Skip to content
Menu
Menu

Prieskum na stredných školách odhalí ich digitálnu pripravenosť

Na 65 stredných odborných školách a gymnáziách v troch krajoch na Slovensku sa začal rozsiahly zber údajov pod záštitou expertov Svetovej banky. Cieľom prieskumu, ktorý sa realizuje v rámci iniciatívy na podporu dobiehajúcich regiónov (Catching-up Regions), je zmapovať aktuálny stav využívania informačných technológií a digitálnych prostriedkov vo vzdelávaní. Získané dáta poslúžia na tvorbu nových investičných projektov a podporných programov pre žiakov a digitálne tímy škôl.

Catching-up Regions (CuRI) je iniciatíva, ktorej zámerom je dosiahnuť rýchlejšie dobiehanie regiónov členských krajín Európskej únie. Jednou z oblastí, v ktorej Svetová banka vníma veľkú príležitosť pre tri zapojené slovenské regióny, je podpora digitálnej transformácie stredného a odborného školstva.

„Štúdia Inštitútu vzdelávacej politiky pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR publikovaná v roku 2022 odhalila, že v troch dobiehajúcich regiónoch je miera vybavenosti škôl digitálnou technikou medzi 66 až 75 %. Toto číslo je v kontraste s 12- 14% digitálnymi učebňami z celkového počtu učební v týchto regiónoch. Ešte väčší kontrast je viditeľný v iba 5-8% učební vybavených modernými nástrojmi na digitálnu podporu spolupráce, kreativity a skúmania,“ vysvetlil Štefan Chudoba zo Svetovej banky.

Digitalizácia podľa jeho slov nie je len o technológiách, ale tiež o pedagogických a nepedagogických pracovníkoch, ich digitálnych zručnostiach, ako aj o zavádzaní digitalizácie do vzdelávania, v čom slovenské regióny stále zaostávajú. „Digitalizácia vzdelávania, ako aj procesu vyučovania má veľký potenciál výrazne zlepšiť výsledky vzdelávania a zlepšiť jeho efektivitu. Na to, aby sme vedeli správe nastaviť priority v tejto oblasti, musíme poznať digitálnu vyspelosť relevantných hráčov v regionálnom

školstve. Aj z toho dôvodu na vybraných stredných školách na Slovensku realizujeme v priebehu februára a marca cielený zber údajov,“ doplnil Martin Džbor, konzultant Svetovej banky, ktorý zastrešuje oblasť digitalizácie.

Prieskum pre pedagógov, aj vedenia škôl

Prieskum sa realizuje na 65 stredných školách v troch krajoch. Z Prešovského samosprávneho kraja bolo vybraných 16 stredných odborných škôl (SOŠ) a 6 gymnázií, z Košického samosprávneho kraja sa do zberu dát zapojí 19 SOŠ a 4 gymnáziá. V Banskobystrickom samosprávnom kraji sa digitálna zrelosť mapuje na 14 SOŠ a 6 gymnáziách. Informácie v oblasti digitalizácie sa na školách získavajú prostredníctvom dotazníkov. Prvý, je určený pre učiteľov stredných škôl a je zameraný na prácu s digitálnymi zdrojmi, digitálne hodnotenie výkonu žiaka, ich podporu v digitálnej výučbe a učení, na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov, ale aj ochranu údajov.

Druhý dotazník, adresovaný vedeniu škôl a digitálnym koordinátorom stredných škôl, sa orientuje na stav digitálnej infraštruktúry, úroveň digitálnych znalostí a zručností školy, hodnotenie pokroku digitalizácie a jeho prínosy na vzdelávací proces na škole. Identifikovať bude taktiež prekážky a výzvy efektívneho využívania digitálnych nástrojov na vyučovanie a učenie v príslušnej škole.

„V tejto oblasti si tím expertov Svetovej banky kladie za cieľ zvýšiť povedomie o digitalizácii, o možnostiach rôznych moderných metód a techník na digitálnu podporu učenia a učenia sa, ako aj o výhodách zavedenia role digitálneho koordinátora na školách,“ uviedol Džbor.

Podľa Inštitútu vzdelávacej politiky totiž iba približne každá desiata škola v dobiehajúcich regiónoch disponuje rolou digitálneho koordinátora, ktorý by sa téme venoval systematicky.

Získané údaje budú mať široké využitie

Digitálny prieskum bude na školách prebiehať do polovice marca, následne ho obohatia diskusie s časťou respondentov, pričom analýza údajov by mala byť známa v apríli tohto roka. „Získané údaje budú vhodnou platformou pre zladenie priorít ministerstva školstva a samosprávnych krajov na jednej strane a prioritami a potrebami zamestnávateľov na strane druhej. Odporúčania bude možné využiť aj pri príprave verejných politík a stratégií v oblasti celoživotného vzdelávania,“ priblížil širší zámer Štefan Chudoba. Podľa neho dáta poslúžia aj na návrh investičných balíčkov pre projektové výzvy, zamerané na kľúčové školy a ich podporu v oblasti digitálnej transformácie, ako aj na hodnotenie a motiváciu nielen škôl, ale i špičkových učiteľov.

Catching-up Regions je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR a príslušného samosprávneho kraja. Do iniciatívy bol v roku 2018 pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, v roku 2019 sa do projektu zapojil Banskobystrický a v roku 2020 Košický samosprávny kraj. CuRI do stredného odborného školstva v regióne prináša komplexný systém a dôležité zmeny vedúce k modernizácii, podpore inovácií a zlepšeniu kvality odborného vzdelávania, ale aj k podpore marginalizovaných rómskych komunít.

Anna Polačková
PR konzultantka Svetovej banky
Ilustračné foto: SPŠE Prešov