Skip to content
Menu
Menu

Uverejnenie odpovede k článku zverejnenému dňa 14. 9. 2020 pod názvom Zdenko Krajčír: Problém základnej školy v Rokycanoch treba uviesť na pravú mieru.

Uverejnenie odpovede k článku zverejnenému dňa 14. 9. 2020 pod názvom Zdenko Krajčír: Problém základnej školy v Rokycanoch treba uviesť na pravú mieru.


Vyjadrenie odvolanej riaditeľky ZŠ Rokycany, Mgr. Ivety Markovičovej:

Základná škola, Rokycany 46 vznikla ako dôsledok zrušenia spoločného školského obvodu pre obec Rokycany. Ten bol zrušený uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/12/2017 dňa 9. 12. 2017, a to k 30. 6. 2018. Vzniknutú situáciu riešil v spolupráci s MŠVVaŠ SR vtedajší starosta obce, J. Kovalik, žiadosťou o zaradenie Základnej školy, Rokycany 46 do siete škôl. Škola bola zaradená do siete Rozhodnutím č. 2018/4503:6-10H0 z 19. 6. 2018, ktoré neobmedzuje školu vo vzdelávaní v určitých ročníkoch, t. j. neurčuje to, či ide o plnoorganizovanú alebo neplnoorganizovanú školu.

Všeobecne záväzné nariadenie vydané obcou Rokycany, aby boli žiaci vo veku druhého stupňa ZŠ prijatí do ZŠ s MŠ Bajerov, ako uvádza Zdenko Krajčír, neexistuje.

Na zasadnutí OZ 1.6.2020 bol predložený návrh na organizáciu šk. roka 2020/2021 Základnej školy, Rokycany 46 s uvedením pokračovania vo vzdelávaní žiakov v 5. ročníku a tiež o zaradení zapísaných žiakov do nultého ročníka na základe odporúčaní CPPPaP Prešov. Návrh organizácie v školskom roku 2020/2021 bol predložený  osobne každému prítomnému poslancovi i starostovi. Návrh organizácie bol zaevidovaný na obecnom úrade dňa 1. 6. 2020.

9. 7. 2020 návrh na organizáciu šk. roka bol tiež prerokovaný na zasadnutí Rady školy ZŠ, Rokycany 46, kde boli prítomní aj 2 členovia delegovaní obcou. Zástupcovia obce k predloženému návrhu nevyjadrili pripomienky.

Podľa § 22 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. po zaradení školy alebo školského zariadenia do siete vydá zriaďovateľ zriaďovaciu listinu školy alebo školského zariadenia.

Obsah a náležitosti zriaďovacej listiny upravujú dva zákony – zákon č. 596/2003 Z. z. a zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zriaďovateľ má povinnosť vydať škole alebo školskému zariadeniu zriaďovaciu listinu.

V prípade, ak nastane zmena v údajoch v zriaďovacej listine, zriaďovateľ musí vykonať zmenu zriaďovacej listiny. Zmeny údajov v zriaďovacej listine sa vždy vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine, no zmena nebola uskutočnená.

20.7.2020 na svojom zasadnutí OZ jednomyseľne odsúhlasilo uznesením predložený návrh organizácie šk. roka 2020/2021 a jednomyseľne tiež prijalo uznesenie, ktorým určilo zmeniť dodatkom  zriaďovaciu listinu ZŠ, Rokycany 46 v bode určujúcom druh a typ školy z neplnoorganizovanej na plnoorganizovanú školu, ktorý bol rozporný s bodom o opise činnosti v zmysle rozhodnutia o zaradení do siete škôl. Dané uznesenie bolo starostom podpísané, no zmena nebola uskutočnená.

Pri zaradení nultého ročníka do organizácie školského roka 2020/2021 bolo postupované podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

V závere možno podotknúť, že na základe uvedeného nešlo o svojvoľné konanie, ale konanie v najlepšom záujme detí. O právoplatnosti či neprávoplatnosti odvolania z funkcie riaditeľa školy rozhodne súd.

Mgr. Iveta Markovičová, odvolaná riaditeľka ZŠ, Rokycany 46


Vyjadrenie Branislava Gröhlinga, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vážený pán starosta,

zasielame Vám stanovisko ohľadne situácie v Základnej škole Rokycany, o ktoré ste nás žiadali listom č. 1670/2020 zo dňa 3.9.2020:

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. ,,Základné školy sa členia na tieto typy:
a/ základnú školu so všetkými ročníkmi (ďalej len „plnoorganizovaná základná škola”),
b/ základnú školu, ktorá nemá všetky ročníky {ďalej len „neplnoorganizovaná základná škola”).”.

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že na to, aby bola základná škola „neplnoorganizovanou” je postačujúce, aby nemala hoci aj jeden ročník. Teda aj škola, ktorá má päť ročníkov je neplnoorganizovanou.

Rozhodnutie č. 2018/4503:6-l0H0 z 19. 6. 2018 o zaradení Základnej školy, Rokycany 46 do siete typ základnej školy (t. j. to, či ide o plnoorganizovanú alebo neplnoorganizovanú) neuvádza, teda neobmedzuje základnú  školu vo vzdelávaní  v určitých ročníkoch, ale je všeobecné vo vzťahu k základnej škole ako druhu školy.

Podľa § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. ,,Zriaďovacia listina školy alebo školského zariadenia obsahuje… názov školy alebo školského zariadenia vylučujúci možnosť zámeny s  názvom iných právnických osôb, druh a typ, jej sídlo (adresa) a identifikačné číslo,”.

Zriaďovacia listina v bode 2 obsahuje údaj „základná škola s ročníkmi prvého stupňa (neplnoorganizovaná základná škola)”.

Podľa § 22 ods. 2 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. ,,Zriaďovacia listina školy alebo školského zariadenia obsahuje… vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, pre ktoré sa škola alebo školské zariadenie zriaďuje, a tomu zodpovedajúci predmet činnosti,”.

Zriaďovacia listina v bode 7 obsahuje údaj „Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (prvý stupeň základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (druhý stupeň základnej školy).”.

Z citovaných ustanovení vyplýva, že obsahom zriaďovacej listiny je aj vzdelávanie na druhom stupni. Preto sa nemožno stotožniť s Vaším vyjadrením v liste z 2. 9. 2020, kde uvádzate, že riaditeľka školy sa mala „pridržiavať doteraz platnej zriaďovacej listiny”.

Podľa nám zaslanej zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva riaditeľka školy predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva konaného 20. 7. 2020 materiál „Návrh na  organizáciu ZŠ v školskom roku 2020/2021″, ktorý obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo. Tento návrh nám bol zaslaný (uvádzame ho v prílohe) a vyplýva z neho, že od školského roka 2020/2021 sa počítalo aj so žiakmi v piatom ročníku.

Na rokovaní obecného zastupiteľstva ste boli podľa zápisnice prítomný aj Vy ako starosta obce. Preto sa nemožno stotožniť ani s Vašim vyjadrením v liste z 2. 9. 2020, podľa ktorého riaditeľka školy postupovala „svojvoľne, bez oboznámenia zriaďovateľa”.

Zo zap1snice vyplýva zároveň jedna nejasnosť – podľa textu prijatého uznesenia obecné  zastupiteľstvo súhlasí so zmenou ,,z neplnoorganizovanej na plnoorganizovanú školu v zmysle rozhodnutia o zaradení do siete  škôl”. Ako bolo uvedené vyššie,  plnoorganizovanou školou je taká, ktorá má všetky ročníky, zároveň  rozhodnutie o zaradení typ základnej školy neuvádza a zriaďovacia listina už umožňuje vzdelávanie v druhom stupni, ako sme už uviedli vyššie.

Napokon, vzhľadom na to, že podľa prijatého uznesenia malo dôjsť k zmene zriaďovacej listiny, skutočnosť, že k dodatku podľa  dostupných  informácií doposiaľnedošlo, možno vnímať skôr ako nečinnosť starostu obce. Aj v tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že zabezpečovanie vzdelávania v druhom stupni zriaďovacia listina obsahuje v bode 7 už  v súčasnosti. Preto úpravu bodu 2 možno považovať skôr za vzájomné zosúladenie jednotlivých častí zriaďovacej listiny.

Vážený pán starosta,

žiadam Vás, aby ste rešpektovali naše stanovisko a vyriešili problematickú situáciu vo Vašej obci. Je v záujme všetkých zúčastnených, aby výchovno-vzdelávací proces prebiehal  bezproblémovo a plynulo.