Skip to content
Menu
Menu

V troch župných školách sa preinvestuje vyše 18,2 miliónov eur

Prečítať článok

Prešovský samosprávny kraj (PSK) uspel v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov „Catching-up Regions“ s ďalšími projektami zameranými na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy na školách. Konkrétne na troch svojich stredných školách v Prešove, Poprade a Starej Ľubovni preinvestuje viac ako 18,2 mil. eur z európskych peňazí. Prostriedky sa využijú na materiálne dovybavenie, vybudovanie moderných odborných pracovísk i zvýšenie energetickej hospodárnosti haly praktického vyučovania.

Nenávratný finančný príspevok (NFP) z Integrovaného operačného programu (IROP) získali tri školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Spojená škola v Starej Ľubovni (elokované pracovisko Lomnička), SOŠ elektrotechnická v Poprade-Matejovciach a Spojená škola Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Celková schválená suma predstavuje 18,2 mil. eur a je určená na realizáciu projektov zameraných na zlepšenie ich vzdelávacej infraštruktúry.

Som rád, že sa nám v rámci schvaľovacieho procesu v žiadostiach o nenávratný finančný príspevok z IROP-u podarilo znovu uspieť. Ide o významný balík peňazí, ktorý výrazným spôsobom skvalitní naše školské objekty, ich dielne, laboratóriá či učebne a tým aj samotný vzdelávací proces. Keď chceme mať školy európskeho charakteru, ktoré napredujú a ďalej sa rozvíjajú, aby ponúkali našim žiakom maximum a dobre ich pripravili pre trh práce a budúcnosť, musíme pre to niečo urobiť. Teší ma, že sme na dobrej ceste to dosiahnuť,“ vyjadril sa v súvislosti so schválenými žiadosťami o NFP pre tri župné školy predseda PSK Milan Majerský.

V Spojenej škole v Starej Ľubovni sa financie použijú na výstavbu nového objektu elokovaného pracoviska školy v obci Lomnička, ktorý bude mať moderné priestorové a dispozičné riešenie. Nová budova bude zároveň slúžiť ako náborové centrum pre propagáciu, marketing, ako aj pre účely rôznych školení, prednášok či kurzov.

V rámci materiálno-technického dovybavenia na elokovanom pracovisku pribudnú nové zariadenia, nástroje a príslušenstvo pre stavebnú výrobu, vybavenie informačno-komunikačných technológií (IKT), zariadenia na premiestňovanie materiálu či nástroje a príslušenstvo na spracovanie dreva. Škola bude mať tiež nové príslušenstvo na obrábanie a úpravu pôdy i zelene, elektrocentrálu a peletovaciu linku. Celkové oprávnené výdavky projektu tejto školy boli schválené vo výške viac ako 2,8 mil. eur.

V Strednej odbornej škole elektrotechnickej Poprad-Matejovce sa vybuduje nový objekt pre praktické vyučovanie, ktoré bude predstavovať ucelený komplex s teoretickými a praktickými učebňami, športovým a ubytovacím zázemím. Škola sa technicky a materiálne dovybaví automatickou montážnou linkou so softvérovým vybavením, číslicovo riadenými kovoobrábacími CNC strojmi, IKT technikou, meracími prístrojmi a príslušenstvom pre fotovoltaiku i prístrojmi pre výrobu transformátorov na osadzovanie a spájkovanie. Celkové oprávnené výdavky projektu v popradskej škole predstavujú vyše 8 mil. eur.

V Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove sa finančné zdroje EÚ využijú na prestavbu haly praktického vyučovania, rekonštrukciu telocvične a rozvodov, ako aj na modifikáciu a terénne úpravy areálu školy. Vďaka tomu získa moderný, efektívny a hlavne kvalitný priestor na vzdelávanie a prípravu svojich žiakov. V škole sa dovybaví elektrotechnické laboratórium a dielne pre elektrotechniku, učebne pre metrológiu, strojárske dielne odborného výcviku, ako aj dielne pre programovanie, pneumatiku a hydrauliku. Celkové oprávnené výdavky na investičné akcie v tejto spojenej škole boli schválené vo výške viac ako 7,4 mil. eur.

„Projekty sú výsledkom spolupráce operačných programov Integrovaný regionálny operačný program,  Operačný program Ľudské zdroje a Operačný program Integrovaná Infraštruktúra. Vďaka nim je možné vystavať nové budovy, vzdelávať zamestnancov škôl, získať moderné materiálno-technické vybavenie a zároveň úzko prepájať školy a zamestnávateľov s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania prípravy v PSK a jeho zosúladenia s potrebami trhu práce,“ dodal M. Majerský.

Prešovský kraj sa venuje zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania a prípravy na svojich školách už od roku 2018. Ide o jeden z hlavných komponentov spomínanej iniciatívy Európskej komisie a Svetovej Banky Catching-Up Regions.

Lea Heilová