Skip to content
Menu
Menu

V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je aktuálne 68 stredných škôl

Prešovský samosprávny kraj má po posledných optimalizačných opatreniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 68 stredných škôl a štyri školské zariadenia. Výsledky optimalizačného procesu PSK  priniesli zmeny v okresoch Prešov, Medzilaborce, Levoča, Stropkov, Poprad a čiastočne aj Humenné, kde došlo k zrušeniu jedného školského internátu. Do lavíc župných stredných škôl v aktuálnom školskom roku zasadlo vyše 22-tisíc žiakov, z toho viac ako 6 100 do prvých ročníkov.

Počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je aktuálne 68, z toho je 14 gymnázií a jedna športová škola, čo je o štyri menej  oproti školskému roku 2020/2021. Vyplýva to zo záverov ďalších racionalizačných opatrení, ku ktorým prešovská župa pristúpila v predchádzajúcom školskom roku v šiestich okresoch kraja a ktoré sú platné s účinnosťou od 1. septembra 2021.

V okrese Prešov sa SOŠ podnikania spojila s prešovskou Obchodnou akadémiou do jedného subjektu, a to do Spojenej školy Masarykova Prešov, ktorej súčasťou sú školský internát a školská jedáleň. V Medzilaborciach sa Gymnázium  a SOŠ polytechnická A. Warhola taktiež zlúčili do Spojenej školy.

Zlúčením s SOŠ lesníckou Prešov zanikla Spojená škola Bijacovce v okrese Levoča, pričom bolo zriadené elokované pracovisko Bijacovce ako súčasť SOŠ lesníckej v Prešove. Organizačné zložky bijacovskej školy v Rudňanoch a Bystranoch prešli do zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

V Stropkove zanikla SOŠ služieb, a to zlúčením s SOŠ elektrotechnickou na Hviezdoslavovej ulici a vytvorením elokovaného pracoviska na Hlavnej ulici.  V popradskom okrese sa Stredná športová škola z Kukučínovej ulice presídlila na Francisciho ulicu. V okrese Humenné sa k 31. augustu pristúpilo k zrušeniu školského internátu ako súčasti SOŠ technickej na Družstevnej ulici.

Podľa údajov zo začiatku septembra do  denného štúdia 68 župných stredných škôl nastúpilo 22 402  žiakov. Z toho zasadlo do lavíc štvorročných a osemročných gymnázií a športovej školy vyše 5 200 žiakov a do lavíc stredných odborných škôl viac ako 17-tisíc žiakov. Počet prvákov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 6 147, z nich 1 165 navštevuje župné gymnáziá a 54 športovú školu.

V štvrtom ročníku gymnázií a stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je v tomto školskom roku 4 301 žiakov a v piatom ročníku študijného odboru hotelová akadémia 251. V troch župných stredných zdravotníckych školách študuje v školskom roku 2021/2022 spolu 1035 žiakov a v stredných pedagogických školách 869.

Medzi gymnáziá  s najvyšším počtom žiakov v tomto školskom roku patria Gymnázium Konštantínova a Gymnázium J.A. Raymana v Prešove či  Gymnázium L. Stöckela Bardejov. V rámci stredných odborných škôl sú to SPŠ elektrotechnická  a Stredná zdravotnícka škola v Prešove, Spojená škola v Starej Ľubovni i SOŠ agropotravinárska a technická Kežmarok.

Zdroj: PSK