Skip to content
Menu
Menu

Projektová dokumentácia na modernizáciu vozovne DPmP už pozná svojho autora

Prečítať článok

Súťaž na spracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne – projektová dokumentácia“ už pozná svojho víťaza. Dopravný podnik mesta Prešov (DpmP) začiatkom februára 2022 uzavrel Zmluvu o dielo na dodávku projekčných, inžinierskych a iných súvisiacich služieb s víťazom verejného obstarávania, ktorým sa stalo Združenie MUZ PREŠOV. Vedúcim členom tohto združenia je bratislavská spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a. s. a druhým členom je prešovská spoločnosť ISPO, spol. s  r. o., inžinierske stavby.

V rámci diela budú spracované čiastkové dokumentácie v týchto stupňoch:

 • Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ)
 • Posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie
 • Dokumentácia meračských prác (DMP)
 • Dokumentácia stavebno-technického a inžiniersko-geologického prieskumu (DSTIGP)
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)
 • Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
 • Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)
 • Dokumentácia pre výber zhotoviteľa (DVZ)

Celková hodnota zákazky je 791 840,00 € bez DPH, pričom až 95% z tejto sumy bude financovaných pomocou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zvyšných 5% pokryje DPMP, a. s. z vlastných zdrojov. Lehota na vypracovanie jednotlivých častí diela sa pohybuje od 3 do 6 mesiacov (v závislosti od jednotlivých častí diela) od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. výzvy objednávateľa (DPMP, a.s.). Súčasťou diela je aj autorský dozor.

Dôležitá modernizácia technického zázemia

V ďalších rokoch bude nasledovať samotná modernizácia trolejbusovej časti vozovne. Ide o veľmi náročnú stavbu obrovských rozmerov, a preto môžeme s istotou povedať, že sa bude jednať o najväčší investičný a stavebný míľnik v histórii DPmP, a. s. za posledné desaťročia.

Vozovňa DPmP bola postavená na počiatku 60. rokov minulého storočia, pričom z veľkej časti je jej vybavenie pôvodné. V uplynulých rokoch tu prebehli iba kozmetické úpravy v podobe výmeny brán, okien, či strešných svetlíkov.

V období posledných piatich rokov sme obstarali až 25 nových trolejbusov a čoskoro by k ním pribudne ďalších 10 s pomocným batériovým pohonom. Naše súčasné technické zázemie je pre tieto moderné stroje absolútne nevhodné – podlaha je tvorená z drevených klátikov, montážne jamy majú hĺbku iba 1,2 metra, dielne trolejbusov nie sú prejazdné a trolejbusy do nich musia cúvať, nemáme k dispozícii ani temperované garážové priestory, čo spôsobuje problémy najmä v zime a celkové technické a sanitárne vybavenie je zastarané a nevhodné aj pre samotných pracovníkov.

 Čo nás v rámci modernizácie čaká?

 • prístavba a nadstavba objektu vozovne a oprava strechy,
 • výmena všetkých podláh v halových a dielenských častiach a nové pracovné kanály,
 • výmena všetkých dvier, vrát a okien; automatické otváranie vrát na dielni,
 • vymaľovanie všetkých vnútorných priestorov,
 • výmena sanitárneho zariadenia, kúrenia, vzduchotechniky, rozvodov elektriny a osvetlenia,
 • vybudovanie nového zázemia pre údržbu,
 • vybudovanie prípojky a preložka kanalizácie,
 • vybudovanie garáže pre 20 klasických trolejbusov,
 • vybudovanie garáže pre 35 parciálnych trolejbusov,
 • dobudovanie trolejového vedenia vo vozovni aj so systémom automatického stavania cesty.

Modernizáciou prejdú údržbové dielne trolejbusov, umyváreň vozidiel, klampiarska a zámočnícka dielňa, kotolňa, elektrorozvodňa, mechanické a elektromechanické dielne, kancelárie majstrov, či dielňa údržby pneumatík a akumulátorovňa.

V rámci projektu taktiež počítame s výstavbou štvrtej meniarne pre trolejbusovú prevádzku, ktorá bude umiestnená v areáli vozovne. V najbližších rokoch plánujeme rozšíriť trolejbusovú sieť o nové úseky a taktiež rozšíriť počet trolejbusov. Súčasné tri meniarne takúto záťaž kapacitne nezvládnu, a preto je potrebné najprv zabezpečiť funkčné napájanie siete.

Zdroj: presov.sk
Foto: DPmP