Skip to content
Menu
Menu

PSK ukončil druhú etapu modernizácie ciest v Pieninách

Vďaka cezhraničnej spolupráci Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa na slovenskej strane Pieninských národných parkov zrekonštruovalo ďalších takmer 22 kilometrov ciest. Modernizácia cestných úsekov v okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa si vyžiadala investície v celkovej výške vyše 3,6 mil. eur.

Predmetom stavebných prác na Zamagurí v rámci 2. etapy projektu „Modernizácie cestného spojenia Pieninských národných parkov“ boli rekonštrukcie ciest II/542 Slovenská Ves – Spišská Stará Ves v dĺžke 11,046km a II/543 Haligovce-Spišská Stará Ves v dĺžke 10,806 km, ktoré sa pred hraničným prechodom Lysá nad Dunajcom spájajú a smerujú do Poľska. Stavba bola realizovaná v katastroch obcí Haligovce, Lechnica, Červený Kláštor, Majere, Spišská Stará Ves, Slovenská Ves, Spišské Hanušovce a Matiašovce.

„Pieniny si zaslúžili rekonštrukciu svojich ciest a ja som rád, že sa nám druhú etapu tohto veľkého cestného projektu, ktorý je dôležitý z pohľadu cestovného ruchu, spojenia nášho kraja s Malopoľským vojvodstvom, ale aj príchodu investorov do tohto regiónu, podarilo doviesť do úspešného konca. Zmodernizovali sme tu takmer 22 kilometrov súvislých úsekov ciest a Zamagurie tak dostalo to, čo mu právom patrí, zlepšenie podmienok cezhraničnej infraštruktúry a lepšiu dostupnosť tohto atraktívneho prostredia. Žijú tu ľudia, ktorí cestujú za prácou a deti do školy, ale je tu aj veľké množstvo turistov, ktorí prišli po týchto cestách autami, autobusmi či bicyklami a tí určite potrebujú svoj komfort,“ vyjadril sa počas slávnostného odovzdania zrekonštruovaných úsekov predseda PSK Milan Majerský.

Celkový objem finančných prostriedkov, ktorý bol vynaložený na modernizáciu ciest v rámci 2. etapy projektu, predstavuje vyše 3,4 mil. eur, z toho je viac ako 2,85 mil eur z programu Interreg a takmer 570-tisíc eur z kapitálových výdavkov SÚC PSK. Rekonštrukčné práce zahŕňajú modernizáciu úsekov ciest s úpravou ich podložia, výmenou asfaltových vrstiev vozovky a jej konštrukcie. Rekonštrukciou prešiel tiež most 543-016, na ktorom sa vymenili poškodené mostné závery, zrekonštruovali rímsy, sanovalo bezpečnostné zariadenia a vykonala ochrana stredového piliera.

„V rámci prác sa vykonala i rekonštrukcia 18 priepustov a stabilizácia cesty II/543 s použitím kombinovaného systému mikropilótovej steny, pričom práce na zosuvoch si vyžiadali aj výstavbu oporného múru. Zrekonštruované úseky ciest majú nové zvislé a vodorovné dopravné značenie, smerové koly a zvodidlá, na  priechode pre chodcov v obci Červený Kláštor pribudli bezpečnostné elementy,“ doplnil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.

Opravou prešli aj mostné objekty – most cez Lekencov potok v obci Haligovce, cez potok pred obcou Červený Kláštor Kúpele, cez potok Lipník Červený Kláštor Kúpele a potok Lechničanka za obcou Červený Kláštor a most pred Spišskou Starou Vsou. Doplňujúce stavebné práce si po zime vyžiadali ďalšie dva mostné objekty, ktoré boli dofinancované z vlastných zdrojov PSK vo výške vyše 213-tisíc eur.

Na ukončenú 2. etapu projektu Modernizácie cestného spojenia Pieninských národných parkov plynule nadväzuje posledná, 3. etapa projektu, ktorá má zavŕšiť odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov na cestách II/542 a II/543. S jej realizáciou sa na úseku II/543 Hniezdne – Spišská Stará Ves (Hniezdne – Kamienka) začalo v decembri 2020.

Do konca roka by sa tu malo zmodernizovať takmer 3,7 km ciest, na úseku vystavať dva priepusty a zrekonštruovať jeden most, a to v rozpočtovom náklade spolu takmer 820-tisíc eur.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK
Foto: PSK