Skip to content
Menu
Menu

Stredné odborné školy navštívili experti Svetovej banky

Prečítať článok

Štyria experti Svetovej banky navštívili 15 stredných odborných škôl (SOŠ) v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK), ktoré sú zapojené do iniciatívy Catching-Up Regions (CuRI) na podporu dobiehajúcich regiónov. Vďaka nej bude vo vybraných školách v rámci prvej etapy do konca roka 2023 preinvestovaných takmer 40 miliónov eur.

Úspešná iniciatíva CuRI, do ktorej PSK vstúpilo v roku 2018, začala svoj štvrtý rok realizácie. Jednou z jej priorít je oblasť stredného odborného vzdelávania a prípravy, ktorá je považovaná za hnací motor pre ekonomický rozvoj regiónu. „Pokiaľ sa stredné odborné školstvo nebude rozvíjať a reagovať na potreby trhu, región bude naďalej zaostávať. Naopak, ak budú mať regióny dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá vzíde zo stredných odborných škôl, dokáže udržať a prilákať nielen domáce, ale aj zahraničné firmy,“zdôraznila konzultantka Svetovej banky pre školský komponent Helena Virčíková.

Za štyri roky sa tak v kraji výrazne modernizuje stredné odborné školstvo, prepájajú sa školy a zamestnávatelia, aby tak mohli reagovať na potreby trhu práce. „Oceňujeme angažovanosť Svetovej banky i Európskej komisie, ktorá nám významne pomáha zlepšovať a zatraktívňovať v kraji naše stredné školstvo. Investujeme do opráv, zveľaďovania školských budov, ale aj do ľudí a vzdelávacích programov, ktoré takto vieme prepojiť s kvalitnou prípravou našich študentov pre prax,“ uviedol v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.

Systémové zmeny na školách si vyžadujú komunikáciu a poradenstvo

Skúsenosti, ale aj problémy škôl s realizáciou projektov boli predmetom návštevy expertov Svetovej banky, ktorí sa spolu so zástupcami PSK v priebehu troch dní stretli s vedením 15 SOŠ. Najvýraznejšie výsledky dosahujú školy, ktoré boli vybrané ako pilotné v rámci prvej etapy iniciatívy. Ide o Spojenú školu na ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove, Spojenú školu v Medzilaborciach, SOŠ elektrotechnickú Poprad-Matejovce, SOŠ agropotravinársku a technickú v Kežmarku a Spojenú škola v Starej Ľubovni. Práve na uvedených školách sa vďaka CuRI buduje školská infraštruktúra, vzdelávajú pedagogickí a odborní pracovníci, inovujú sa obsahy vzdelávania, zlepšuje sa ich materiálno-technické vybavenie a zároveň sa podporuje spolupráca so zamestnávateľmi.

„Sme nesmierne radi, že naša škola sa mohla zapojiť do iniciatívy CuRI, čo ju posunulo na úroveň 21. storočia. Popri výraznej modernizácii školy sme zároveň kompletne prekopali ponuku učebných odborov, preškolili sme našich pedagógov, ale posunuli sme sa aj v oblasti marketingu,“ priblížila Jarmila Savčaková, riaditeľka Spojenej školy v Medzilaborciach, v ktorej bolo doposiaľ preinvestovaných 2,2 mil. eur. „V oblasti vzdelávania je dôležitý celkový manažment zmeny. Investície do technického vybavenia školy bez toho, aby sme realizovali aj tzv. mäkké aktivity, by boli nepostačujúce. Tie majú zmysel len vtedy, ak sa mení celkové myslenie a práca so študentmi,“vysvetlila Andrea Hagovská zo Svetovej banky.

„Vďaka lepším materiálnym podmienkam a odborným vzdelávaniam dokážeme lepšie pripraviť budúcich absolventov jednotlivých odborov na lepšie uplatnenie sa na trhu práce, možno v spolupráci so zamestnávateľmi aj priamo u nich, čo by bolo vynikajúce,“ povedal na stretnutí riaditeľ Spojenej školy v Starej Ľubovni Ján Bondra, ktorý ocenil aj zapojenie zamestnávateľov do tvorby obsahu učiva na škole.

V rámci iniciatívy sa zároveň podporili aj malí a strední podnikatelia spolupracujúci so SOŠ v regióne. Finančná podpora z európskych fondov vo výške 10,6 mil. eur im umožnila zakúpiť  moderné stroje, ktoré prispievajú k rozvoju ich výroby a zároveň slúžia žiakom na praktické vyučovanie. 

Konzultanti Svetovej banky v regióne navštívili aj župné školy z druhej etapy, pre ktoré sú spracovávaná projektové zámery na modernizáciu priestorov a materiálno-technického vybavenie pre praktické vyučovanie za viac ako 18 mil. eur. Ide o SOŠ zo Svidníka, Bardejova, Vranova nad Topoľov, Starej Ľubovne, Popradu, Svitu, Humenného a tri stredné odborné školy v Prešove. Na stretnutí s vedením škôl spoločne diskutovali o duálnom vzdelávaní, o aktuálnych potrebách i problémoch školy, ale tiež o podpore marginalizovaných rómskych komunít v procese vzdelávania. Zároveň vyzdvihli nasadenie kapacít PSK pri spolupráci so SOŠ, vrátane jeho projektového tímu.

Catching-up Regions (CuRI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR a príslušného samosprávneho kraja. Do iniciatívy bol v roku 2018 pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, v roku 2019 Banskobystrický samosprávny kraj a v roku 2020 sa do iniciatívy CuRI zapojil aj Košický samosprávny kraj.

Anna Polačková
konzultantka Svetovej banky
školský komponent