Skip to content
Menu
Menu

PSK získal od štátu takmer 5 miliónov eur na skvalitnenie stredných škôl

Projekt prinesie prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce

Prešovský samosprávny kraj (PSK) začína v týchto dňoch s realizáciou národného projektu zameraného na zlepšenie kvality stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválil župe na tento účel nenávratný finančný príspevok vo výške takmer päť miliónov eur.

Projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ je jedným z prvých výstupov Iniciatívy Catching up Regions (CURI) v komponente „Zvyšovanie kvality a efektívnosti stredoškolského vzdelávania v PSK“. Zároveň ide o prvý národný projekt v rámci operačného programu Ľudské zdroje v prioritnej osi Vzdelávanie, kde prijímateľom je samosprávny kraj.

Do projektu je zapojených päť stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok, SOŠ polytechnická A. Warhola Medzilaborce, SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa, SOŠ elektrotechnická Poprad-Matejovce, Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej Prešov.

Za 41 mesiacov sa na týchto školách zrealizujú aktivity zamerané na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Tiež sa inovujú školské vzdelávacie programy, ktoré budú reflektovať na aktuálne potreby regionálneho trhu práce.

Hlavným cieľom projektu je totiž prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce, a tým aj zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania. Projektom sa tiež podporí vznik partnerstiev medzi strednými odbornými školami a zamestnávateľmi. Zároveň sa skvalitní tvorba stratégií a vzdelávacích politík na úrovni regionálnej samosprávy PSK.

„Ak chceme naše školstvo posunúť na európsku úroveň, musíme sa zamerať nielen na zveľaďovanie budov, ale pracovať aj s ich najdôležitejšou zložkou, a tou sú ľudia. Teší ma, že vďaka tomuto projektu zabezpečíme kvalitné vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, a zároveň prepojíme vzdelávanie s reálnymi potrebami trhu práce prostredníctvom inovácií a školských vzdelávacích programov. Samozrejme, investície pôjdu aj do materiálno-technického vybavenia zapojených škôl a do aktivít, ktoré zatraktívnia odborné školy. Nemôžeme mať totiž v regióne len samých gymnazistov, pretože onedlho nám nebude mať kto upiecť chlieb “ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Očakávaným výsledkom projektu je aj vytvorenie poradného orgánu Odboru školstva PSK. Priniesť by mal analýzy a metodické usmernenia, ktoré budú mať odporúčací charakter pri inovácií školských vzdelávacích programov aj pre ďalšie školy na území PSK. Župa chce pokračovať v modernizáciách a skvalitniť tak celú sieť škôl a školských zariadení.

 

Ivana Ondriová
Oddelenie komunikácie a propagácie