakov a venovali sa matematike a slovenskému jazyku. Na hodinách tak vznikol priestor na uplatnenie individuálneho prístupu. Zo slovenského jazyka sa riešili variabilné čiastkové úlohy podľa priania prítomných žiakov (učitelia vysvetľovali najmä učivo, ktoré žiakom spôsobovalo ťažkosti).

Neskôr sa učiteľky spolu so žiakmi zaoberali komplexným riešením úloh so zameraním na literatúru, sloh, všetky roviny gramatiky, nevynímajúc čítanie s porozumením, ktoré obsiahlo všetky spomínané zložky jazyka. Jeden deň bol venovaný riešeniu úloh z testov na prijímacích pohovoroch na SŠ v Prešove z rokov 2017 a 2018. Okrem nadobudnutých a upevnených vedomostí si v posledný deň žiaci odnášali pracovné listy s úlohami na precvičovanie učiva.

Na Lesníckej konzultovali problémové učivo

Zo ZŠ Lesníckej sa takmer dve desiatky žiakov deviateho ročníka počas jarných prázdnin rozhodlo po niekoľkomesačnej odmlke využiť možnosť opäť zasadnúť do školských lavíc. Žiaci a žiačky sa opäť stretli so svojimi spolužiakmi, utužili vzťahy v školskom kolektíve a opäť si pripomenuli pravidelné pracovné návyky, vrátane vstávania do školy.

Žiaci mali možnosť odkonzultovať s vyučujúcimi problémové úlohy a učivo, ktoré je potrebné pre úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov na stredné školy. Na slovenčine u nich vzbudila najviac záujmu syntaktická stránka jazyka, v rámci ktorej mali množstvo otázok. V matematike si pozornosť vyslúžili slovné úlohy či výpočty obsahov a objemov špecifických útvarov, ako sú ihlany, valce či kužele. Angličtinu tradične sprevádzali otázky z oblasti gramatiky.

„ZŠ Lesnícka sa aj napriek náročnému obdobiu snaží podať pomocnú ruku žiakom aj ich rodičom, aby bol prechod na stredné školy čo najbezproblémovejší,“ uviedol Mgr. Dominik Verešpej.

 

Foto: presov.sk